سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

هویت اجتماعی

سوالات هویت اجتماعی دوازدهم با جواب

خلاصه درس 1

به فعالیت های آگاهانه ،ارادی و هدفدار انسان ،کنش انسانی می گویند.
تا آگاهی نباشد کنشی صورت نمی گیرد. آگاهی صحیح آگاهی ناصحیح
فردآگاه تا تصمیم نگیرد واراده نکند، کنشی انسانی صورت نمی گیرد.
کنش های انسانی هدف مند وبامعنی هستند.(کنش های یکسان، هدف ها ومعانی یکسانی ندارند.)
هرکنشی پیامدهای ارادی داردکه به کنش فرد یا دیگران وابسته است.
مثلا: مطالعه یادگیری(وابسته به کنش فرد)،کسب نمره(وابسته به اراده استاد)
پیامدی که به اراده ی انسان بستگی ندارد پیامد غیرارادی ونتیجه طبیعی کنش است. مثلا بازکردن پنجره ورود هوای تازه به کلاس.
پیامدهای غیرارادی کنش انسانی قطعی وحتمی اند.
پیامدهای ارادی کنش انسانی احتمالی اند.
هویت کنش به آگاهی است. هدف رفتاری:کنش ها راکنترل کنید وبه پیامدهای آن بیشتر فکر کنید.

سوالات درس 1 هویت اجتماعی دوازدهم

1- کنش واکنشگر را تعریف کنید:
جواب:  فعالیتی آگاهانه و ارادی که انسان انجام می دهد کنش انسانی است. انسانی که کنش انجام می دهد کنشگر است.
2- کنش های انسان دارای چه ویژگی هایی است؟
جواب:  با آگاهی انجام میشود و می داند که چکار می کند. براساس خواست ،اراده ، میل و باتصمیم خودانجام می دهد.برای رسیدن به مقصدوهدفی انجام می دهد و فعالیت های انسان دارای معنا ومفهوم است. (آگاهانه، ارادی، هدف دار، معنادار است). هرکنش انسانی ممکن است درموقعیت های زمانی ومکانی متفاوت معانی متفاوتی داشته باشد.
3- شک و تردید هنگام اتخاذ تصمیم ، نشان دهنده کدام یک ازویژگی های کنش انسانی است؟
جواب:  وجود اراده
4- آیاممکن است یک کنش انسانی چندین معنا داشته باشد؟مثال بزنید.
جواب:  بله گاهی ظاهرکنش یکسان است ولی اطرافیان معانی متفاوتی ازآن برداشت می کنند.هرکنش انسانی درطرف زمانی ومکانی ،معنای خاصی ممکن است داشته باشد.مثلا دانش آموز در کلاس انگشت اشاره خود را بالا می برد ممکن است سوال داشته باشد. ممکن است درخواست خروج ازکلاس داشته باشد وممکن است قصددیگری داشته باشد.لبخندگاهی معنای تشکرداردگاهی معنای ترحم وگاهی معنای تمسخر و.. یا هنگامی رانندگی بوق می زنیم ومعانی متفاوتی از بوق زدن ما ایجادمی شود: اعلام خطر،تشکر،خداحافظی،ابراز شادی کردن،اعتراض کردن و…
5- کنش انسانی با آگاهی چه ارتباطی دارد؟
جواب:  تا آگاهی وجودنداشته باشد کنشی انسانی صورت نمی گیرد.کنش هایی که خارج از آگاهی و نیت هستند جزء کنش های غیرانسانی به حساب می آیند مثلا اگرضربه چکش به انگشت مان برخوردکند و ناگهان صدایی دردآلود سردهیم، این نغمه دردآلود کنشی انسانی نیست بلکه بازتابی طبیعی وغیرارادی است.
6- آیا همه پیامدهای کنش وابسته به آگاهی واراده ی انسان ها است؟
جواب: خیر.برخی ازپیامدهای کنش های انسان ،جنبه غیرارادی وغیرانسانی(طبیعی)دارند.مثلا کنش سیگارکشیدن پیامدبیماری رابه دنبال دارد که کنشگربه دنبال رسیدن به آن
نبوده واراده ی درخصوص آن پیامدطراحی نکرده است.
7- انواع پیامدهای کنش های انسانی را بنویسید.
جواب:  1- پیامدهای ارادی وابسته به اراده کنشگرکه توسط کنشگرقابل کنترل است ولی احتمالی است وممکن است تحقق پیدا نکند. 2- پیامد  ارادی وابسته به اراده دیگران که دیگران با واکنش نسبت به کنش کنشگر ،ایجادمی کنند. البته احتمالی هستند و ممکن است اتفاق نیفتند. 3- پیامدهای غیرارادی که جنبه طبیعی وقطعی دارند و کنشگر درصدد ایجاد آن نبوده است ولی حتما اتفاق می افتند.
8- پیامدهای ارادی کنش انسانی با پیامدهای غیرارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارند؟
پاسخ : پیامدهای ارادی احتمالی هستندکه ممکن است روی دهند وممکن است روی ندهند ولی پیامدهای غیرارادی قطعی وحتمی هستند وتحت کنترل انسان نیستند.
9- انواع پیامدهای کنش ورزش کردن رابنویسید.
جواب:  کسب سلامتی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگراست.کسب مدال ورزشی پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. سوزاندن چربی وانرژی پیامدغیرارادی آن است.
10- انواع پیامدهای کنش سیگار کشیدن رابنویسید.
جواب:  سرگرمی پیامد ارادی وابسته به اراده کنشگر است. جلب توجه پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. بیمار شدن پیامد غیرارادی آن است.
11- انواع پیامدهای کنش کنترل خشم را بنویسید.
جواب:  حفظ آرامش شخصی پیامدارادی وابسته به اراده کنشگر است. میزان پذیرش دیگران یا کاهش پرخاشگری پیامد ارادی وابسته به اراده دیگران است. کنترل ضربان قلب
پیامدغیرارادی آن است.
12- مفهوم جمله زیرچیست:”آدمی درگر و عمل خویش است.”
جواب: معیار آدمی به عاقبت اندیشی در خصوص رفتار و اعمالش است.

پرسش های تکمیلی و مفهومی بیشتر
13- در کلاس هویت اجتماعی امروز، انواع کنش های انسانی که از ابتدای جلسه ی امروز انجام داده اید را مشخص کنید.
جواب:  قدم زدن در کلاس ونشستن:کنش فردی
حضور و غیاب دبیر: کنش اجتماعی
پرسش و پاسخ دبیر با تعدادی از دانش آموزان: کنش اجتماعی .فکرکردن:کنش درونی
14- چند کنش غیرانسانی(طبیعی) در محیط مدرسه مثال بزنید؟
تابش نور خورشید _ رشد گیاهان باغچه _بارش باران،نفس کشیدن دانش آموزان
15- چگونه ممکن است کنشی از انسان سرزند ولی کنش انسانی به حساب نیاید؟ مثال بزنید.
جواب:  گاهی ممکن است انسان حرکت و کنشی داشته باشد که نسبت به آن آگاهی و برنامه ریزی ندارد مثلا:باضربه ای به انگشت خود بزند و ناخواسته بالانسی ریتمیک یا نغمه ای خاص سردهد.
16- اجزا و ویژگی های یک کنش انسانی را در قالب یک مثال توضیح دهید.
جواب:  چون احساس تشنگی می کنم برای رفع آن اجازه می گیرم از کلاس خارج می شوم به حیاط مدرسه رفته آب می خورم و به کلاس باز می گردم.رفع تشنگی هدف من است.اراده می کنم تشنگی خود را در حین تدریس معلم رفع کنم(ارادی بودن)با انگشت اجازه می گیرم (معنا دار بودن) آگاهی دارم که برای رفع تشنگی باید از کلاس خارج شد و چون در حضور معلم هستم بدون اجازه از کلاس خارج نمی شوم (تناسب داشتن با موقعیت زمانی،مکانی و اجتماعی)
17- کنش انسانی در کلاس مثال بزنید که معنای متفاوتی داشته باشد؟
جواب:  بالا بردن انگشت اشاره:معنای اجازه گرفتن جهت خروج از کلاس،سوال پرسیدن از دبیر،اعتراض نسبت به موضوعی و….
18- پیامد های کنش حضور شما در کلاس در شکل ارادی و غیرارادی(قطعی) آن را بنویسید.
جواب:  کسب اطلاعات علمی ،پیامدی ارادی و نگاه به قاب عکس کنار تابلو کنش طبیعی
19- در نظام اقتصادی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامدی غیرارادی به دنبال داشته باشد؟
جواب:  خرید خانه کنشی ارادی است که منجر به پیامد غیر ارادی افزایش تقاضا و افزایش قیمت می شود.
20- در فعالیت های پزشکی کنشی ارادی مثال بزنید که پیامد های غیر ارادی به دنبال داشته باشد؟
جواب:  عمل جراحی بینی، کنشی ارادی است که ممکن است عفونت و بدشکل شدن بینی از پیامد های غیر ارادی آن باشد.
21- کنش فردی با کنش اجتماعی چه تفاوتی دارد؟
جواب:  کنشی که دیگران را تحت تاثیر و واکنش قرار می دهد کنش اجتماعی است و کنشی که تاثیری در دیگرا ن نداشته و شخصی است کنش فردی به حساب می آید.
22- کنش انسانی با کنش غیرانسانی چه تفاوت هایی دارد؟
جواب:  کنش طبیعی با اراده ،آگاهی و برنامه ریزی انسان بدست نمی آید و خارج از کنترل اوست ولی کنش انسانی آگاهانه ، ارادی، هدفدار، معنادار و متناسب با زمان و مکان و اجتماع است.
23- پیامد های ارادی یک کنش انسانی با پیامد های غیر ارادی کنش انسانی چه تفاوت هایی دارد؟
جواب:  پیامد های کنش انسانی از قبل مشخص،هدف گذاری شده،با برنامه و انسانی است.ولی پیامد های غیر ارادی غیر انسانی ،قطعی، طبیعی  و خود به خود می باشد و از قبل نسبت به آن ها شناسایی صورت نگرفته است.
24- هر کنش انسانی چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
جواب:  1- پیامدهای ارادی و برنامه ریزی شده (پیامدهایی اند که برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنیم مثل : سحرخیزی برای مطالعه درس)
2- پیامدهای غیرارادی: پیامدهایی هستند که به صورت خود به خود و طبیعی در کنار پیامدهای ارادی بوجود می آید مثل: سحرخیزی و استفاده از هوای پاک آن