کاربرگه شماره 10 مطالعات هفتم با جواب

پاسخ کاربرگ 10 مطالعات هفتم


نام درس : شماره 10 | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

پاسخ کاربرگ 10 مطالعات هفتم

جواب کاربرگه مطالعات هفتم

گزارششماره 10

کاربرگه شماره 10 چه اتفاقاتی می افتد اگر …؟

1 درباره هریک از موقعیت های زیر گفت و گو کنید و پیامدهای هر موقعیت را در کلاس بگویید.

الف) اگر فردی زباله ها را در آب رودخانه ای که از کنار روستا می گذرد، بریزد…
آب رودخانه آلوده می شود مردم روستا ممکن است به خاطر آلوده شدن آب بیمار شوند
حیواناتی که از آب رودخانه استفاده می کنند دچار مسمومیت می شوند.

ب) اگر گروهی در هنگام مسافرت در یک فضای سبز کنار جاده توقف کنند و آنجا ناهار بخورند، سپس پلاستیک غذاها و بطری ها و زباله ها را در آنجا رها کنند و بروند……
باعث جمع شدن جانوران موذی می شوند چهره فضای سبز زشت می شود

ج) اگر گروهی از دانش آموزان به یک اردوی تفریحی در ناحیه جنگلی بروند، چای درست کنند و بخورند اما در هنگام ترک آنجا، آتش را با دقت خاموش نکنند.
باعث آتش سوزی جنگل و درختان می شوند سوختن درختان باعث از بین رفتن جنگل و آلودگی هوا می شود

د) اگر پسری تفنگ بادی پدرش را به پارک کوچک نزدیک خانه شان ببرد و به پرندگان شلیک کند، …
باعث زخمی یا کشته شدن پرندگان می شود

2 به نظر شما، با کسانی که زیستگاه ها را تخریب می کنند چگونه باید برخورد کنیم؟
باید به آن ها تذکر دهیم و در صورت تکرار باید مجازات شوند