فراوانی

    وفور

    بسیاری، وفور، فراخی، کثرت، تکرر وقوع، بسامد

    رغد

http://bummusic.ir/post/19

http://bummusic.ir/post/19/فراوانی-در-جدول

http://bummusic.ir/post/فراوانی-در-جدول

http://bummusic.ir/1401/09/فراوانی-در-جدول

http://bummusic.ir/1401/09/25/فراوانی-در-جدول

http://bummusic.ir/1401/09/25-10

http://bummusic.ir/2022/12/فراوانی-در-جدول

http://bummusic.ir/2022/12/16-10