سوال درس 5 پیام های آسمان هشتم: چرا در روز غدیر خم کافران و منافقان از نابودی اسلام ناامید شدند؟

جواب: زیرا آنها تصور می کردند چون پیامبر خدا پسری ندارد، کسی بعد از او کارهایش را ادامه نخواهد داد وبا وفاتش دین اسلام نیز به فراموشی سپرده خواهد شد. اما جانشینی امیرمؤمنان به جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در غدیر خم، تمام آرزوهای پوچ آنان را بر باد داد.