کاربرگه شماره 12مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 12 مطالعات هفتم

کاربرگه شماره 12مطالعات هفتم با جواب

نام درس : کاربرگه 12 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 12 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 12

جواب کاربرگه شماره 12  مطالعات هفتم

آیا وقتی هم سن من بودید به راحتی به آب دسترس داشتید؟ چطور؟
پاسخ: خیر دسترسی به آب به این آسانی نبود و برای تهیه آب باید به قنات و سرچشمه ها می رفتیم. بعضی از خانواده ها در خانه شان چاه داشتند.

وقتی جوان بودید، مصرف آب در خانه شما چه فرقی با امروز داشت؟
پاسخ: در زمان ما مصرف آب خیلی کمتر بود، به اندازه الانم آب نداشتیم و دسترسی اینقدر راحت نبود. ما فقط به اندازه آشامیدن و دست شستن از چشمه آب می آوردیم.

آیا شما در خانه تان حمام و دوش داشتید؟
پاسخ: خیر، از حمام های عمومی و خزینه استفاده می کردیم و زمانی که وقت نداشتیم سرمان را با آب داغی که با کتری داغ کرده بودیم می شستیم.

آیا شما در خانه تان آب گرم داشتید؟ آب را چطور گرم می کردید؟
پاسخ: خیر، آب را در داخل کتری روی آتش گرم میکردیم.

لباس هایتان را چطور می شستید؟
پاسخ: خانم ها با دست در رودخانه ها و یا منزل می شستند.

 آیا در زمان شما، مردم از صرفه جویی در آب یا قطع آب یا کمبود آب حرف می زدند؟ چرا؟
پاسخ: خیر، چون آن موقع جمیعت و مصرف این همه زیاد نبود و به ندرت در مواقع خشکسالی حرف صرفه جویی در مصرف و … زده می شد.

جواب کاربرگه شماره 12  مطالعات هفتم