کاربرگ شماره ۱۱ مطالعات چهارم با جواب

جواب کاربرگه شماره یازدهم 11 مطالعات اجتماعی چهارم


نام درس : کاربرگ مطالعات چهارم | موضوع : جواب فعالیت ها | چهارم ابتدایی

جواب کاربرگه شماره دهم 11 مطالعات اجتماعی چهارم

 

جواب کاربرگه 11 مطالعات اجتماعی چهارم :: رسم نمودار دما

در جدول زیر، میزان متوسط دما در شهر اصفهان در ماه های مختلف سال نوشته شده است. نمودار رو به روی آن را کامل و رنگ آمیزی کنید.

جواب کار برگه شماره 11 مطالعات اجتماعی چهارم شکل 1