سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

خلاصه درس 6

جهان اجتماعی برای تداوم خود اعتقادات،ارزش ها و فرهنگ (شیوه زندگی) خودرابه فردآموزش می دهد،تا فردبا موقعیت اجتماعی و تکالیف و حقوقش آشنا شود و مشارکت اجتماعی پیدا کند.
اولین و مهم ترین آشنایی با جهان اجتماعی توسط خانواده صورت می گیرد سپس گروه همبازی ها،مدرسه، مجالس علمی و مذهبی و رسانه های جمعی
جامعه پذیری: فرایندی که برای مشارکت اجتماعی دنبال می شود و هویت اجتماعی راشکل می دهد.(انتقال شیوه زندگی ازنسلی به نسل دیگر)
کجروی اجتماعی: رفتارهایی که برخلاف عقاید،ارزش ها و هنجارهای جامعه اند.
کنترل اجتماعی: فعالیت هایی که موجب پذیرش فرهنگ و انطباق با انتظارات جامعه می شود.
روش های کنترل کجروی های اجتماعی: تبلیغ و اقناع. تشویق و تنبیه (رسمی و غیررسمی)
اقناع: روشی برای درونی سازی فرهنگ است. هرچه فرهنگ با فطرت سازگارتر باشد از قدرت اقناعی بیشتری برخوردار است.
درجهان اجتماعی اسلام روش مناسب جامعه پذیری و کنترل اجتماعی: امربه معروف و نهی ازمنکر است. (به صورت تبلیغی، تشویقی یا تنبیهی گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی)
موقعیت اجتماعی:جایگاهی که فرد درجامعه یاگروه اجتماعی دارد.(باچه کسانی ارتباط دارد؟چه انتظاراتی ازاومی باشد؟)
تغییرهویت اجتماعی تغییرموقعیت اجتماعی
تحرک اجتماعی: جابه جایی موقعیت اجتماعی(صعودی. نزولی. افقی)
رتبه بندی مشاغل و ملاک های موقعیت اجتماعی درکشورهای مختلف یکسان نیست.
فرهنگ هرجهان اجتماعی فرصت تغییراتی رامی دهدوازبرخی تغییرات جلوگیری می کند.
محدوده ی تغییرات هویت اجتماعی درمحدوده ی فرهنگ جامعه تعیین می شود.

سوالات درس 6
1- جامعه پذیری را تعریف کنید.
جواب:  به فرایند و مسیری که افراد برای مشارکت درزندگی اجتماعی و شکل گیری هویت اجتماعی طی می کنند جامعه پذیری می گویند. (به فرایند مشارکت اجتماعی جهت تکوین و شکل گیری هویت اجتماعی افراد جامعه پذیری می گویند.)
2- کنترل اجتماعی را تعریف کنید.
جواب:  به مجموعه اقداماتی که برای پذیرش فرهنگ و منطبق کردن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود کنترل اجتماعی می گویند.
3- آیا جامعه پذیری درجوامع مختلف شیوه و احد و ثابتی دارد یا متفاوت است؟
جواب:  شیوه های جامعه پذیری جوامع مختلف متفاوت است . چون عوامل جامعه پذیری این جوامع بایکدیگر متفاوت است. خانواده ، رسانه ها ، مدارس و شیوه های آموزشی و میزان
اهمیتشان متفاوت است .(میزان تاثیرگذاری و قدرت هریک از عوامل فوق درجوامع مختلف متفاوت است).
4- عواملی که افرادراجامعه پذیر می کند. نام ببرید.
جواب:  خانواده ، مدرسه و مراکز آموزشی ، گروه همبازی و دوستان ، رسانه ها،مجالس علمی و مذهبی
5-: انسانها چگونه به موقعیت اجتماعی خودپی می برند؟ چگونه هویت اجتماعی خودراشکل می دهند؟
جواب:  برخی از موقعیت های اجتماعی انتسابی اند(محل تولد، جنسیت( و برخی اکتسابی اند) معلم بودن، دانشجوبودن و …) انسانها ازطریق عضویت درگروه ها(خانواده، دوستان و …)، تعامل با دیگران ، برعهده گرفتن نقش ها و فرایند جامعه پذیری نهادهای فرهنگی و آموزش این نهادها هویت اجتماعی شان شکل می گیرد .
6- کدام جوامع دربازتولیدهویت اجتماعی با مشکل مواجه می شوند؟
جواب:  جوامعی که روش های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشند.
7- کجروی اجتماعی راتعریف کنید.
جواب:  رفتارهایی که برخلاف عقاید و ارزش ها و قواعد و هنجارهای جامعه می باشد .
8- جامعه برای تداوم جامعه پذیری و پیش گیری و کنترل کجروی اجتماعی از چه روش هایی استفاده می کند؟
جواب:  1- تبلیغ و اقناع یعنی ازطریق نهادهای آموزشی و فرهنگی باورها و عقایدخودراتبلیغ می کند تاافراد اقناع شوند.( این شیوه قوی ترین روش است).
  2- تشویق و پاداش یعنی دادن پاداش به کسانی که مطابق ارزش های جامعه رفتار می کنند.
3- تنبیه و مجازات یعنی منحرفین از ارزش های اجتماعی تنبیه می شوند .(کمترین قدرت رادربین سه شیوه فوق دارد).
9- هویت و جامعه پذیری با کنترل اجتماعی چه رابطه ای دارند؟
جواب:  افرادجامعه از طریق کنترل اجتماعی قواعد و ارزش های اجتماعی جامعه را می شناسند و خودرابا آنها تطبیق می دهند و جامعه پذیر می شوند.
10- اولین و مهم ترین نهادی که افرادراجامعه پذیر و دارای هویت اجتماعی می کند چیست ؟
جواب:  خانواده
11- برخی از کجروی های اجتماعی پزشکی رانام ببرید و راه های پیشگیری و کنترل آن را بیان کنید.
جواب:  انجام جراحی توسط پزشکان غیر متخصص ، عدم تعهد نسبت به سلامتی جسمی و روحی بیماران ، گرفتن هزینه های اضافی و دستمزد بالا ، سقط جنین ، جراحی های غیرمتعارف و اشتباه ،سهل انگاری،راه های کنترل و پیشگیری.
  1- تشویق پزشکان متعهد و کارا
  2- تنبیه پزشکان خطاکار(مثلا لغو پروانه پزشکی )
  3- تبلیغ زندگی اخروی و دنیوی توام بایکدیگر
 4- تقبیح پول پرستی و دنیازدگی
5- امربه معروف و نهی از منکر
12-روش های کنترل اجتماعی را نام ببرید.
جواب:  1- تبلیغ و اقناع
  2- تشویق و پاداش
3- تنبیه و مجازات
13- دوعنصر فرهنگی آموزه های اسلامی که درفرایندهای جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش مهمی دارند رانام ببرید ؟
جواب:  1-امربه معروف
  2- نهی از منکر
14- جامعه پذیری و کنترل اجتماعی چه ارتباطی بایکدیگردارند؟
جواب:  برای تحقق جامعه پذیری نیازمند کنترل اجتماعی هستیم.بدون کنترل اجتماعی ،جامعه پذیری به و جودنمی آید.یعنی باید مجموعه اقداماتی انجام دهیم تا بتوانیم افرادجامعه رابه انطباق با فرهنگ جامعه و ادارنماییم.
15- تحرک اجتماعی را تعریف کنید.
جواب:  جابه جایی افرادازیک موقعیت اجتماعی به موقعیت اجتماعی دیگر
16- انواع تحرک اجتماعی را توضیح دهیدومثال بزنید
جواب:  تحرک اجتماعی صعودی : باشغل جدیدفردازموقعیت اجتماعی خودبالاتر رود مثلا مدیر یک بخش مدیرکل شود.
  تحرک اجتماعی نزولی: باشغل جدیدموقعیت اجتماعی فرد پایین تر رود مثلا مدیراداره ازمدیریت عزل شود و به صورت کارمندعادی به کارادامه دهد.
تحرک افقی : با شغل جدید موقعیت اجتماعی فرد تغییرنکندمثلا کارمندی ازیک بخش اداره به بخش دیگری انتقال پیداکند .
17- تحرک اجتماعی درون نسلی و تحرک اجتماعی میان نسلی را باذکرمثال توضیح دهید.و
جواب: و قتی فردی درطول زندگی و فعالیت شغلی اش موقعیت اجتماعی اش تغییرکند تحرک اجتماعی درون نسلی داشته است.مثلا تا 4سال پیش کارمندبوده الان مدیر کل شده . و قتی موقعیت اجتماعی بین دونسل تغییرکند تحرک اجتماعی میان نسلی است مثلا پدرش کارمندبوده و لی خودش مدیرکل شده است .
18- موقعیت اجتماعی افرادبه جز شغل،تابع چه ملاک ها و عوامل دیگری می تواندقرارگیرد؟
جواب:  علم، ایمان، تقوا، هنر، احترام،نوآوری و خلاقیت، ارتباطات اجتماعی و …
19- آیا افراد درجهانی که زندگی می کنند ، می توانند هرنوع هویت اجتماعی رابه دست بیاورند؟ مثال بزنید.
خیز تحرک اجتماعی درجوامع مختلف و ابسته به فرصت هایی است که جامعه دراختیار افراد قرار می دهد. مثلا معلولان جسمی دربرخی ازمشاغل نمی توانندفعالیت کنند.درایران زنان نمی توانند قاضی یا رییس جمهورشوند.
20- برچه اساسی جوامع برخی از تغییرات هویتی را تشویق و با برخی را مخالفت می نمایند؟
جواب:  به تناسب عقاید و ارزش هایی که دارند، برخی تغییرات و تحرکات اجتماعی را تشویق و برخی دیگر رامنع می نمایند.
21- منظوراز فرصت های هویتی چیست ؟ مثال بزنید.
جواب:  هرجامعه متناسب با عقایدوارزش هایی که دارد برخی تغییرات هویتی و تحرکات اجتماعی را برای عده ای تشویق می کند و مجاز می داند مثلا جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شگل گرفته صرفا برای یک نژادخاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آوردویا در جهان غیردینی فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند منع می شوند.
22- فرصت های هویتی در جامعه ای که براساس ارزش های نژادی شکل گرفته است چگونه است؟
جواب:  صرفا برای یک نژاد خاص امکان تحرک اجتماعی صعودی فراهم می آورد.
23- فرصت های هویتی در جامعه ای که مناسبات و روابط آن برمدار ارزش های اقتصادی شکل می گیرد چگونه است؟
جواب:  تحرکات اجتماعی صعودی راتنها برای کسانی ممکن می سازد که منابع ثروت رادر اختیاردارند.
24- فرصت های هویتی برای تحرکات اجتماعی در جامعه ای که برمدار ارزش های دنیوی و این جهانی شکل گرفته است چگونه است؟
جواب:  تحرکات اجتماعی را درمحدوده ی همان ارزش ها به رسمیت می شناسد.
25- درجوامع غیردینی کدام فعالیت ها منع می شوند؟
جواب:  فعالیت هایی که هویت دینی افراد را آشکار کند. مثلا استفاده ازحجاب دراماکن عمومی.
26- درجهان دینی و معنوی کدام هویت ها به رسمیت شناخته نمی شوند؟
جواب:  هویت هایی که ابعاد متعالی و الهی انسان رانفی کنند .
27- درباره قوانین جیم کرو و تاثیرآن برتداوم تبعیض نژادی چه می دانید؟
جواب:  قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی آمریکا برای سیاهان بود که مربوط به سال های 1876 تا 1965 بودکه سیاهان راازنظر خدمات مختلف اجتماعی و اقتصادی پایین تر نگه می داشت.برخی نمونههای قوانین جیم کرو جداسازی نژادی مدارس دولتی، اماکن عمومی و حمل و نقل عمومی، و جداسازی نژادی دستشویی ها، رستورانها و آبخوری ها برای سفیدها و سیاهان ، الگوهای جدایی در مسکن ، امور قرض دادن بانکی و تبعیض شغلی بود. ارتش ایالات متحده هم جداسازی شده بود.