سوالات درس 5 پیام هفتم با جواب

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پنجم


نام درس : پیامبر رحمت | موضوع : سوالات متن | پایه هفتم

سوالات تشریحی پیام هفتم درس پنجم

سوالات پیام هفتم / درس پنجم «پیامبر رحمت» / در این بخش سوالات متن درس پنجم 5 پیام های آسمانی هفتم را آماده کرده ایم. حتما سوالات درس پنجم دینی هفتم در سایت همگام درس را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید.

«به راستی که تو دارای اخلاقی بسیار نیکو هستی»

 

خودت را امتحان کن

1 -چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند؟ چگونه؟
پاسخ: پیامبران- همانطور که گفتار آنان نشانگر راه دستیابی به رستگاری است،رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ماست چرا که خود هدایت یافته بودند
و بهترین شیوه زندگی را انتخاب می کردند .

2 -با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.
پاسخ: عزت نفس احساس باارزش بودن است؛ یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم و کارهایی را که انجام آنها به عهده خودمان است از
دیگران نخواهیم مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

3 -به نظر شما علت تأکید پیامبر به بازگرداندن امانت به صاحبانش ،حتی اگر مسلمان نباشند چیست؟ چون در دین ما خیانت در امانت از بزرگ ترین
پاسخ: گناهان است و اگر خیانت بکند و بمیرد خدا را درحالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است .از همه مهمتر بازگرداندن امانت آنان باعث می شد
تا غیر مسلمانان به اسلام ایمان آورند.


سوالات متن درس پنجم پیام هفتم

1 -پیامبر اکرم برای چه کسانی الگویی نیکوست؟
پاسخ: برای هر کس که به خدا و روز آخرت امید دارد و خداوند را بسیار یاد می کند.

2 -برخی از ویژگی های اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم را بیان کنید.[سه مورد]
پاسخ: الف- بزرگواری و محبت
ب- عزت نفس
ج- امانت داری

3 -آیه 128/سوره توبه مربوط به کدام ویژگی اخلاقی رسول خدا می گردد؟
پاسخ: بزرگواری و محبت.

4 -خداوند مهربان در باره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر اکرم چه می فرماید؟[چهار ویژگی]
پاسخ: الف- پیامبری از خودتان آمده است.
ب- بر او دشوار است شما در سختی بیفتید.
ج- به هدایت شما اشتیاق فراوان دارد.
د- نسبت به مؤمنان بسیار دلسوز و مهربان است.

5 -در قرآن ،پیامبر اکرم با کدام ویژگی به جهانیان معرفی شده است؟
پاسخ: « وما أَرسلناک إِلّا رحمۀً للعالَمینَ» : ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم.

6 -بزرگترین نعمت الهی کدام است و چگونه باید سپاسگزار آن گردید؟
پاسخ: فرستادن پیامبران برای ما – با پیروی از راهنمایی های آنان.

7 -معنای آیه ی « وما أَرسلْنَاک إِلَّا رحمۀً لِّلْعالَمینَ » را بنویسید.
پاسخ: ما تو را جزبه عنوان رحمت برای تمام جهانیان نفرستادیم

 

 اگر سوالات بالا را دوست نداشتید : 


1-مفهوم آیه “انک لعلی خلق عظیم” چیست؟
پاسخ: اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی می کند.

2-عبارت »پیامبر را آزار می داد و مسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند«بیانگر کدام ویژگی اخلاقی پیامبر است؟
پاسخ: بزرگواری و محبت.

۳-منظور خداوند از «اسوه حسنه»در آیه ” حسنه سوره کم الداکن قل “کیست؟
پاسخ: حضرت محمد(ص)

4-پیامبر در مورد شخصی که به امانت خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند په فرمودند؟
پاسخ: فرمودند: اگر بمیرد بر دین من نمرده است و خدا را در حالی ملاقات خواهد کرد که از او خشمگین است.

5-کدام یک از پیامبران الهی همه ویژگی های دیگر پیامبران را دارا بود؟
پاسخ: حضرت پیامبر (ص)

6 -مردم جهان چه کنند که به بهشت زیبای خداوند برسند ورحمت خداوند شامل حالشان شود ؟
پاسخ: پیامبر اکرم را به عنوان الگوی عملی زندگی خود قرار دهد.

7-پیامبر اکرم در باره عزت نفس چه فرمودند؟
پاسخ: هیچ وقت انجام کارهای شخصی خود را از دیگران نخواهید،حتی در کوچکترین چیز مثل درخواست برای چوب خلال دندان.

8-پیامبر اکرم درباره امانت داری به مرد چوپان چه فرمود؟
پاسخ: در دین ما خیانت به امانت از بزرگترین گناهان است،این گوسفندان نزد تو امانت است پس بر تو لازم است همه گوسفندان را به دست صاحبش برسانی.

9-پیامبر اکرم قبل از مبعوث شدن به چه صفتی مشهور بودند؟
پاسخ: امین بودن

10-عزت نفس احساس با ارزش بودن است یعنی چه؟
پاسخ: یعنی خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم

11-سه ویژگی اخلاقی و رفتار اجتماعی پیامبر اکرم )ص(را نام ببرید.
پاسخ: 1-بزرگواری و محبت 2-عزت نفس 3-امانت داری

12-جملات صحیح و غلط را با ص و غ مشخص کنید.
الف(تنها کسانی که می توانند با آوردن دین،مسیر صحیح زندگی را به ما نشان دهند پیامبران هستند.
پاسخ: صحیح است ✅

ب(تواضح همان احساس با ارزش بودن است .یعنی اینکه خودمان را پیش دیگران کوچک نکنیم
پاسخ: غلط است ❌

ج(گفتار پیامبران نشانگر راه دستیابی به رستگاری است، رفتار آنها نیز الگوی عملی زندگی ما است.
پاسخ: صحیح است ✅

ما نباید خودمان را پیش دیگران کوچک کنیم.
پاسخ: صحیح است ✅