معنی درس سوم فارسی هفتم

کلمات و شعر های درس 3 فارسی هفتم


نام درس : نسل آینده | موضوع : معنی کلمات – معنی شعر | پایه هفتم

کلمات و شعر های درس 3 فارسی هفتم


معنی شعر های فارسی هفتم

درس سوم :: نسل آینده

معنی کلمات نسل آینده فارسی هفتم

🍂 تحلیل: بررسی
🍂 به رغم: برخلاف
🍂 مطبوعات: نشریات، روزنامه ها و مجلات
🍂 انحراف: گمراهی
🍂 صلاح: درستی
🍂 پارسایی: تقوا، پرهیزگاری
🍂 همت: تلاش
🍂 جوشان: جاری، پرشور
🍂 هیئت: گروه
🍂 بحمدالله: شکر خدا
🍂 ببالد: افتخار کند
🍂 شکوهمند: با عظمت، با شکوه
🍂 مقتدر: توانا، با اقتدار
🍂 والا: بالا، عالی
🍂 متعال: بلندمرتبه
🍂 پرورش دهد: بزرگ کند، تربیت کند.

 

نسل آینده فارسی هفتم

نوع نثر:ساده وروان
دارای واژه های قابل فهم.

🔷معنی جمله های دشوار:
سطر ۱_۴:جوان و نوجوان،چشمه ی جوشان نیرو و استعداد است.

معنی: جوان و نوجوان پر از توانایی،قدرت و قابلیت است.
آرایه:جوان و نوجوان:تناسب
جوان و نوجوان مانند چشمه:تشبیه
نیرو و استعداد مانند چشمه. می جوشد:تشبیه
نکته:استفاده از قلاب[ ] :وقتی مطلبی را برای فهم بیشتر خواننده از خودمان به متن اصلی اضافه کنیم آن را داخل قلاب قرار می دهیم.

🔷سطر۱۴ : امروز در دنیا وضع شمابا یک سال پیش ،از زمین تا آسمان تفاوت کرده است.
آرایه ادبی:زمین و آسمان تناسب و تقابل
از زمین تا آسمان تفاوت کرده است:کنایه از،به طور کلی ،تغییر کرده است

🔷سطر۱۵:دنیا باور نمی کرد…..دنیا منظور مردم دنیا
سطر۲۰:آینده با حرف ساخته نمی شودبا کار هوشمندانه و مومنانه ساخته می شود
مفهوم کلی{آن چیزی که مهم است،عمل کردن است نه حرف زدن.}
بیتی از سعدی….
سعد یا گرچه سخندان و مصالح گویی/به عمل کار برآید به سخندانی نیست.

🔷سطر۲۲:به شما جوانان به عنوان فرزندان عزیزو پاره های دل این ملت…
آرایه:پاره های دل:کنایه از بسیار عزیز و گرامی

🔷سطر۲۶:جوانی تان راقدر بدانید
معنی: ارزش دوره جوانی را بدانید و از آن خوب استفاده کنید
نکته دستوری:«را»به صورت فک اضافه به کار رفته است.یعنی بین مضاف و مضاف الیه آمده است و مضاف الیه را مقدم کرده است(مضاف الیه اول آمده بعد مضاف)
قدر جوانی تان را بدانید
قدر:مفعول
تان:مضاف الیه‌

معنی شعر توفیق ادب هفتم

🔴قالب شعر : مثنوی

مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی یا مولانا، عارف و شاعر بزرگ قرن ھفتم.
آثار : مثنوی معنوی، دیوان شمس

1- ای خدا ای فضل تو حاجت روا / با تو یاد هیچ کس نبود روا
در این بیت روا در مصراع اول به معنای بر آورده کردن است و در مصراع دوم به معنای شایسته.
معنی:  ای خدایی که لطف و احسان تو نیاز های ما را برآورده می کند. با وجود تو، یاد کردن از هیچ کس شایسته نیست.

2- قطره ی دانش که بخشیدی ز پیش / متصل گردان به دریاهای خویش
قطره نماد کمی و دریا نماد بسیاری است.
معنی:  علم اندکی که از نزد خودت به ما بخشیدی به دریای علم خودت متصل کن. مفهوم بیت: خدایا علم ما را زیاد کن.

3- صد هزاران دام و دانه است ای خدا / ما چو مرغان حریصی بینوا
دام و دانه: نماد مشکلات و گرفتاری های دنیوی است.
معنی:  ای خدا در مسیر زندگی ما هزاران گرفتاری وجود دارد در حالی که ما همچون پرندگانی طمع کار و بیچاره ایم.
( در این بیت ما انسان ها به پرندگان حریص و بیچاره تشبیه شده ایم. ما: مشبه – مرغان: مشبه به)

4- گر هزاران دام باشد هر قدم / چون تو با مایی نباشد هیچ غم
معنی:  اگر هزاران گرفتاری هم جلو راه ما باشد، وقتی تو با ما باشی هیچ غمی نداریم.

5- از خدا جوییم توفیق ادب / بی ادب محروم شد از لطف رب
معنی:  از خدا می خواهیم که در فراگیری ادب و فرهنگ درست ما را یاری دهد. زیرا انسان بی ادب از رحمت خدا بی نصیب است.

6-  بی ادب تنها نه خود را داشت بد / بلکه آتش در همه آفاق زد
معنی:  آدم بی ادب نه فقط به خودش بدی میکند. بلکه بدی او همه جهان را در برمی گیرد.