پاسخ فعالیت فارسی ششم درس سوم :: هوشیاری

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس سوم :: هوشیاری

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 3 :هوشیاری

درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم
۱- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟
جواب: در کار ها عجله می کرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی‌توانست خشم خود را کنترل کند.

۲- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟
جواب: ۱- آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشار های جسمی، روحی و روانی نباشیم (هنگام خوشحالی یا ناراحتی تصمیم نگیریم).
۲- فرصت مناسب. در کار های مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب داشته باشیم و زود و سریع تصمیم گیری نکنیم.
۳- مشورت با افراد مطمئن

۳- باز از کجا می‌دانست که آب، زهرآلود است؟
جواب: وقتی که پرواز می‌کرد از بالا اژدهای مرده را در چشمه‌ی آب دیده بود.

خوانش و فهم صفحه 31 فارسی ششم

۱- منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر»چیست؟
جواب: مروارید به دلیل کم یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

۲- با توجّه به نشانه گذاری ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟
جواب: «چو در» که بعد از «سخن» آمده است، صفت است و «سخن» موصوف؛ میان موصوف و صفت «،» قرار نمی‌گیرد.
با دلیل بیان کنید:
«لاف از سخن، چو در توان زد آن خشت بود که، پر توان زد»
«لاف از سخن چو در، توان زد آن خشت بود که پر، توان زد»