من در غم تو تودر هوای دگری معین mp کامل

من در غم تو تو در هوای دگری ♫! دلتنگ تو من تو دلگشای دگری ♫! در مذهب عاشقان روا کی باشد ♫! من دست تو بوسم و تو پای دگری ♫! در مذهب عاشقان روا کی باشد ♫! من دست تو بوسم و تو پای دگری ♫!