سوالات فصل دوم علوم هفتم با جواب

سوالات متن علوم هفتم همراه با پاسخنامه


نام درس : تمام درس ها | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات متن علوم هفتم همراه با پاسخنامه

سوالات متن علوم هفتم / فصل دوم /  در بخش زیر سوالات متن درس 2 علوم هفتم با جواب را قرار داده ایم. شما میتوانید سوالات فصل دوم علوم هفتم را در بخش زیر دانلود نمایید. هم چنین برای مشاهده جواب فصل 2 علوم هفتم کلیک کنید.

فایل دانلودی به صورت تایپ شده روی متن کتاب در آخر مطلب !

1_ نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟
پاسخ:  وسیله ای است که با آن وزن را اندازه می گیرند. و کاربرد آن اندازه گیری وزن است.
کشیدگی فنر آن به مقدار نیرویی که زمین به جسم وارد می کند بستگی دارد.

2_ استاندارد چیست؟
پاسخ:  میزان و معیار و شاخصی برای سنجش و اندازه گیری کیفیت فراورده ها است.

3_ طول چیست؟
پاسخ:  فاصله بین دو نقطه و مسافتی که یک جسم طی می کند.

4_ در جمله (طول حیاط این مدرسه 8 متر است) کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.
پاسخ:  کمیت طول و یکای اندازه گیری متر است.

5_ فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 3 کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟
پاسخ:  3000 متر است.

6_ علی از باغ خود گلابی بزرگی می کند و می خواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.
الف)به نظر شما او باید چگونه این کار را انجام دهد؟
پاسخ:  ابتدا حجم آب را بنویسد، سپس گلابی را درون آن بیندازد و حجم دوم را نیز یادداشت کند، اختلاف این حجم، حجم گلابی است.
ب) اگر علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند؛ به چه وسایل دیگری نیاز دارد؟
پاسخ: ترازو

7_ مریم و مینا در حال بحث کردن درباره ی سفر به فضا هستند. مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از زمین است، آیا این حرف درست است؟ چرا؟
پاسخ:  بله – زیرا جاذبه زمین از جاذبه ماه کمتر است.

8_ یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات را نام ببرید؟
پاسخ:  اندازه گیری

9_ اندازه گیری چه کمکی به ما می کند؟
پاسخ:  باعث می شود مقدار آن جسم را از لحاظ اندازه ، مقدار بزرگی و کوچکی ، بلندی و کوتاهی و غیر بدانیم و با دیگر اجسام مقایسه کنیم.

10_ یکا چیست و نام دیگر آن چیست؟
پاسخ:  به واحدهایی که برای اندازه گیری کمیت ها به کار برده می شود یکاهای اندازه گیری گفته می شود به طور مثال یکای اندازه گیری جرم گرم و کیلوگرم است. به یکای اندازه گیری واحد نیز می گویند.

11_ تفاوت کمیت و کیفیت چیست؟
پاسخ:  هر چیزی که قابل اندازه گیری باشد مانند زمان ، طول ، جرم ، مساحت ، سرعت و …. کمیت گویند هر چه که نتوان اندازه گیری کرد مانند رنگ ، بو ، مزه و … کیفیت نامیده می شود.

12_ مزیت یکای استاندارد چیست؟
پاسخ:  مقدار و میزان آن در تمامی کشورها یکنواخت است و استاندارد جهانی را با SI نشان می دهند.

13_ جرم را تعریف کنید؟
پاسخ:  جرم جسم در واقع مقدار ماده تشکیل دهنده آن جسم است.

14_ یکای اندازه گیری جرم چیست؟
پاسخ:  کیلوگرم kg (واحد کوچکتر از آن گرم g می باشد)

15_ یکی از مهمترین وسایل اندازه گیری جرم چیست؟
پاسخ:  ترازو

16_ چه رابطه ای بین گرم و کیلوگرم وجود دارد؟
پاسخ:  هر گرم یک هزارم کیلوگرم است.

17_ وزن را تعریف کنید.
پاسخ:  وزن یک جسم برابر با نیروی گرانشی (جاذبه ای) است که از طرف زمین یا کرات دیگر بر جسم وارد می شود و جسم را به طرف (مرکز خود)زمین می کشد.

18_ فرمول محاسبه وزن را بنویسید ؟
پاسخ:  وزن = شدت جاذبه × جرم جسم

19_ یکاهای متداول طول کدامند
پاسخ:  کیلومتر ، متر ، سانتی متر ، میلی متر

20_ چه رابطه ای بین متر و کیلومتر وجود دارد؟
پاسخ:  هر متر یک هزارم کیلومتر است.

21_ چه رابطه ای بین متر و سانتی متر وجود دارد؟
پاسخ:  یک متر 100 سانتیمتر است.

22_ چه رابطه ای بین سانتیمتر و کیلومتر وجود دارد؟
پاسخ:  یک سانتیمتر یکصد هزار کیلومتر است.

23_ هر اینچ چند سانتیمتر است؟
پاسخ:  2.54 سانتی متر

24_ هنگام اندازه گیری طول جسم با خط کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
پاسخ:  1)خط کش استاندارد باشد
2) یکایی که خط کش بر اساس آن درجه بندی شده
3) درجه بندی های کوچکتر روی خط کش
4) به دقت اندازه گیری شود
5) زاویه دید باید عمود باشد
6) میزان خطای خط کش
7) دو بار یا بیشتر اندازه گیری کنید

25_ هر متر مربع چند سانتی متر مربع می باشد؟
پاسخ:  ده هزار (10000) سانتی متر مربع

26_ حجم را تعریف کنید؟
پاسخ:  مقدار فضای که یک جسم اشغال می کند را حجم می گویند.

27_ برای حجم مایعات از چه یکایی استفاده می شود؟
پاسخ:  لیتر ، سیسی ، میلی لیتر ، سانتی متر مکعب

28_ برای اندازه گیری حجم یک ماده از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟
پاسخ:  برای حجم کم از استوانه مدرج و برای حجم های زیادی از ظروف مدرج مانند بشر ، گالن و … استفاده می کنیم.

29_ چگالی را تعریف کنید؟
پاسخ:  به نسبت جرم جسم به حجم آن را چگالی می گویند.
در واقع چگالی مقدار جرمی است که در حجم معینی از یک جسم وجود دارد و به صورت نسبت جرم جسم به حجم آن تعریف می شود.

30_ یکاهای چگالی را بنویسید؟
پاسخ:  کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر سانتی متر مکعب

31_ فرمول چگالی را بنویسید؟
پاسخ:  جرم تقسیم بر حجم جسم برابر چگالی جسم می باشد.
جرم جسم / حجم جسم = چگالی جسم

32_ جسمی به جرم 30 کیلوگرم حجمی برابر 5 متر مکعب دارد چگالی آن را بنویسید؟
پاسخ:  6 = 5 / 30
چگالی برابر با 6 کیلوگرم بر متر مکعب است.

33_ چگالی سه جامد فلز را با هم مقایسه کنید.
پاسخ:  آلومینیوم < فولاد < سرب

34_ یکاهای اندازه زمان را بنویسید.
پاسخ:  ثانیه ، دقیقه ، ساعت ، شبانه روز ، سال

35_ یک ساعت چند ثانیه است؟
پاسخ:  3600 = 60 × 60 (سه هزار و ششصد ثانیه)

36_ یک قرن چند سال است؟
پاسخ:  100 سال

37_ وزن جسم را با نیروسنج اندازه گیری می کنند و یکای آن نیوتن است.

38_ هر نیوتون در سطح زمین 98 (100) گرم است.

39_ یکای اندازه گیری طول متر و نماد آن L است.

40_ یکای سطح متر مربع می باشد.

41_ یکای حجم متر مکعب یا سانتی متر مکعب و نماد آن V می باشد.

42_ یک لیتر برابر صد 1000 سی سی است.

43_ اینکه یک جسم در آب فرو رود یا روی آب شناور بماند به کمیتی به نام چگالی بستگی دارد.

44_ یکای اندازه گیری زمان ثانیه و نماد آن S میباشد

45_ یک ساعت 60 دقیقه و یک دقیقه 60 ثانیه است

46_ وسایل لازم برای سنجش زمان را زمان سنج گویند.

من را بخوان : فایل های زیر به صورت PDF میباشد؛ بعد از دانلود در برنامه مدیریت فایل و پوشه Download یا اسناد قابل نمایش است. برای باز کردن فایل نیز نیاز به نصب PDF خوان دارید (پیشنهادی Google PDF)