سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

 

پرسش های درس 5

1- هویت چیست؟
جواب:  به مجموعه ویژگی ها و خصوصیات هر فرد هویت او گفته می شود. وجوه تمایز بخش افراد نسبت به یکدیگر را هویت افرادمی نامند.
2- افراد در موقعیت های مختلف خود را چگونه معرفی می کنند؟
جواب:  باهوش ، زرنگ ، تنبل ، بی نظم ، فهمیده ، بی مبالات ، کارمند ، سریع ، پزشک ، معلم و…
3- انواع ویژگی های هویت را نام ببرید.
جواب:  اکتسابی ، انتسابی ، ثابت ، متغیر ، فردی ، اجتماعی
4- هر یک از ویژگی های هویتی ، انتسابی ، اکتسابی ، فردی ، اجتماعی ،ثابت و متغیر را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  1- ویژگی هایی که در ایجاد آن موثر نبوده ایم پس از آن هم نمی توانیم در آن موثر باشیم ، ویژگی های انتسابی اند مانند پسر بودن ، دختر بودن ، پسردایی ، دخترعمه ، متولد تهران ، سفید پوست ، سیاه پوست ، زشت بودن ، زیبا بودن ، آفریقایی تبار ، چینی تبار ایرانی ، برره ای ، نوجوان ، کودک
2- ویژگی هایی که در ایجاد آن ها موثر هستیم ویژگی های اکتسابی اند ، مانند: پدر ، مادر خوش اخلاق ، مهندس معلم ، کشاورز، بخشنده ، خون گرم ، تنبل ، سر به هوا ، امین ، فهمیده ، وراج ، بی نظم ، وقت شناس
3-ویژگی هایی که شخصی و متعلق به یک فرد است، ویژگی های فردی هستند.مانند: مرد ، زن ، پسر ، بچه ، قدبلند ، تپل، پزشک ، قصاب ، راست گو ، زرنگ، باشخصیت ، مودب،شلخته
ویژگی هایی که بدون حضور در اجتماع به دست نمی آید ، ویژگی های اجتماعی اند مانند: ایرانی ، روستایی ، شهری ، رئیس جمهور ، فوتبالیست.
  4- ویژگی هایی که قابل تغییر نیستند را ویژگی های ثابت گویند مانند: پسر ، دختر ، زن ، مرد ، ایرانی الاصل ، آمریکایی تبار ، متولد تیرماه ، سیاه پوست
5- ویژگی هایی که قابلیت تغییر در موقعیت های مختلف را دارند ویژگی های متغیر هستند مانند: دانشجو ، دانش آموز ، زرنگ، کشاورز ، معلم ، مهربان ، نماینده مجلس ، رئیس جمهور ، تاجر ، معلم
5- هویت اجتماعی فرد چگونه شکل می گیرد؟
جواب: هویت اجتماعی هرفرد،درون یک جامعه وبراساس آنچه برای آن جامعه اهمیت دارد،شکل می گیرد.
6- خودتان را از ابعاد مختلف هویتی معرفی کنید.
جواب:  پسر ، 18 ساله ، ایرانی، زرنگ ، چاق ، قد متوسط ، درس خوان ، شوخ، خوش اخلاق با مرام ، ایرانی ، نوجوان ، شهری، پولدار
7- اخلاق پهلوانی را با اخلاق قهرمانی در ورزش جهان مقایسه کنید
جواب:  ایثار-گذشت -مروت -تواضع-جوانمردی-انسانیت= اخلاق پهلوانی جهان اسلام که باارزش قرب الهی(نزدیک شدن به خدا) وشکوفا شدن اخلاق هماهنگ است.
دوپینگ ،سود ،مدال وجایزه، معروف شدن ،رتبه وتشویق، شهرت و فخرفروشی (تفاخر)= اخلاق قهرمانی جهان جدیدکه با ارزش های مادی ودنیوی هماهنگ است
8- اخلاق قهرمانی و اخلاق قهرمانی با کدام ارزش های اجتماعی تناسب دارند؟
جواب:  اخلاق پهلوانی با ارزش های جهان معنوی سازگار است که باورهای معنوی در آن اولویت دارند و باورهای جسمانی در رده ی دوم هستند و وسیله ای برای ارزش های متعالی دینی اند. اخلاق قهرمانی با ارزش های جهان دنیوی سازگارند که در آن باورهای جسمانی مهم اند و هدف هستند نه وسیله
9- منظورازخودآگاهی یا ناخودآگاهی درهویت چیست؟بخشی ازویژگی های هویتی مان که آنهارامی شناسیم وبه آنهاپی برده ایم بخش خودآگاه ماست و بخشی از ویژگی های ما که هنوز نسبت به آنها آگاهی نداریم و بر ایمان پنهان است بخش ناخودآگاه می گوییم.
10- بخش آگاه (آشکار) و ناآگاه (پنهان) هویت را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  هویت آشکار:بخشی از ویژگی های هویت ما ،که آ ن را می شناسیم یا دیگران به آن پی می برند. مثلاٌ می دانیم که در دروس حفظ کردنی قوی تر از دروس محاسباتی و حل کردنی هستیم. بخشی از هویت و ویژگی هایمان که از آن ها بی اطلاع هستیم هویت پنهان و ناشناخته ماست.مثلاٌ تا امروز نمی دانستم که سریع ترین دونده ی کلاسم ولی با شرکت در مسابقه ی جمعی به این نکته پی بردم .شاید اگر در مسابقه شرکت نمی کردم هرگز به این موضوع پی نمی بردم.
11- مادرکدام بخش از ویژگی های هویتی مان نقشی نداریم؟
جواب:  ویژگی هایی که مربوط به مکان وزمان تولد است.ویژگی های جنسیتی (زن بودن،مردبودن)
12- مثالی بزنیدکه نشان دهدبرخی ازویژگی های هویتی ما تغییرمی کند؟
جواب:  برخی ازویژگی های اجتماعی که مربوط به جایگاه و موقعیت اجتماعی است مانند هویت شغلی و برخی ازویژگی ها که مربوط به سن افراداست مثلا کودکی، نوجوانی، جوانی و…
13- ما درباره ی ویژگی هایمان که از وجودشان آگاه (واقف) نیستیم چگونه عمل می کنیم؟
جواب:  تامل می کنیم (فکر می کنیم) و گاهی از دیگران برای شناخت بهتر از خودمان کمک می گیریم و درباره ی نقاط قوت وضعفمان آگاه می شویم.مثلاٌ نزد مشاوره ، روان کاو ، جامعه شناس ، پزشک ، روان شناس می رویم.
14- جامعه شناسان و انسان شناسان درباره ی کدام ابعاد انسان بحث می کنند؟
جواب:  درباره ی ابعاد اجتماعی و فرهنگی هویت انسان ها.
15- وجود نظریات مختلف درباره هویت افراد نشان گر چیست؟
جواب:  در شناخت هویتی خود و دیگران دچار خطا و اشتباه شده ایم.
16- پیامبران و اولیای الهی درباره ی کدام ابعاد هویتی انسان ها سخن گفته اند؟
جواب:  ابعاد الهی ، فردی و اجتماعی انسان ها و غفلت و فراموشی از هویت حقیقی انسان ها
17- در مراسم خواستگاری خانواده ی دختر و پسر در پی شناخت چه مواردی هستند؟
جواب: شناخت شغل – موقعیت خانوادگی ، ویژگی های فردی (جسمانی،ظاهری و اخلاقی،روانی) یکدیگرهستند.
18- انواع هویت فردی را با مثال توضیح دهید.
جواب:  هویت فردی جسمانی که شامل مواردی از قبیل وزن ، قد ، گروه خونی ، سال تولد ، رنگ چشم ، رنگ مو ، تیپ و هیکل، زنگ بدن ، نوع مو می شود. هویت فردی غیرجسمانی که شامل صفات اخلاقی و روانی به طور کلی نفس آدمی است مانند : پشت کار ، دل گرمی ، اخلاص ، ایمان ، شاکر بودن ، تقوی ، بی دینی ، مهربانی ، ترش رویی و عبوس ، خیالاتی ، عصبی ، افسرده ، مجنون ، عابد ، پرهیزکار ، سخاوتمند
19- منظور از هویت اجتماعی چیست؟با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  شناخت و هویتی که با حضور دیگران شکل می گیرد و جامعه قواعد آن را تعریف می کند.صفاتی که ریشه در جامعه و فرهنگ دارد و در جهان اجتماعی شکل می گیرد(هویتی که نشان دهنده نقش ها،هنجارها،وظایف وتکالیف اجتماعی ورفتارهای اجتماعی است)مثلاٌ پدرخانواده ، دختر ارشد خانواده ، پسر کوچک خانواده ، مادربزرگ ، زن عمو ،دایی ، عمه
21- چند نقش خانوادگی خود را نام برده و برای هریک وظایف (تکالیف)و حقوقی بنویسید.
جواب:  فرزند ، دختر خانواده ، پسر خانواده ، برادر ، خواهر تکالیف : کمک به والدین ، کمک به خواهر و برادران ، احترام به گذاشتن اطاعت کردن ، همدلی با اعضای خانواده ، حقوق نقش :تامین هزینه های زندگی توسط والدین ، تربیت صحیح ، نام نیکو داشتن ، مورد مشورت قرار گرفتن
22- ابعاد متمایز هویت انسان رانام ببرید.
جواب:  ابعادجسمانی(بدن).
  ابعاد نفسانی (روانی،اخلاقی).
  ابعاد اجتماعی(نقشهایی که ایفا می کنیم وگروه هایی که عضو هستیم).
23- آیا بخش های فردی و اجتماعی هویت با یکدیگر ارتباط دارند و بر هم اثر می گذارند؟
جواب:  بله هر یک از این دو بر یکدیگر اثر می گذارند.جامعه در برابر ویژگی های فردی ما واکنش نشان می دهدو آن را تایید یا رد می کند. هویت فردی افراد هم در جامعه در روابط اجتماعی مردم تاثیرگذار است
23- بین ویژگی های جسمانی افراد و خصوصیات روانی افراد چه رابطه ای وجود دارد؟در این رابطه مثال بزنید.
جواب:  بین ویژگی های جسمانی و ویژگی های روانی رابطه ی متقاب وجود دارد و هر یک بر دیگران اثر می گذارد.بسیاری از بیماری های جسمانی سلامت روانی انسان را به خطر می اندازد مثلاٌ زیادی غده ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان و کم کاری غه تیروئید موجب تنبلی فرد می شود و یا اضطراب ها ریشه در عوامل جسمانی دارند. همچنین با تقویت روحیه ی روانی می توان برخی بیماری ها را کاهش داد.
24- تاثیر متقابل جهان اجتماعی و طبیعت (بدن انسان) را با ذکر مثال توضیح دهید.
جواب:  محیط طبیعی و جغرافیایی بر مناسبات و روابط اجتکاعی اثر می گذارد.شزایط طبیعی و خصوصیات بدنی انسان فرهنگ های مختلفی را شکل می دهد مثلاٌ آب و هوای مرطوب و گرم جنوب کشور در هنر موسیقی ، شیوه ی زندگی ، معماری ، شیوه ی غذا پختن و فعالیت های اقتصادی مردم اثر گذاشته است. فعالیت ها و کنش های اجتماعی انسان ها هم موجب بهبود محیط زیست یا نابودی آن می شود مثلاٌ با فعالیت های کارخانه آب و هوا آلوده می شود.
25- تاثیر متقابل جهان اجتماعی و ویژگی های انسانی و روانی افراد جامعه را تحلیل کنید.
جواب:  این دو با یکدیگر تعامل و تاثیر متقابل دارند. خصوصیات روحی روانی افراد مسیر زندگی اجتماعی و تحولات فرهنگی تاریخی انسان را دگرگون می سازد مثل انسان های باتقوایی که جهان را تغییر می دهند یا انسان های با شقاوتی که جهانی را نابود میکنند. جهان اجتماعی هم در خصوصیات روحی افراد اثر می گذارد و امکان رشد برخی فضایل یا رذائل را از بین می برد یا افزایش می دهد.
26- آیا هر نوع هویت اجتماعی با هر نوع هویت فردی سازگار است ؟
جواب:  خیر هر جهان اجتماعی براساس عقاید و آرمان ها و ارزش های خود هماهنگ باشد سازگار است. هویت اجتماعی هر فرد براساس عقاید و ارزش های جهان اجتماعی که در آن زندگی می کند شکل می گیرد.
28-در جامعه ی قبیله ای هویت جمعی افراد بر چه مبنایی مشخص می شود ؟
جواب:  بر مبنای جایگاه قبیله ی آن ها
29-در جامعه ی سرمایه داری هویت اشخاص بر چه مبنایی شناخته می شود؟
جواب:  بر مبنای ثروت و توان اقتصادی آن ها
30- در جامعه ی دینی هویت جمعی افراد بر چه مبنایی قرار دارد؟
جواب:  بر مدار ارزش هایی است که آن دین مقدم می شمارد.مثلاٌ اسلام در فرهنگ آرمانی خود هویت افراد را با علم ریال تقوی ، و عدالت ارزیابی می کند
31- نگاه جهان غرب بر بعد جسمانی هویت وبدن انسان را با نگاه فرهنگ اسلامی مقایسه کنید.
جواب:  فرهنگ غرب بر بعد جسمانی وزیبایی های بدنی تاکید و تمرکز می کند ، وهرنوع تصرفی رادرطبیعت وبدن مجاز می داند.اما درفرهنگ اسلامی انسان حق ندارد خلاف اراده خدا درطبیعت وبدن ود دخل وتصرف کند
32- جهان اجتماعی غرب چه نوع هویت اخلاقی و روانی را رشد می دهد.
جواب:  جهان غرب با رویکرد این جهانی خود با آن دسته از اوصاف (هویت) اخلاقی سازگار است که در ارتباط با آرمان ها و ارزش های دنیوی آن شکل می گیرند مثلا دم غنیمت شماری، تبرج، تجمل گرایی، اخلاق قهرمانی.
-33 جهان اجتماعی و دنیوی با چه نوع هویتی سازگار است و آن را رشد می دهد و با کدام هویت ناسازگار است؟
جواب:  جهان غرب ارزش های دنیوی فردگرایی ،رفاه طلبی ،تجمل گرایی ومال اندوزی را رشد و گسترش می دهدوجهان اجتماعی معنوی با ارزش های دنیوی سازگارنیست و ارزش های همچون قناعت وحیا وتقوا وخوف ورجای الهی را رشد وگسترش می دهد وبا آنها سازگاراست.