جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره هفدهم مطالعات هشتم

 جواب کاربرگه شماره ۱۷ مطالعات اجتماعی هشتم

 

شماره هفدهم

جواب کاربرگه 17 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 17 مطالعات هشتم

1_ روی نقشه، نام مکان های مورد نظر را بنویسید.

نام تنگه ای که قاره آمریکا را از قاره آسیا جدا می کند. تنگه برینگ

نام اقیانوس ها و خلیج ها: اقیانوس اطلس ، اقیانوس آرام، اقیانوس منجمد شمالی، خلیج مکزیک

نام رودها و جلگه های مهم آمریکای شمالی: رود می سی سی پی ، رود میسوری ، جلگه می سی سی پی

نام رودها و جلگه های مهم آمریکای جنوبی: رود آمازون ، جلگه آمازون ، رود پارانا ، جلگه پارانا

نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای شمالی: رشته کوه راکی

نام رشته کوه های بلند و جوان آمریکای جنوبی: رشته کوه آند

نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای شمالی: توده آپالاش

نام توده کم ارتفاع قدیمی آمریکای جنوبی: توده برزیل