سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

پرسش های درس 3

-1 جامعه وفرهنگ راتعریف کنید.
جواب: به گروهی ازانسان ها که برای سالیان متمادی بایکدیگر زندگی می کنند،جامعه می گویند.به شیوه زندگی گروهی انسان ها بایکدیگر فرهنگ می گویند.(آگاهی مشترک مردم یک جامعه )
2-تعدادی از مصادیق فرهنگ رانام ببرید.
جواب:سبک معماری، سبک آشپزی وتغذیه، سبک پوشش، آداب ورسوم عروسی وعزاداری، لهجه وگویش ها، نوع نگرش به عالم و…
3- جامعه وفرهنگ چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟
جواب: جامعه بدون فرهنگ به وجودنمی آید.فرهنگ نیز بدون جامعه به وجودنمی آید.جامعه جنبه بیرونی(جسم) وفرهنگ جنبه درونی (روح) داردودو روی یک سکه هستند .
4- منظور از” جوامع مختلف ،فرهنگ های متفاوت دارند.” چیست؟چرا؟
جواب:  یعنی مردم هرجامعه ،شیوه زندگی خاصی برای خود دارند، که با شیوه زندگی دیگرجوامع تفاوت هایی دارد. زیرا فرهنگ، آگاهی مشترک مردم است که آموختنی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
5- ویژگی های فر هنگ را بنویسید.
1- فرهنگ آگاهی بر شناخت مشترک است.
  2-فرهنگ آموختنی و آموزش پذیر است.
 3- فرهنگ قابل انتقال است.
4-هر جامعه ای دارای فرهنگ است.
5-فرهنگ قابلیت تغییر دارد.
6- آیا دریک جامعه شیوه زندگی مردم درهمه مناطق یکسان است؟
جواب:خیر ،مردم یک جامعه دربخشی ازفرهنگ مشترک ویکسان هستند ودربخش هایی ازفرهنگ، اقوام ،اقشار ،گروه ها،صنف ها دارای تفاوت هایی هستند.آن بخش ازفرهنگ که همه مردم یک جامعه درآن اشتراک دارندفرهنگ عمومی است وآن بخشی که مربوط به یک قسمت ازجامعه (قشر، صنف، گروه ،قوم )می شود خرده فرهنگ است.
7- خرده فرهنگ موافق چیست؟مثال بزنید.
جواب: خرده فرهنگ هایی که درون یک فرهنگ عمومی قراردارندوبا آن فرهنگ عمومی سازگارهستند،مانند خرده فرهنگ های اقوام وصنف های مختلف جامعه
8- منظوراز ضدفرهنگ چیست؟
جواب:درمواردی که عقاید،ارزش ها،هنجارهاومهارت های پذیرفته شده دریک خرده فرهنگ ،ناسازگارومخالف بافرهنگ عمومی باشد.مانندخرده فرهنگ باندهای گانگستری ومافیا، اوباش ،گدایان و…
9- برخی ازویژگی های فرهنگ عمومی ایرانی – اسلامی رابنویسید.
جواب:  برخی ازخرده های رایج درون این فرهنگ عمومی رانام ببرید.
 اعیاد ملی مانند نوروز، اعیاد مذهبی مانند عیدقربان و عیدفطر، مناسب های ملی ومذهبی ، ارزش های دینی ومعنوی، تشکیل خانواده با آداب دینی ،… خرده فرهنگ های اقوام مختلف سرزمین ایران، خرده فرهنگ های مشاغل و صنف های مختلف مانند خرده فرهنگ طلاسازان و جواهرفروشان، خرده فرهنگ پزشکان، خرده فرهنگ رانندگان و کامیون داران،خرده فرهنگ معلمان و…
10- آیا جامعه وفرهنگ صرفا تابع خواست واراده افرادند؟
جواب: خیر انسان ها با آگاهی و اراده خودبه کنش اجتماعی می پردازند وجامعه ای راپدید می آورند ولی پس از پدید آمدن پیامدهایی الزامی دارند که برافراد تاثیر می گذارند. و وابسته به اراده تک تک افراد نیستند.مثلا شما با تعدادی دیگربه دلخواه یک کلاس درس درمدرسه ای راپدید می آورید وازآن پس آن کلاس برای شما فرصت ها ومحدودیت هایی به وجود می آورد.
11- فرصت ها ومحدودیت های پدیده های اجتماعی چه رابطه ای بایکدیگر دارند؟
جواب:  پدیده های اجتماعی درجامعه فرصت ها یی دراختیارافراد قرارمی دهند ومحدودیت هایی به وجود می آورند که به یکدیگر وابسته اند و دو روی یک سکه اند. مثلا چراغ راهنمایی و رانندگی درسرچهار راه ها فرصت ساز ومحدود کننده اند.
12- سهم ما درساختن جامعه وفرهنگ نسبت به گذشتگان وآیندگان چگونه است؟
جواب: سهم پیشینیان ما درساختن جامعه بیشتراز مابوده است.همچنان که سهم مادرساختن جامعه وفرهنگ آیندگان بیش از آیندگان است.چون ما با کنش های اجتماعی خود جامعه وفرهنگ را می سازیم.
13- گذشتگان چگونه برما تاثیرمی گذارند؟
جواب:  مادرجامعه ای چشم به جهان می گشاییم که توسط گذشتگان ما پدید آمده است.جامعه ای که باورها،ارزش ها،هنجارها ونمادهای آن قبل ازما شکل گرفته است. (البته ما می توانیم ان را ادامه دهیم یا به سوی جامعه وفرهنگ دیگری گام برداریم.)فرهنگ شکل یافته گذشتگان برای ما فرصت ومحدودیت ایجاد می کند. مثلا حجاب برای خانم ها می تواند فرصت ساز (آرامش وامنیت) ایجادکند ومی تواند محدودیت های فیزیکی به همراه داشته باشد.
14- تاچه زمانی پیامدهای اجتماعی یک فرهنگ وجامعه برقرارهستند؟
جواب: تا زمانی که در هر جامعه و فرهنگی مشارکت اجتماعی افراد پابرجا باشد.با تغییر جامعه وفرهنگ پیامدهای آن نیز تغییر می کند.
15- جوامع وفرهنگ های مختلف راچگونه می توان ارزیابی کرد؟
جواب:1- براساس آرمان ها وارزش هایشان
  2- فرصت ها ومحدودیت هایی که به دنبال می آورند.
16- آیا جامعه وفرهنگی رامی شناسید که برخی ازنیازهای انسان را نادیده گرفته باشد؟
جواب: برخی از جوامع غربی یا خرده فرهنگ ها نیازهای معنوی وروحی انسان رانادیده می گیرند.برخی از خرده فرهنگ های شرق آسیا به نیازهای مادی ودنیوی بی توجه اند.