معنی درس هشتم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هفتم


نام درس : زندگی همین لحظه هاست | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 8 فارسی هفتم

معنی شعر های فارسی هفتم

درس هشتم :: زندگی همین لحظه هاست

معنی واژه های درس هشتم

🍂 تردید: شک
🍂 دقایق:جمع دقیقه, لحظه ها
🍂 دل آِزرده :ناراحت
🍂 اثنا :میانه ها
🍂 حیرت :سر گشتگی / شگفت زده شدن
🍂 حک کردن : تراشیدن
🍂 صاحبان قبور : کسانی که مرده اند و در گور دفن شده اند.
🍂 نظر : نگاه /دید گاه
🍂 خفتن : خوابیدن
🍂 اعظم :بزرگ/ بزرگتر
🍂 غفلت : بی خبری
🍂 دی : دیروز
🍂 نامده : نیامده
🍂 الکی:غیر جدی /دروغی
🍂 اضطراب :نگرانی /پریشان حالی
🍂 گره از کار دیگران گشودن:کنایه از بر طرف کردن مشکل
🍂 مصاحبت :هم نشینی /گفت و گو
🍂 اعجاب: شگفتی و تعجب
🍂 تامل :اندیشیدن / فکر کردن
🍂 عبرت : پند / اندرز

 

معنی کلمات سفرنامه اصفهان

معنی واژه ها
🍂 قلم زنی :کندن نقش بر روی فلزات
🍂 عین: مثل /مانند
🍂 از کوره در رفتن : کنایه از خشمگین شدن
🍂 طاقت: تاب و توان
🍂 عمارت :ساختمان /بنا
🍂 پلکیدن : آهسته و آرام حرکت کردن
🍂 هر هر خندیدن : پیوسته و بیهوده خندیدن
🍂 تو نخ چیزی رفتن : مشغول و متمرکز در کاری شدن
🍂 کلافه شدن : سخت ناراحت شدن
🍂 قراضه : خراب / کهنه و فرسوده
🍂 حوصله : صبر /تاب و تحمل
🍂 از زبان افتادن : کنایه از خسته شدن از پر حرفی /به کنایه نتوانستم حر ف بزنم
🍂 توذوق کسی زدن:مایوس و ناامید کردن کسی
🍂 بار و بندیل : اسباب و اساس
🍂 ناشتایی : صبحانه عازم :‌قصد کننده
🍂 تک ودو : تلاش و تکاپو
🍂 شوفر:راننده ی اتو مبیل در زبان فرانسه
🍂 پوز خند:خنده ای به قصد تمسخر
🍂 بیتوته :‌شب در جایی ماندن
🍂 پر پر زدن دل :کنایه از نهایت اضطراب و بی تابی
🍂 او قات تلخی : تند خویی
🍂 دیزی : دیگ آبگوشت
🍂 رونق : رواج
🍂 مناره :ستونی بلند در مسجد که در آن اذان میگویند
🍂 آهان : بلی/ آری کار دست کسی دادن : برای کسی مشکل درست کردن
🍂 علاف: بی کار و سر در گم
🍂 عازم : رهسپار
🍂 گوشزد نمودن : یاد آوری کردن / تذکر دادن
🍂 زیربار رفتن : کنایه ازپذیرفتن مسئولیت
🍂 لب و لو چه تو هم رفتن :‌کنایه از اخم کردن / غمگین شدن
🍂 یک سطل آب سر کسی ریختن :کنایه از کسی را ما یوس و نا امید کردن