گام به گام درس 2 فارسی هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


نام درس : صورتگر ماهر | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

جواب خود ارزیابی ها و فعالیت ها


گام به گام فارسی هشتم

گزارشدرس 2 ::صورتگر ماهر

» معنی صورتگر ماهر

خودارزیابی صفحه 20 فارسی هشتم

خود ارزیابی صفحه ۲۰ فارسی هشتم

خودازیابی هشتم

1- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام یک از نام‌های خداوند اشاره شده است؟
پاسخ: صورتگر، ماهر، بی تقلید

2- چه شگفتی ‌های دیگری از زندگی مورچه می‌دانید؟
پاسخ: مورچه‌ ها تقسیم کار دارند. آنهایی که جوان ‌تر هستند از تخم ‌ها پرستاری می‌کنند. بعضی ‌ها نگهبان هستند. بعضی‌ ها کارگر هستند بعضی ‌ها مسئول تغذیه ملکه هستند و…

3- چرا خداوند، در قرآن کریم، انسان را به اندیشیدن در شگفتی‌های خلقت دعوت می‌کند؟
پاسخ: چون شگفتی های آفرینش نشانه ای از قدرت خدا است. با اندیشیدن در این شگفتی ها به چیزهای زیادی پی می بریم و می فهمیم که جهان براساس نظم و قاعده خاصی آفریده شده است.

گفت و گو  صفحه 22 فارسی هشتم

1- درباره «شگفتی های آسمان»، از منابع مناسب، مطالبی را فراهم آورید و آن را در کلاس بخوانید و درباره آن گفت وگو کنید.
پاسخ: امیر مؤمنان علیه‌السلام در خطبه ای درباره آفرینش آسمان و شگفتی‌های آن می‌فرماید: «خداوند، فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان‌ها را بدون این که بر چیزی تکیه کند، نظام بخشید و شکاف‌های آن را به هم آورد… و آفتاب را نشانه روشنی بخش روز، و ماه را با نوری کمرنگ برای تاریکی شب‌ها قرار داد. بعد آن دو را در مسیر حرکت خویش به حرکت درآورد و حرکت آن دو را دقیق اندازه گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت کنند که بین شب و روز تفاوت باشد و قابل تشخیص شود و با رفت و آمد آن‌ها، شماره سال‌ها و اندازه گیری زمان ممکن باشد. پس در فضای هر آسمان، فلک آن را آفرید و زینتی از گوهرهای تابنده و ستارگان درخشنده به یار است… و تمامی ستارگان از ثابت و استوار، و گردنده و بی‌قرار، فرود آینده و بالا رونده، و نگران کننده و شادی آفرین را، تسلیم اوامر خود فرمود».

2- در ابیات زیر، «خفاش» و «طاووس» به عنوان نشانه به کار رفته اند؛ درباره مفهوم نمادین هر یک از آن ها تحقیق و گفت وگو کنید.
 نور خورشید در جهان، فاش است آفت از ضعف چشم خفاش است
طاووس را به نقش و نگاری که هست، خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خویش
طاووس : نماد زیبایی و غرور
خفّاش : جهل و نادانی و شیطان

فعالیت های نوشتاری صفحه 22 فارسی هشتم

1- در متن درس، کلمه هایی بیابید که یکی از حروف زیر، در آن ها به کار رفته باشد؛ سپس آن ها را بنویسید.«ت، ط» ، «ث، س، ص»، «ق، غ» 
«ق، غ»: غلام – سراغ – چراغ – قدرت – حدقه – عقل – نغز – برق – شوق – قاه قاه – تقلید – غیر
«ث، س، ص»: گوسفند – صحرا – سرگرم – مسافر – سراغ – اسرار – چسبیده – سنگین – سرخ – حواس – داس – جثّه – فصل – زمستان – استوار – سایبان – سبزی – خاص – صورتگر – تماثیل – سان – صفحه – هستی
«ت، ط»: نمی توانم – درخت – بی همتا – تاریکی – قدرت – شگفتی – تابان – می ترسند – متّحد – کشتزار – انگشت – طاووس – استوار – چتر – تشبیه – دسته – تماشا – اطراف – تماثیل – تصاویر

2- ارکان تشبیه را در هر یک از موارد زیر مشخص کنید.

الف) ملخ، دو پای داس مانند دارد که با آنها اشیا را برمی دارد.
الف) مشبه : دو پا
مشبه به : داس
وجه شبه : برداشتن اشیا
ادات تشبیه : مانند

ب) مهربان و ساده و بی کینه است مثل نوری در دل آیینه است
ب) مشبه : او [خدا]
مشبه به : نور
وجه شبه : روشنایی
ادات تشبیه : مثل

 

3- به کمک واژه زیر، یک تشبیه بنویسید، به طوری که همه ارکان تشبیه را دارا باشد.
خورشید:  مشبه : امام زمان(عج) /  مشبه به : خورشید پشت ابر/ وجه شبه : غایب بودن / ادات تشبیه : همانند

4- شاعر در سروده «صورتگر ماهر» به کدام پدیده های خلقت اشاره کرده است؟
پاسخ: فصل بهار

فرصتی برای اندیشیدن صفحه 28 فارسی هشتم

فرصتی برای اندیشیدن

1- درباره ارتباط محتوایی این داستان با مصراع «از محبّت خارها گل می‌شود» توضیح دهید.
پاسخ: داستان دور محور ایثار و از خود گذشتگی می ‌چرخد. کشمکش اصلی داستان بین سه شخصیت گیاه، مرداب و سنگ است. سنگ و مرداب بر سر زندگی بخشیدن به یک گیاه در کشمکش هستند که به ظاهر در این کشمکش مرداب پیروز می‌شود و سنگ با ایثار جان خود به گیاه حیات تازه می ‌بخشد.

2- به نظر شما چه عواملی سبب گردید، از دل سنگ، چشمه پاک و زلال جاری شود؟
پاسخ: محبت، ایثار و از خود گذشتگی، دوست داشتن دیگران، زندگی بخشی به دیگران، دیگر دوستی و…