کاربرگ شماره سیزدهم مطالعات هشتم

جواب کاربرگه شماره ۱۳ مطالعات اجتماعی هشتم

شماره 13

جواب کاربرگه 13 مطالعات هشتم

جواب کاربرگه 13 مطالعات هشتم

روی نقشه نام مکانهای مورد نظر را بنویسید.
ــ نام دریاها و اقیانوس مهم منطقه
ــ نام تنگه های بسفر، داردانل، هرمز، باب المندب و کانال سوئز
ــ نام کشورهایی که با علامت ؟ مشخص شده است.
ــ کشور ایران را با رنگ سبز و بقیه کشورها را با رنگی دیگر نشان دهید. (رنگ آمیزی کنید)
ــ اگر یک کشتی بخواهد از دریای عمان به دریای مدیترانه و از آنجا به کشورهای اروپایی برود باید از کدام دریاها و تنگه ها عبور کند؟ روی نقشه ترسیم کنید.