گام به گام درس 6 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


نام درس : راهِ نیک بختی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 6 :: راهِ نیک بختی

مشاهده بیشتر معنی درس ششم فارسی هشتم

خودارزیابی صفحه 49 فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

خود ارزیابی درس ششم فارسی هشتم

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد میکند؟
پاسخ: 1-سحر خیز باشد.
2:بامادرش مهربانی کند و در خدمتش باشد
3:با ادب و تمیز باشد.
4 :حرفهای پدر را گوش کند.

2- این جمله «جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت»، با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟*
پاسخ: زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضررهاست

3- برای پُربار کردن روزهای زندگی چه باید کرد؟
پاسخ: باید اندیشید و هر روز کار مفیدی انجام داد. چون روزی که در آن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نمی‌شود.

4 .به نظر شما چه کارهای دیگری باعث سعادت و خوشبختی انسان می شود؟
پاسخ: توکل به خدا، نظم و برنامه ریزی در کارها، تالش مستمر در زندگی، آرامش و …..

گفت‌ و گو کنید صفحه 50 فارسی هشتم

گفتگو هشتم

گفت‌ و گو کنید درس ششم فارسی هشتم

1- پیامبر می‌فرماید:
«قولوا الحقّ وَ لَو عَلَی اَنْفُسِکُم: حق را بگویید هر چند به زیانتان باشد.»
درباره ارتباط این سخن گهربار با متن درس، در گروه گفت‌وگو کنید.
پاسخ: گاهی حرف راست زدن نتایج و ثمراتی دارد ممکن است این نتایج و ثمرات به ضرر انسان باشد و پیامبر بر اساس همین نتایج و ثمرات می‌فرماید که حق را بگویید هرچند به ضرر شما باشد و درس نیز بیت هشت به همین موضوع اشاره دارد.

زنهار مگو سخن به جز راست / هر چند تو را در آن ضر رهاست

2- شعر «شوق مهدی (عج)» را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه خواندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.
پاسخ: شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد، شعر این درس محتوای اندرزی دارد و آهنگ و لحن نصیحت و حالت پند گونه. این لحن را گاهی آمرانه می‌خوانیم گاهی ملتمسانه و گاهی دوستانه و گاهی…

جواب فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 6

فعالیت ‌های نوشتاری صفحه 50 فارسی هشتم

فعالیت‌های نوشتاری

1- در متن درس، شکل نوشتاری کدام واژه‌ها با شکل گفتاری آنها متفاوت است؟
پاسخ: آنها را بنویسید. خواب، چون، تو، خویش

2- بیت‌های درس را که ردیف دارند، بنویسید و زیر قافیه آنها خط بکشید.

پاسخ: با مادر خویش، مهربان باش آماده خدمتش به جان باش
با چشم ادب نگر پدر را / از گفته او مپیچ سر را
چون با ادب و تمیز باشی / پیش همه کس، عزیز باشی

3- در مصراع زیر ، متمّم و مفعول را مشخص کنید.
«زین گفته، سعادت تو جویم»
گفته = متمم /  سعادت = مفعول

4- بیت زیر که سروده نظامی است، با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟
غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سرفرازی است
پاسخ: با ابیات زیر ارتباط معنایی دارد:
می‌ کوش که هرچه گوید استاد / گیری همه را به چابکی یاد
روزی که در آن نکرده‌ ای کار / آن روز ز عمر خویش مشمار