جواب درس پنجم زبان انگلیسی هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم درس 5

جواب درس پنجم زبان انگلیسی هفتم

نام درس : درس پنجم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

ترجمه و حل تمرین زبان هفتم درس 5

گام به گام زبان انگلیسی هفتم    / درس پنجم / گام به گام درس پنجم زبان انگلیسی پایه هفتم ؛ جواب و معنی صفحه های ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ زبان انگلیسی پایه هفتم همراه با جواب سوالات درس ۵ زبان هفتم

معنی صفحه 28 زبان هفتم

معنی صفحه 28 زبان هفتم

به صحبت دانش آموز و پدرش درباره معلمان دانش آموز در مدرسه گوش دهید.

[تصویر]

پدر: آیا او استاد انگلیسی شما است؟
دانش آموز: نه ، معلم انگلیسی من مرد قد بلندی است. او کت و شلوار خاکستری پوشیده است. او آنجا است.
پدر: و معلم ریاضی شما کدام یک است؟
دانش آموز: او کت و شلوار آبی و پیراهن سفید پوشیده است.
پدر: بیا ابتدا با معلم انگلیسی شما ملاقات کنیم.

همگام درس ✔ HamGamdars.com

معنی صفحه 29 زبان هفتم

معنی صفحه 29 زبان هفتم

به مثالها گوش کنید. سپس با یک دوست پرسش و پاسخ کنید.
چه کسی آقای داودی است؟ او مرد بلند قد است. او کت و شلوار خاکستری پوشیده است.
چه کسی خانم لاری است؟ او زن بلند قد است. او چادر مشکی پوشیده است.
لاله کدام است؟ او دختر بلند قد است. او روسری قهوه ای پوشیده است.
رضا کدام است؟ او پسر کوتاه قد است. او پیراهن سفید پوشیده است.

معنی صفحه 29 زبان هفتم

چه کسی آقای لطفی است؟ او پیر مرد است. او ژاکت سبز پوشیده است.
چه کسی خانم دانش است؟ او پیر زن است. او مانتو قهوه ای پوشیده است.
درنا کدام یک است؟ او دختر جوان است. او روسری خاکستری پوشیده است
معلمت کدام یک است؟ او مرد جوان است. او یک کت و شلوار آبی پوشیده است.

همگام درس ✔ HamGamdars.com

معنی صفحه 30 زبان هفتم

معنی صفحه 30 زبان هفتم

 

به صحبت های بین معلم و دانش آموز گوش کنید:

دانش آموز: ببخشید معلم ؟ چادر در انگلیسی چه میشود؟

معلم: چادر

دانش آموز: و دستکس؟

معلم: دستکس

دانش آموز: و چطور آنها را هجی کنیم؟

همگام درس ✔ HamGamdars.com

جواب صفحه 31 زبان هفتم

جواب صفحه 31 زبان هفتم

همگام درس ✔ HamGamdars.com

جواب صفحه 31 زبان هفتم

همگام درس ✔ HamGamdars.com

 

Your Conversation : Pair Work / Ask and answer with a friend about other classmates.

You: Who is that majid…?
Your friend: Which one?
You: He’s/She’s wearing … a gray suit … .
Your friend: He’s/She’s my father .

در تمرین Speaking and Writing باید از همکلاسی های خود درباره فامیل هایشان سوال کنید.