سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

خلاصه درس هشتم

گروه ها،اقوام ، ملت ها و امت ها خودشان را با و یژگی های سرزمین، تاریخ، جمعیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و … می شناسند و می شناسانند.
– هویت ایرانی قبل از ظهوراسلام:هویتی توحیدی و دینی و درمواردی آمیخته با اساطیر (هویت ایرانی در قالب آیین زرتشت هویتی و احد پیداکرده بود).
هویت ایرانی پس از اسلام: عناصرمشرکانه و اساطیری هویت خود را کنارگذاشت و به جهان اسلام ملحق شد. فارسی دری زبان سیاسی دربار ایران، زبان دوم جهان اسلام شد.(بابزرگانی چون مولوی و سعدی و حافظ و …)
مواجهه و مقابله جهان اسلام و ایران با هجمه های نظامی و سیاسی سایراقوام در طول تاریخ:مهاجمان رادرخود جذب و هضم کرد.
مواجهه مسلمانان با جهان غرب: بخش هایی ازذهنیت مسلمانان رابه خودباختگی فرنگی دچارساخت.
دیدگاه مستشرقان: هویت فرهنگی جوامع اسلامی سکولاروبه ابعاد جغرافیایی و تاریخی محدوداست و قالب قوم گرایانه و ناسیونالیستی دارد.(ترک . عرب. فارس)
تاثرات انقلاب اسلامی برهویت ایرانی: بازگشت ایران به اسلام،بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدی.ایران قلب تپنده بیداری اسلامی شد.اسلام به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهرشدوموجب بازبینی نظریه پردازان غربی درخصوص سکولاریسم شد: تردید دراینکه سکولاریسم سرنوشت مشترک حتمی بشریت است.
هویت اسلامی ایران ،تاریخ و جغرافیای خود را در ذیل آسمان معنوی توحید قرارداد و ازمرزهای جامعه ایمانی خود تا امروز دفاع می کند.

سوالات درس هشتم

1- هویت ایرانی قبل از ظهور اسلام چگونه بوده است؟
جواب:  هویتی دینی آمیخته با اساطیر.اقوام مختلف ایرانی با آنکه هویت های اجتماعی متفاوتی داشته اند درعقاید و ارزش های زرتشت که با آموزه های اساطیری درآمیخته بودهویت فرهنگی و احدی پیداکردند.
2- هویت ملی باچه و یژگی هایی شناسایی می شوند؟
جواب:  سرزمین(جغرافیا) ،تاریخ، زبان و ادبیات،سیاست، اقتصاد، فرهنگ (هنر.سبک زندگی.معماری.پوشاک و …) جمعیت،مفاخروقهرمانان و …
3- اسلام چه تاثیری درهویت ایرانی داشته است؟
جواب:  اسلام عناصر مشرکانه ی اساطیری هویت ایرانی را نپذیرفت و ایرانیان باپذیرش اسلام به تفسیری توحیدی ازهویت خود دست یافتند. عقاید و ارزش های توحیدی اسلام ، ایران را به جهان اسلام ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت هویت اجتماعی بخشی از جهان اسلام درآمد.
4- فارسی دری چگونه زبانی بود؟
جواب:  فارسی دری زبان سیاسی دربار و زبان رسمی مشترک اقوام مختلف ایرانیان بود.
5-نقش فارسی دری در جهان اسلام چگونه بود؟
جواب:  به دلیل مشارکت فعال ایرانیان درحیات فکری جهان اسلام ازمحدوده زبان سیاسی مشترک اقوام ایرانی عبور کرد و زبان فرهنگی دوم جهان اسلام شد و مرزهای هند و عثمانی تبت و بالکان و آسیای صغیر را در نوردید و گسترش یافت .
6- مولوی ، سعدی و حافظ در گسترش زبان فارسی به عنوان زبان دوم فرهنگی جهان اسلام چه نقشی داشتند ؟
جواب:  این بزرگواران با مفاهیم لطیف عرفانی که مغز جهان اسلام است زبان فارسی رادر سطح جهانی گسترش دادند.
7- مواجهه جهان اسلام با هجمه های نظامی و سیاسی دیگراقوام چگونه بود؟
جواب:  فرهنگ اسلامی درطی سده های مختلف یا به دفع مهاجمان پرداخت (مانند جنگ های صلیبی) یا آنها را درون خود جذب و هضم کرد(مانند حمله مغول)
8- جهان غرب چه تاثیری در ذهنیت مسلمانان و هویت فرهنگ ایرانی داشته است؟
جواب:  بخش هایی ازذهنیت مسلمانان را به خودباختگی فرهنگی دچارساخت و تصویر تاریخ نگاران و مستشرقین غربی از جامعه اسلامی در جوامع اسلامی و ایرانی رواج داد.
9- برخوردجهان غرب باجهان اسلام چگونه بوده است؟
جواب:  تجربه جدیدی است که هنوزبه پایان نرسیده استوبخش هایی ازذهنیت مسلمانان رابه خودباختگی فرهنگی دچار ساخت.
10- هویت فرهنگی جوامع اسلامی درتصویر غرب زده و خودباخته چگونه است؟
جواب:  هویتی توحیدی و حتی اساطیری نیست. بلکه هویتی سکولار و دنیوی است که به ابعاد تاریخی و جغرافیایی محدود است و در قالب عناوین قوم گرایانه و ناسیونالیستی امت اسلامی را با اقوام مختلف مانند ترک و فارس و عرب و … تقسیم می کند.
11- و اکنش متفکرین ایرانی نسبت به رویارویی بافرهنگ غرب چگونه بود؟
جواب:  آثاری رادرنقد تقلیدی به فرهنگ غرب و هویت های کاذب پدید آوردند. مانند غرب زدگی (جلال آل احمد) ، بازگشت به خویشتن (دکترشریعتی) خدمات متقابل اسلام و ایران (شهیدمطهری(و فطرت ) شهید مطهری)
12- مهم ترین نتیجه تحولات درجهان اجتماعی چیست؟
جواب:  انقلاب ها
13- انقلاب ها چه نوع پیامدهایی به دنبال دارند؟
جواب:  تحولات هویتی
14- انقلاب اسلامی چه آثار هویتی درایران و جهان به دنبال داشت؟
جواب:  1- احیای اندیشه بازگشت به هویت اسلامی
2- تاریخ و جغرافیای هویت اسلامی راذیل آسمان معنوی توحیدقرارداد.(امت به جای ملت)
3- هویت اسلامی قلب تپنده بیداری اسلامی شد.
4-اسلام رابه عنوان یک قطب فرهنگی جدیدظاهرساخت.
5- منجربه بازبینی و تامل دراندیشه های اندیشمندان غربی درخصوص اینکه سکولاریسم سرنوشت حتمی بشریت است، شد.
15- انقلاب اسلامی ایران چگونه حاصل شد؟
جواب:  انقلاب اسلامی ایران حاصل مقاومت هویت اسلامی جامعه دربرابر هجوم سیاسی و اقتصادی غرب بود که به سبب خودباختگی فرهنگی نخبگان و رجال سیاسی به مدت یک سده ادامه داشت .
16- انقلاب اسلامی ایران چه ارتباطی باهویت ایرانی دارد و چه تاثیری دراحیای جهان اسلام داشته است ؟
جواب:  انقلاب اسلامی مقاومتی دربرابر خودباختگی فرهنگی نخبگان بود که موجب بازگشت به خویشتن اسلامی ، الهی و توحیدی بود نه خویشتن صرفا تاریخی و جغرافیایی دنیوی غربی.
17- نقش امام خمینی درهویت جامعه ایرانی چگونه بود؟
جواب:  ایشان با استفاده از آموزه های قرآن و اهل بیت(ع) با بازگشت به هویت اسلامی ، تاریخ و جغرافیای خودرا درذیل آسمان معنوی توحیدی قرارداد و از مرزهای جامعه ایرانی
خود دربرابرجهان مقابل دفاع کردند.
18- انقلاب اسلامی چه تاثیری دراحیای هویت جهان اسلام داشته است ؟
جواب:  جامعه ایران با بازگشت به هویت اسلامی خود به صورت قلب تپنده بیداری اسلامی درآمد و جهان اسلام ازتصویر القا شده ی غرب خارج شده و به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ظاهر می گردد.
19- انقلاب اسلامی و حیات معنوی اسلام چه تاثیری براندیشمندان جهان غرب داشته است ؟
جواب:  حیات معنوی اسلام ، افق های جدیدی برروی اندیشمندان غرب گسترده و نظریه پردازان غربی که دنیوی شدن رابه عنوان سرنوشت مشترک و حتمی بشریت می دانستند رابه تامل و بازبینی فرخوانده است .
21- چرا موضوع حجاب دردرون کشورهای اروپایی به صورت یک مسئله درآمده است؟
جواب:  چون حجاب رانوعی نماد هویت دینی و اسلامی می دانند که درحال گسترش است و بایدبامصادیق فرهنگ اسلامی ستیز کنند تا ارزش های اسلامی درآن جوامع رواج نیابند.