کاربرگه شماره 7 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 7 مطالعات هفتم


نام درس : شماره 7 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 7 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 7

جواب کاربرگه شماره 7 مطالعات هفتم

به جدول میانگین بارش و دمای ماهانه ایستگاه شهرکرد توجه کنید و با استفاده از اعداد آن ابتدا نمودار بارش را به صورت ستونی و سپس نمودار دما را به صورت خطی کامل کنید.

 

جواب کاربرگه شماره 7 مطالعات هفتم

نمودار بارش باران 

نمودار بارش باران