جواب فعالیت های درس ۹ علوم نهم (فصل ماشین ها)

گام به گام فصل نهم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۹ علوم نهم (فصل ماشین ها)

فصل 9 :: ماشین ها

جواب فکر کنید صفحه 96 علوم نهم

شکل ۲ تصویر تعدادی از ماشین‌هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می‌دهد. در مورد ورودی و خروجی این ماشین‌ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت‌وگو کنید.

فکر کنید صفحه 96 علوم نهم
جواب: 

  1.  پارو، نیروی عضلانی دست‌های قایقران را به حرکت قایق تبدیل می‌کند.
  2.  انرژی شیمیایی سوخت (گازوئیل یا گاز) توسط موتور به حرکت اتوبوس منجر می‌شود.
  3.  انرژی الکتریکی به حرکت دورانی ماشین لباسشویی تبدیل می‌شود و شستشوی لباس و آبگیری آن را انجام می‌دهد.
  4.  نیروی ماهیچه‌ای دست خیاط به حرکت سوزن چرخ خیاطی و دوخت لباس منجر می‌شود.

 

جواب آزمایش کنید صفحه 98 علوم نهم

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو
وسایل و مواد لازم: حلقه، تعدادی وزنه کوچک شکاف‌دار، خط‌کش، وزنه گیر
روش اجرا:
۱- خط‌کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید.
۲- انتهای خط‌کش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید.
۳- در وزنه گیر، وزنه قرار دهید و به تدریج وزنه‌ها را زیاد کنید.
۴- اکنون وزنه‌ها را ثابت نگه دارید و فاصله حلقه فلزی تا دستتان را کم و زیاد کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب:  نتیجه آزمایش: گشتاور نیرو به اندازه نیرو و فاصله نیرو تا محور چرخش بستگی دارد . )رابطه مستقیم(

جواب خود را بیازمایید صفحه 99 علوم نهم

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر، مهره محکم را می‌توان آسان‌تر باز کرد؟
جواب:  چون فاصله ی نقطه اثر نیرو تا محور چرخش زیادتر شده و باعث افزایش گشتاور نیروی وارد بر آچار می شود .

جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم

نشان دهید در اهرم‌ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطه زیر نیز به دست می‌آید.
جواب:  در اهرم ها در شرایط تعادل اندازه گشتاور نیروی محرک و گشتاور نیروی مقاوم با هم برابرند.

جواب فعالیت صفحه 101 علوم نهم

اهرم‌ها در بسیاری از ماشین های معمولی، دیده می‌شوند. اهرم‌ها را می‌توان برحسب محل قرار گرفتن تکیه‌گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد. در هر یک از شکل‌های زیر تکیه‌گاه، محل وارد کردن نیروی محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم‌ها صرف نظر می‌شود.

فعالیت صفحه 101 علوم نهم
جواب: 
در هر سه شکل داده شده

مثلث های قرمز رنگ تکیه گاه

فلش های قرمز رنگ محل نیروی مقاوم است .

 فلش های سبز رنگ محل نیروی محرک

 

جواب فعالیت صفحه 102 علوم نهم

فعالیت صفحه 102 علوم نهم

جواب:  فرض کنید وزنه برابر 20 کیلوگرم باشد. یعنی نیروی مقاوم برابر 200 نیوتن باشد.
در قرقره ثابت نیروی محرکی که نیروسنج در محل دست نشان می‌دهد برابر 200 نیوتن است.
در قرقره متحرک نیروی محرکی که نیروسنج در محل دست نشان می‌دهد برابر 100 نیوتن است.

یا

جواب:  باید پس از تحقیق به این نتیجه برسند که مزیت مکانیکی قرقره ساده یک و مزیت مکانیکی قرقره متحرک همواره دو است .

جواب خود را بیازمایید صفحه 103 علوم نهم

با توجه به تعریف مزیت مکانیکی، جدول زیر را درباره مزیت مکانیکی ماشین‌های شکل ۱۴ ، کامل کنید.


شکل الف شکل ب شکل پ
اندازه نیروی محرکه 50N 50N 50N
اندازه نیروی مقاوم 50N 100N 150N
مزیت مکانیکی 1 2 3

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه 103 علوم نهم

درباره نقش قرقره‌ها در زندگی اطلاعاتی را به همراه تصویر، جمع آوری کنید و آن را در کلاس گزارش دهید.
جواب:  از زمان‌های قدیم برای آب‌کشی از چاه از قرقره استفاده می‌کرده‌اند. این عمل باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می‌شود.
برای بالا بردن پرچم در مراسم صبحگاهی پادگان‌ها و مدارس از قرقره استفاده می‌شود. قرقره در این حالت با تغییر جهت نیرو کمک می‌کند.

 

جواب فکر کنید صفحه 105 علوم نهم

چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده‌ها را به صورت پیچ‌های شیبدار می‌سازند؟
جواب:  زیرا با این کار می توان با نیرویی کمتر ولی در مسافتی طوالنی تر خودرو را جابجا کرد .
برای این کار از دنده های سنگین تر استفاده می شود که گشتاور نیروی بیشتری در چرخ ها ایجاد می کند .