سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

سوالات درس 7

1-علل تعارضات فرهنگی در جامعه چیست ؟ مثال بزنید.
جواب:  1- علل درونی: به نوآوری ها و فعالیت های افرادی که درون فرهنگ اجتماعی حضور دارند مثلا تعارض فرهنگی پیامبر با جامعه مشرک عرب
  2- علل بیرونی: تاثیرپذیری از فرهنگ های دیگر جوامع . مثلا بهار عرب درحال حاضر(جنبش های اخیر برخی از کشورهای عربی) یا مشروطه خواهی ایرانیان دردوره قاجار.
2- هویت فرهنگی جامعه چگونه و بر چه مداری شکل می گیرد ؟
جواب:  برمدار عقاید و ارزش های اجتماعی مشترک در جامعه شکل می گیرد . یعنی برمدار ارزشهای پذیرفته شده و به رسمیت شناخته شده جامعه
3- هویت اجتماعی افراد محصول چیست؟
جواب:  محصول عضویت افراد درگروه های اجتماعی است.ماباپذیرش نقش ها درگروه های مختلف اجتماعی دارای هویت اجتماعی می شویم.
4- هویت فرهنگی جامعه با هویت اجتماعی آن جامعه چه ارتباطی دارد؟
جواب:  هویت اجتماعی جامعه درپرتو هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. اگر هویت های اجتماعی افراد با عقاید و ارزشهای هویت فرهنگی ناسازگار باشد در مقابل آن مقاومت صورت می گیرد . به تناسب هر نهاد اجتماعی یک هویت اجتماعی شکل می گیرد مثلا هویت شغلی ، هویت خانوادگی ، هویت ایرانی ، هویت شهرضایی و …
5- هویت جهان اجتماعی چیست و چه تفاوتی با هویت اجتماعی افراد دارد؟
جواب:  هویت جهان اجتماعی مجموعه ای ازعقاید،ارزش ها و باورهایی (فرهنگ) است که مبنای شکل گیری هویت اجتماعی افراد است. به عبارت دیگر هویت اجتماعی افراد بر اساس هویت فرهنگی جامعه شکل می گیرد. و ظایف و تکالیف هر نقش اجتماعی (هویت اجتماعی) در قالب فرهنگ (ارزش ها و عقاید) آن جامعه تعریف و اجرامی شود.هویت اجتماعی افراد جنبه عملی(بیرونی) هویت است و هویت جهان اجتماعی جنبه ذهنی و فرهنگی هویت است.
6- هویت فرهنگی تا چه زمانی دوام می آورد؟
جواب:  تا زمانی که عقاید و ارزشهای مربوط به آن مورد پذیرش افراد جامعه و برای آنها مهم باشند.
7- درچه صورتی هویت فرهنگی دچارچالش می شود؟
جواب:  هرگاه عقایدوارزش ها درجامعه اهمیت و اعتبار خود را ازدست بدهند.
8- مراحل تبدیل جامعه به جامعه ای دیگر را به ترتیب بنویسید.
جواب:  1-تعارض فرهنگی
  2-تزلزل فرهنگی
  3-بحران هویت فرهنگی
9- جامعه چگونه دچارتحول فرهنگی می شود؟
جواب:  اگرجامعه ای درتعامل با جوامع دیگر برعقاید و ارزش های خود پافشاری نکند و به مرور زمان، به عقاید و ارزش های خودپشت کند.
10- جهان اجتماعی چگونه دچار تحولات فرهنگی می شود؟
جواب:  با ایجادتغییرات عمیق و بنیادین درمعانی اساسی یک جهان اجتماعی(تغییردرعقاید و ارزش ها)
11- درچه صورتی تحولات فرهنگی مثبت است ؟ مثال بزنید.
جواب:  اگرفرهنگ متحول شده باطل بوده باشد و از باطل به سوی حق رفته باشد تحول مثبت است مانند تحول جامعه جاهلی عصرپیامبر که به سوی جامعه نبوی حرکت نمود.
12- درچه صورتی تحولات فرهنگی منفی است؟ مثال بزنید.
جواب:  اگرفرهنگی که رسمیت و اعتبار اجتماعی خودرا ازدست داده ازحق به سوی باطل رفته باشد دچارتحول منفی شده است مانند جامعه نبوی که به جامعه اموی تبدیل شد.
13- علل تحولات فرهنگی چیست؟
جواب:  1- علل درونی : مربوط به کاستی ها و بن بست های درون فرهنگ است یا ابداعات و نوآوری های مثبت و منفی افراد درون فرهنگ
2- علل بیرونی : مربوط به ارتباطات بین فرهنگ هاست .
14-خودباختگی فرهنگی چیست ؟ جامعه خودباخته چه و یژگی هایی دارد؟
جواب:  1- افراد آن جامعه مبهوت و مقهور جامعه دیگر شده اند
  2- حالت فعال درگزینش عناصرفرهنگی دیگران راازدست داده اند
3- عناصرفرهنگی دیگران را بدون تحقیق و تقلیدوار فرامی گیرند
4- ارتباطشان را بافرهنگ و تاریخ خودشان ازدست داده اند
  5- امکان تداوم و بسط فرهنگ گذشته خود راندارد و حتی توان عبور از فرهنگ گذشته را هم ندارد.
  6- نمی تواندبه فرهنگی که مقهورآن شده ملحق شود.
15- چرا خودباختگی فرهنگی یک آسیب عمیق فرهنگی است؟
جواب:  چون مانع تعامل و دادوستد فرهنگی می شود.
16- درچه صورتی فرهنگ به دادوستد و تعامل فرهنگی می پردازد؟
جواب:  درصورتی که افراد متعلق به آن فرهنگ به گونه ای فعال براساس نیازها و مسایل درون فرهنگی بافرهنگ دیگررویارو شوند.
17- غرب زدگی چیست ؟
جواب:  خودباختگی جوامع غیرغربی دربرابرفرهنگ غرب و مرعوب قدرت اقتصادی و سیاسی برترغرب شدند.
18- انواع تحولات فرهنگی رابه اختصار بیان کنید.
جواب:  1- ارزش ها و عقاید جهان اجتماعی دیگر را می پذیرد. مانندمصر باستان و ایران باستان تمدن های شمال آفریقا که ارزش های اسلامی را پذیرفتند.
  2-بخش هایی ازارزش و عقایدجهان اجتماعی دیگر را پذیرفتند و از بخش هایی از ارزش های خود عبور کردند مانند اروپاییان بعد از جنگ ای صلیبی
3- خودباختگی فرهنگی که مقهور فرهنگ جهان اجتماعی دیگرشدند و نتوانستند نه به فرهنگ دیگر ملحق شوندونه ازمرزهای فرهنگی خود عبورکنند و فرهنگ جدیدی بسازند.
19- جوامع غرب زده برای دست یابی به تعامل باجهان غرب بایدچه مسیری رابه پیمایند؟
جواب:  تعامل سازنده با اتکا و آگاهی نسبت به فرهنگ خود و مرعوب نشدن دربرابرغرب. یعنی به جای فرصت دادن به تهاجم فرهنگی غرب ،با غرب به مبادله فرهنگی بپردازندو ارتباط فرهنگی آنها یک سویه نباشد. خودباوری، بازگشت به خویشتن ، شناخت میراث فرهنگی خود، شناخت نیازهای مادی و معنوی خود
20- جهان اجتماعی چگونه ازخودبیگانه می شود؟
جواب:  و قتی تحت تاثیرفرهنگ جهان اجتماعی دیگرازگذشته فرهنگی خود جدا می شودو نمی تواند افراد جامعه خود را با حقیقت انسان و جهان آشنا و سازگار کند.
21- انواع خودبیگانگی فرهنگی (خودباختگی فرهنگی) رانام ببرید؟
جواب:  1-خودبیگانگی تاریخی
  2-خودبیگانگی فطری و حقیقی
22- منظورازخودبیگانگی تاریخی چیست ؟
جواب:  یک جامعه در مواجهه با دیگر فرهنگ ها، فرهنگ تاریخی و هویت خود را فراموش کنند.
23- منظوراز خودبیگانگی فطری (حقیقی)چیست ؟
جواب:  عقاید و ارزش های یک جامعه مانع آشنایی درست افراد جامعه با انسان و جهان گردند و نگذارند که انسانها به تفسیر و شناختی صحیح از عالم و آدم نایل شوند.
24- ازخودبیگانگی فرهنگی چه پیامدها و ویژگی هایی دارد؟
جواب:  1- نمی گذارند انسان به تفسیروشناخت صحیح از عالم و آدم نایل شوند.
2- انسان ها ازحقیقت خود و حقیقت هستی دورمی مانند
  3- جهان راسرابی ازحقیقت معرفی می کند
4-فطرت آدمی رابه آرامش نمی رساند و به تشویش گرفتارمی کند.
5- انسان رابه عصیان و اعتراض و امی دارد.
25- براساس نگاه قران ، چگونه انسان به شناخت حقیقت می رسد؟
جواب:  بانگاهی توحیدی به انسان و جهان بنگرد.
26- دلیل فراموشی انسان ازخوداز نگاه قران چیست؟
جواب:  فراموش کردن خداوند. کسی که خدا را فراموش کند خودش رافراموش می کند .
27- کدام فرهنگ انسان را به حقیقت می رساند؟
جواب:  فرهنگ توحیدی که انسان را باخود و جهان هستی آشنا می کند و تمام جهان را آیات و نشانه های خداوند می یابد و انسان را انیس و هم نشین خداوند می کند.
28- انواع ارتباطات بین فرهنگی را توضیح دهیدو مثال بزنید.
جواب:  1- ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده هنجارها و شیوه های زندگی (لایه های سطحی دوفرهنگ تماس بایکدیگردارند و درعقایداصلی خوداستوارباقی می مانند) مانند
ارتباط جهان اسلام با فرهنگ یونان و روم درسده های نخستین رویارویی دو فرهنگ
  2 – ارتباط بین دوفرهنگ درمحدوده ارزش ها و آرمان های اجتماعی(لایه های عمیق دوفرهنگ بایکدیگرتماس دارند و دادوستد فرهنگی به لایه های عمیق آنهاسرایت می کند و به مرور موجب تحولات هویتی آن فرهنگ ها می شود) مانند رویارویی فرهنگ اعراب مسلمان با ایرانیان باستان
  3- دررویارویی دوفرهنگ یکی از آنها کاملا مقهور و تسلیم فرهنگ دیگر می شود و خلاقیت و فعالیت خود را ازدست می دهد و دچارخودباختگی می شود . ( مانند جوامع غرب زده دربرابرغرب)
29- درچه صورتی ارتباط جهان های اجتماعی به تحولات فرهنگی منجرمی شود؟
جواب:  درصورتی که دادوستد و نفوذ فرهنگی به لایه های عمیق فرهنگ سرایت کند و فرهنگ رادچارتغییرات بنیادین کند.
30- درچه صورتی روابط اجتماعی موجب فراهم کردن زمینه گسترش و پیشرفت جهان اجتماعی می شود؟
جواب:  اگرجهان اجتماعی باحفظ عقاید،آرمان ها و ارزش های خود،با جهان های اجتماعی دیگرتعامل و دادوستدداشته باشد و درمحدوده ی هنجارها و شیوه ی زندگی، عناصری را از جهان اجتماعی دیگربگیرد و در صورت لزوم ،تغییرات لازم رادرآنها پدید آورد. مانندمواجهه جهان اسلام با جهان یونان و روم باستان
31- مواجهه جهان اسلام با دیگر فرهنگ ها چگونه بود ؟ درچه سطحی ارتباط فرهنگی داشتند؟
جواب:  جهان اسلام با حفظ اصول خود به تعامل با آنها پرداخت و عناصر سازگار با اصول خودرا از آن فرهنگ ها اخذ کرد و درصورت نیاز به بازسازی آنهاپرداخت. ارتباط درمحدوده ی هنجارهابود و عقاید و ارزش های خودراحفظ کرد.
32- چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه تحولات فرهنگی می شود؟ مثال بزنید.
جواب:  هرگاه درتعاملات فرهنگی یک فرهنگ برعقاید و ارزش های خودپا فشاری نکند و دادوستد فرهنگی به لایه های عمیق آن سرایت کند و به مروربه عقاید خودپشت کند و عقاید فرهنگ دیگر را بپذیرد و به فرهنگ دیگر ملحق شود دچار تحولات فرهنگی می شود. مثال: جهان غرب درطی جنگ های صلیبی پس ازرویارویی با فرهنگ اسلامی دچارتحولات هویتی شد.
33- درچه صورتی فرهنگی به فرهنگ دیگرملحق می شود؟
جواب:  درصورتی که ارزش ها و عقاید فرهنگ دیگر را بپذیرد و به ارزش های خودپشت کند . مثلا فرهنگ هایی که با مواجهه با جهان اسلام عقاید توحیدی راپذیرفتند و به
هویت اسلامی ملحق شدند.
34- چگونه ارتباطات فرهنگی منجربه هویت جدید می شود؟
جواب:  اگرفرهنگی ازمسیر ابداعات و نوآوری های درونی عبور کند هویت جدیدی مناسب با ان نوآوری ها به دست می آورد .مثلا جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسلامی ازارزش های مسیحیت عبور کرد و به ارزش های سکولار روی آورد.