جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره پنجم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۵ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 5

عصر جاهلیت
با مطالعه متن درس ،9نشانه های عصر جاهلیت را از متن استخراج نمایید و در دایره ها قرار دهید.

جواب کاربرگ شماره 5 مطالعات هشتم