مامانم گفته بهم دس تو دماغم نکنم

24 جولای 2020
3 بازدید
بدون نظر


مادرم گفته به من دست تو دماغت نکنی جیگیلی درنیاری سوت نکنی سرپا جیش نکنی پیشی رو خیت نکنی هسته رو قورت نکنی به جرف اون گوش نکنی اما من بی ادبم دوس دارم دست تو دماغم بکنم جیگیلی دربیارم سوت بکنم پیشیو پیش بکنم سرپا جیش بکنم هسته رو قورت بکنم به حرف او...


ادامه مطلب
موضوع :