معنی درس چهارم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 4 فارسی هفتم


نام درس : با بهاری که می رسد از راه | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 4 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

درس چهارم :: با بهاری که می رسد از راه

معنی شعر با بهاری که می رسد از راه

روشن و گرم و زندگی پرداز              ***                   آسمان، مثل یک تبسم شد
معنی: آسمان مانند لبخندی  پرمهر و پر از عشق به زندگی روشن شد.
دانش ادبی : تشخیص در لبخند زدن آسمان /  تشبیه آسمان به یک تبسم  وجه شبه هم لبخند زدن / روشن و گرم  مراعات ا لنظیر / ردیف  (شد ) / قافیه ( تبسم )

هر چه سرما و هرچه دل سردی           ***                پر زد آهسته از نظر گم شد
معنی: هر چه سرما و ناامیدی و بی مهری وجود داشت آرام آرام کنار رفت و دور شد.
دانش ادبی : ( وا) قافیه  / ( شد ) ردیف / ( سرما ) مجاز از غم / ( دل سردی ) مجاز از ناراحتی

با نسیمی که زندگی در اوست           ***                باز چشم جوانه ای وا شد
معنی: با نسیمِ زندگی بخش بهاری غنچه ها و جوانه ها شکوفا شدند.
دانش ادبی : ( وا) قافیه / (شد ) ردیف / واشدن جوانه ( کنایه از گل شدن غنچه) / چشم جوانه ای ( تشخیص )
دانش زبانی : باز ( قید تکرار ) / جوانه ای ( ی ) نکره یک جوانه

بر درختی، شکوفه ای خندید             ***                   در کتابی، بهار، معنا شد
معنی: شکوفه های درختان باز شدند و  بهار دنیا را زیبا کرد.
دانش ادبی : خندیدن شکوفه ( تشخیص ) / درخت،شکوفه و بهار ( مراعات النظیر ) /( معنا ) قافیه / ( شد) ردیف
دانش زبانی : درختی و شکوفه ای و  کتابی ( ی ) نکره

با بهاری که می رسد از راه               ***                    سبز شو، تازه شو، بهاری شو
معنی: با بهاری که تازه از راه می رسد تو نیز سبز و شاداب شو و تغییر کن.
دانش ادبی : قافیه ( بهاری ) ردیف ( شو )
دانش زبانی : بیت دارای 4 جمله می باشد وجه جملات خبری و امری و امری و امری است / ویژگی های بهار را در مصرع دوم بیان کرده است ./ نهاد ( تو ای انسان ) که محذوف است / با و از حروف اضافه  / بهاری و راه متمم

مثل یک شاخه گل، جوانه بزن           ***                    مثل یک چشمه سار جاری شو
معنی: مانند شاخه گلی جوانه بزن و شکوفا شو و مانند چشمه پیوسته در حرکت باش.
دانش ادبی : تشبیه ( تو ) مشبه ( شاخه گل ) مشبه به  ( جوانه بزن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه / تشبیه دوم  ( تو ) مشبه ( چشمه سار) مشبه به ( جاری شدن ) وجه شبه ( مثل ) ادات تشبیه ( تو مثل یک شاخه گل جوانه بزن / تو مثل یک چشمه جاری شو)
دانش زبانی : جوانه بزن ( امر ) / جاری شو ( امر ) / بیت دارای دو جمله است

زندگی بر تو می زند لبخند                 ***                    هست وقت شکفتنت امروز
معنی: اکنون زندگی به تو روی خوش نشان داده است و وقت جوانه زدن و تلاش و حرکت فرا رسیده است.
دانش ادبی : قافیه ( شکفتنت )  ردیف ( امروز ) / تشخیص ( لبخند زدن زندگی )
دانش زبانی : هست به معنی شدن است / شکفتنت ( شکوفا شدن ) / امروز ( قید زمان )

بهتر از هرچه هست در دنیا             ***                     با خدا راز گفتنت امروز
معنی: بهترین کاری که میتوانی انجام بدهی درد دل با خدا و راز و نیاز با اوست.
دانش ادبی : قافیه ( گفتنت ) ردیف ( امروز )
دانش زبانی : خدا ( متمم ) دنیا ( متمم )