سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس نهم

1-قدرت چیست؟
جواب:  توانایی انجام کاری با آگاهی و اراده قدرت است.
2- انواع قدرت انسان راتوضیح دهید.
جواب:  1- قدرت(فردی): انجام کارهای فردی با آگاهی و اراده
2- قدرت اجتماعی: و قتی بتوانیم اراده دیگران را تحت تاثیرخودقراردهیم قدرت اجتماعی داریم .
3- قدرت فردی با قدرت اجتماعی چه تفاوتی دارد؟
جواب:  1- قدرت فردی محدودتر از قدرت اجتماعی است و انسان ها بی نیاز از دیگران نمی توانند به زندگی خودادامه دهند.
2- درقدرت فردی دیگران نقشی ندارند و درقدرت اجتماعی دیگران موثرند.
3- درقدرت فردی نیازی به جلب رضایت دیگران نیست. و لی درقدرت اجتماعی نیازمند توافق و تبعیت دیگران هستیم.
4- چه کسانی ازقدرت اجتماعی بیشتری برخوردارند؟
جواب:  کسانی که درزندگی توان تاثیرگذاری بیشتری براراده ی دیگران دارند.
5- مقبولیت درقدرت اجتماعی به چه معنایی است؟
جواب:  رضایت نسبت به قدرت دیگران و پذیرش و تبعیت از آن بامیل درونی
6- تبعیت اراده ی یک انسان از انسان دیگر به چند صورت انجام می پذیرد؟
جواب:  1- تبعیت باکرهت یعنی تبعیت ناشی از ترس،تهدید و زور که برای گریزاز تنبیه انجام می شود(به دلیل قدرت طرف مقابل)
2-تبعیت بارضایت یعنی عمل به اراده ی دیگران ازروی میل درونی، بدون استفاده از زور (که دارای مقبولیت است. )
7- مشروعیت قدرت چیست؟ برچه مبنایی می باشد؟
جواب:  قدرت براساس شریعتی که موافق حگم خداونداعمال می شود. برمبنای قوانین و احکام الهی می باشد .
8- درچه صورتی قدرت مقبول و درچه صورتی قدرت مقبولیت ندارد؟
جواب:  درصورتی که نسبت به اعمال قدرت رضایت و خواست مردم باشد قدرت مقبولیت دارد و اگر اعمال قدرت با اکراه و بدون رضایت و خواست مردم باشد قدرت مقبولیت ندارد.
9- درچه صورتی قدرت مشروعیت دارد؟ و درچه صورتی مشروعیت ندارد؟
جواب:  درصورتی که قدرت براساس شریعت و موافق حکم خداوندباشد مشروع است و در غیراین صورت مشروعیت ندارد.
10- مدار مقبولیت بامدارمشروعیت چه تفاوتی دارد؟
جواب:  مدارمقبولیت قدرت، خواست و اراده مردم بارضایت است و لی مدار مشروعیت حق و باطل بودن است براساس حکم و اراده ی تشریعی خداوند.
11- درچه صورتی قدرت هم مقبولیت و هم مشروعیت دارد؟
جواب:  درصورتی که خواست و ارده ی مردم مطابق با حکم الهی و اراده ی تشریعی خداوندباشد.
12- آیا درجامعه ای که فرهنگ عمومی مردم فرهنگ دینی باشد قدرت نامشروع می تواند مقبولیت داشته باشد ؟
جواب:  خیرچون مردم به حکم الهی اعتقاددارند اگرقدرتی نامشروع و ضداحکام الهی باشداز مقبولیت و رضایت مردم بی بهره می شود.
13- سیاست راتعریف کنید.
جواب:  چگونگی اعمال قدرت سازمان یافته برای هدفی معین سیاست است.
14- حکومت راتعریف کنید.
جواب:  مجموعه عواملی که سیاست های کل جامعه راپیش می برند.
15- سیاست درمعنای عام و در معنای خاص را توضیح دهید:
جواب:  هرنوع سازماندهی قدرت در جامعه و نظام اجتماعی کل سیاست درمعنای عام است و سازماندهی قدرت درنظام سیاسی ، سیاست به معنای خاص است.
16- حکومت و سیاست چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟
جواب:  سیاست سازوکار اعمال قدرت است که بدون حکومت امکان تحقق ندارد. تاحکومتی برقرار نشود سیاستی اجرانمی شود.
17- براساس چه ملاک هایی می توان نظام های سیاسی راطبقه بندی کرد؟
جواب:  براساس الف) تعداد افراد تاثیر گذار و تصمیم گیر در حکومت ( 1- حکومت یک نفر 2- حکومت چند نفر محدود 3- اقلیت 4- حکومت اکثریت مردم
ب) روش تصمیم گیری و تاثیرگذاری ( 1- براساس اغراض، خواسته ها و تصمیمات شخصی 2- براساس فضیلت و موازین عقلی برمدارحقیقت)
ج ) دینی یادنیوی( 1-حکومت هایی که برمدار احکام و قوانین الهی هستند. 2-حکومت ها و نظام های سیاسی سکولار و دنیوی)
18- براساس دیدگاه ارسطو نظام های سیاسی که یک نفردرآنهاحاکمیت دارندچنددسته اند؟
جواب:  1-نظام سیاسی مونارشی که حکومت یک نفربراساس فضیلت و مدارحقیقت است
2- استبدادی(تیرانی) یا دیکتاتوری که حکومت یک نفربراساس خواست و میل شخصی خوداست.
19- دموکراسی و جمهوری ازدیدگاه ارسطو را تعریف کنید.
جواب:  حاکمیت اکثریت مردم درصورتی که برمدارخواسته های آنها باشد دموکراسی نامیده می شود. حکومتی که اکثریت مردم آن براساس حقیقت و فضیلت در نظام سیاسی حضور داشته باشند حکومت جمهوری است.
20- ازنظر ارسطو چه تفاوتی بین نظام سیاسی دموکراسی و جمهوری و جود دارد؟
جواب:  جمهوری حاکمیت اکثریت براساس فضیلت و حقیقت است و لی دموکراسی براساس خواست و میل اکثرافراد به دورازحقیقت است.
21 -جوامع فاضله و جاهله ازدیدگاه فارابی چگونه جوامعی هستند؟
جواب:  مدینه فاضله جامعه الهی براساس سنت و قانون الهی بانظربه حقیقت و اراده الهی باکمک عقل و وحی است. مدینه جاهلی ارزش هایش عقلانی، الهی و و حیانی نیست. ارزش هایش ارزشهای دنیوی می باشد.
22- لیبرالیسم یعنی چه ؟
جواب:  اباحیت و مباح دانستن همه امور برای انسان .آزادی انسانها مرجع تمام ارزش ها و آرمان های اجتماعی است.
23- لیبرالیسم باکدام فرهنگ و رویکرد سازگاراست؟
جواب:  فرهنگ غرب و رویکرد دنیوی به عالم هستی و انکارشناخت علمی ارزشهای اجتماعی
24- چرا پیروان لیبرال دموکراسی دچار تناقض (پارادوکس دموکراسی)هستند؟
جواب:  چون ازیک سو معتقدندکسی که ازحدودنظام سیاسی لیبرالیسم خارج شود شایسته دریافت رای نیست و ازسوی دیگر فرد لیبرال آزاد است که هر نوع عقیده ای را دارا باشد و این دو با یکدیگر جمع نمی شوند.(با کسانی که عدالت را برتر از آزادی می دانند راحت برخورد نمی کنند و آنهارا طردمیکنند.)
25- مفهوم جمهوری اسلامی چیست؟
جواب:  جمهوری به معنای رسمیت داشتن حضورمردم درنظام سیاسی .اسلامی یعنی فعالیت اجتماعی سیاسی مردم برمبنای عقاید و ارزش های اسلامی است.
26- درعقایداسلامی مقررات چگونه تعیین میشوند و شکل می گیرند؟
جواب:  با اراده و مشیت خداوند نه مردم و انبیا و اولیا، با دووسیله عقل و و حی مسولیت ما انسانها فقط شناخت احکام و اجرای آن است ما در ایجاد مقررات اسلامی اراده و اختیاری نداریم .
27- تعدادی از ارزش های اجتماعی اسلامی رانام ببرید.
جواب:  عدالت،آزادی،استقلال،امنیت ، تامین اجتماعی، نفی و ابستگی ، عقلانیت ، مشورت،
28- و ظیفه امت اسلامی چیست ؟
جواب:  خودداری ازپذیرش طاغوت و قدرت های غیرالهی و فعالیت درشکل گیری امامت و و لایت براساس موازین اسلامی هوشمند.
29- نمونه ای ازارزش ها و آرمان های اجتماعی بنویسید که درجامعه لیبرال دموکراسی با جمهوری اسلامی متفاوت باشد. چرا؟
جواب:  معنای آزادی دراین دو جامعه متفاوت است.درنگاه اسلامی ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارندو و سیله ای برای نزدیک شدن به خدا هستند ولی در نگاه لیبرال دموکراسی این گونه نیست.
30- درنگاه اسلامی جایگاه ارزش ها چگونه است؟
پاسخ : ارزش ها اهمیت الهی و دینی دارند و و ظیفه ارزش های تقرب(نزدیک شدن ) به خداونداست.
31- عبادات درچه صورتی ارزش بیشتری می یابند؟
جواب:  هنگامی که بعداجتماعی و سیع تری پیدا کنند. احساس مسئولیت متقابل مردم و نظام سیاسی نوعی عبادت محسوب می شود.
32- حضور مردم دریک حکومت لیبرال دموکراسی چه تفاوتی با حضور مردم درجمهوری اسلامی دارد؟
جواب:  مردم دریک جمهوری اسلامی باید فعالیت خودرا عبادت بدانند و لی درلیبرال دموکراسی صرفا یک فعالیت اجتماعی عادی است.