جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

کاربرگ شماره شانزدهم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱۶ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 16

جواب کاربرگه 16 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 16 مطالعات هشتم

1_ روی نقشه، نام مکانهای مورد نظر را بنویسید.

_ نام اقیانوس ها و دریاهای اطراف قاره افریقا
اقیانوس هند ؛ اقیانوس اطلس ؛ دریای مدیترانه ؛ دریای سرخ و دریای عدن

_ نام رشته کوهی که در شمال غربی افریقا قرار دارد.
رشته کوه اطلس

_ نام دو قله بلند افریقا
قله کنیا و قله کلیمانجارو

_ نام بزرگترین دریاچه افریقا
دریاچه ویکتوریا

_ نام رودهای مهم افریقا
رود نیل ، رود کنگو ، رود نیجر ، رود اورانژ و رود زامبز

_ نام صحرای بزرگ افریقا و بیابان کالاهاری

صحرای بزرگ

_ نام خلیجی در غرب افریقا
خلیج گینه

2_ نقشه را به دلخواه رنگ آمیزی کنید.