جواب این معما 👈 « تهدوزی » 👉 می باشد.

اسم مصدر

 دوختن ورق‌های کتاب به وسیلة نخ یا سیم.