سوالات متن مطالعات هشتم درس 7

سوالات درس هفتم مطالعات هشتم


نام درس : درس هفتم : ارتباط و رسانه | موضوع : سوالات متن | پایه هشتم

سوالات درس هفتم مطالعات هشتم

در قسمت زیر برای شما عزیزان سوالات متن درس 7 مطالعات هشتم را آماده کرده ایم که امیدوارم دوست داشته باشید.

درس هفتم: ارتباط و رسانه
نکته: ارتباط برقرار کردن یکی از نیاز های مهم بشر است.

توجه : در این مطلب 2 سری سوالات متن برای شما آماده کرده ایم سری اول سوالات : تعداد کم تر برای مطالعه سریع تر درس ها میباشد و سوالات سری دوم سوالات بیشتر و بروز تر است که با توجه به وقت و یا حوصله شما دانش آموز ؛ هرکدوم رو که راحت تر بودید بخونید پیشنهاد میشه سوالات سری دوم رو بخونید تعداد سوالات اول : 7 | تعداد سوالات سری دوم 16

1 -چرا ارتباط داشتن برای انسان امری ضروری است؟
پاسخ: ارتباط، انسان را قادر می کند تا خواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

2 -انسان ها با چه روش هایی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟
پاسخ: محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتن احساسات) اندوه و خوشحالی و(…، حل کردن مسائل، درک کردن دیگران، همه و همه از طریق ارتباط بین انسانها میسّر
می شود. نکته: به کمک وسایل ارتباط جمعی می توانیم حتی در سطح ملی و فراملی ارتباط برقرار کنیم.

3 -ارتباط چیست و عناصر آن کدامند؟ مثال بزنید.
پاسخ: ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام. بنابراین هر ارتباطی سه عنصر اصلی دارد :فرستنده)ارسال کننده پیام(گیرنده)دریافت کننده پیام(پیام. برای مثال وقتی به دوستی سالم می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستنده یک پیام و دوستمان گیرنده آن است .پیام هم سالم یا لبخند ماست.

4 -منظور از بازخورد چیست؟
پاسخ: اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل »بازخورد« می گویند.

5 -رسانه چیست ؟ مثال بزنید.
پاسخ: هر وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد .در یک ارتباط کاملی، زبان یک رسانه است .بنابراین رسانه از ابزاری مانند زبان تا ابزارهای چاپی) علائم، کتابها، روزنامه ها و مجلّات و (…و ابزارهای
الکترونیکی) تلفن، رادیو، تلویزیون، اینترنت و (…را دربر می گیرد. نکته: به علت اهمیت موضوع ارتباطات، در کشور ما وزارتخانه ای با عنوان»وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات« وجود دارد.

6 -وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست؟
پاسخ: این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را به مردم ارائه می کند و مسئولیت توسعه وسایل ارتباطی در کشور را به عهده دارد.

7 -برخی از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید؟
پاسخ: شرکت پُست، سازمان فضایی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، موزه ارتباطات، پست بانک ایران(پست مالی)

✅✅✅✅✅ همگام درس ✅✅✅✅✅

سوالات سری دوم برای آمادگی بیشتر در امتحانات 

نمونه سوال های متن درس 7 هفت مطالعات اجتماعی هشتم
1_ ارتباط یعنی چه؟
جواب:  ارتباط یعنی جریان ارسال و دریافت پیام

2_ عناصر اصلی ارتباط چیست؟ مثال بزنید.
جواب:  فرستنده – گیرنده – پیام
برای مثال وقتی به دوستی سلام می کنیم یا به او لبخند می زنیم، ما فرستنده یک پیام و دوستمان گیرنده آن است. پیام هم سلام یا لبخند ماست.

3_ بازخورد چیست؟
جواب:  پیام گیرنده به فرستنده
اگر گیرنده نیز به فرستنده پیامی بفرستد و او را متوجه کند که معنی پیام را دریافت کرده به این عمل بازخورد می گویند.

4_ بین فرستند و گیرنده چه چیزی ارسال می شود؟
جواب:  پیام

5_ بین گیرنده و فرستنده چه چیزی ارسال می شود؟
جواب:  بازخورد

6_ پیام به چه صورت است؟
جواب:  کلام، رفتار، حرکات، از طریق نوشته، صوت، تصویر

7_ رسانه چیست؟
جواب:  وسیله ای که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند.

8_ رسانه بر چند دسته است؟
جواب:  چاپی – الکترونیکی

9_ چند رسانه چاپی نام ببرید.
جواب:  علائم – کتاب ها – روزنامه ها و مجلات

10_ چند رسانه الکترونیکی نام ببرید.
جواب:  تلفن – رادیو – تلویزیون – اینترنت

11_ کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست؟
جواب:  خدمات پستی – مخابراتی – رادیویی – صدا و تصویر – توسعه وسایل ارتباطی در کشور

12_ چرا ارتباط داشتن برای انسان امری ضروری است؟
جواب:  ارتباط، انسان را قادر می کند تا خواسته ها و نیازهای خود را به دیگران منتقل کند.

13_ انسان ها با چه روش هایی می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟
جواب:  محبت کردن، تبادل افکار و اعتقادات، تبادل اطلاعات، در میان گذاشتن احساسات (اندوه و خوشحالی و…)، حل کردن مسائل، درک کردن دیگران، همه و همه از طریق ارتباط بین انسان ها میسّر می شود.

14_ وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چیست؟
جواب:  این وزارتخانه خدمات پستی، مخابراتی، رادیویی، صدا و تصویر را به مردم ارائه می کند و مسئولیت توسعه وسایل ارتباطی در کشور را به عهده دارد.

15_ برخی از شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را نام ببرید؟
جواب:  شرکت پُست، سازمان فضایی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، موزه ارتباطات، پست بانک ایران (پست مالی)

16_ پیام های ارسالی یا دریافتی ما با چه ابزار و روش هایی فرستاده می شوند؟
جواب:  ممکن است با کلام باشد یا با رفتار و حرکات، از طریق نوشته باشد یا تلفن و…