کاربرگه شماره 8 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 8 مطالعات هفتم


نام درس : شماره 8 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفت

جواب کاربرگه شماره 8 مطالعات هفتم

پاسخ کاربرگ 8 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 8

جواب کاربرگه شماره 8 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه شماره 8 مطالعات هفتم

١- نقشه را طبق راهنما رنگ آمیزی کنید و روی آن نوع آب و هوا را بنویسید .
۲- دریاها را با رنگ آبی رنگ آمیزی کنید و نام آنها را بنویسید.
٣- از هر ناحیه آب و هوایی در شهر مثال بزنید و نام آنها را روی نقشه بنویسید.

ساری و رشت در ناحیه خزری-تبریز و بجنورد در ناحیه کوهستانی- زاهدان و کرمان در ناحیه خشک
داخلی بندرعباس و بوشهر در ناحیه گر و و مرطوب سواحل جنوب قرار دارند.