گام به گام درس 6 پیام آسمانی نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


نام درس : وضو، غسل و تیمم | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


 گام به گام پیام نهم / درس 6 :: وضو، غسل و تیمم

فعالیت کلاسی صفحه 66 پیام نهم

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید.
پاسخ:  ۱- وضو گرفتن باعث افزایش طول عمر می شود ۲- بستر خواب وضو گیرنده هنگام خوابیدن برای او مانند مسجد می شود ۳- خواب وضو گرینده برای او نماز می شود

فعالیت کلاسی صفحه 68 پیام نهم

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدام یک از موارد زیر، وضو صحیح و در کدام یک، باطل است.
پاسخ:  * آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می‌گیریم. باطل است – آب گلاب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.
* در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می‌گیریم. صحیح است – آب رودخانه مطلق است و به دلیل اینکه از آب‌های عمومی مباح نیز می‌باشد.
* هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما مشغول صحبت با او شویم و بعد از پایان صحبت، وضوی خود را ادامه دهیم. باطل است زیرا شرط موالات که به بدون فاصله بودن اعمال وضو اشاره دارد رعایت نشده است.
ب) در حضور معلمتان وضو بگیرید و از او بخواهید اشکالات احتمالی وضوی شما را برطرف کند.

جواب فعالیت کلاسی دینی نهم درس 6

فعالیت کلاسی صفحه 69 پیام نهم

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی را که باید به جای وضو تیمم کرد، بیان کنید.
پاسخ:  1- وقت آنقدر کم باشد که اگر وضو بگیرد مقداری یا تمام نمازش قضا شود.
2- آب کمی داشته باشد به طوری که اگر با آن وضو بگیرد، آبی برای تطهیر بدن یا لباسش نماند.
3- استفاده از آب برای بدن ضرر داشته باشد.

 

فعالیت کلاسی صفحه 71 پیام نهم

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است.
پاسخ: شن، ریگ، سنگ پاک به جز سنگ‌های قیمتی، کلوخ، گل پخته مثل آجر

جواب خودت را امتحان کن دینی نهم درس ششم


خودت را امتحان کن صفحه 71 پیام نهم

۱- از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.
پاسخ: 1) پاک بودن آب وضو، یعنی آبی که با آن وضو می‌گیریم باید پاک باشد.
2) مطلق بودن آب وضو، یعنی آب باید خالص باشد یا اینکه با چیز دیگری آمیخته نشده باشد مانند آب میوه و گلاب
3) مباح بودن آب و ظرف آن، یعنی آب و ظرف آن برای خودمان باشد و یا اینکه اگر برای دیگری است، او از وضو گرفتن ما با آنها رضایت داشته باشد.
4) پاک بودن اعضای وضو، یعنی اعضا نجس نباشند و در صورت نجاست، بدن پاک شود.
5) نبودن مانع در اعضا، اگر چیزی به اعضای وضو چسبیده باشد که نگذارد آب به آن برسد (مثل چربی کرم‌ها و یا لاک روی ناخن) وضوی ما باطل خواهد بود.

۲- سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، بیان کنید.
پاسخ:  1) آب در دسترس دارد، ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
2) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
3) استفاده از آب برای بدن ما ضرر داشته باشد

۳- شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.
پاسخ:  1) نیت می‌کنیم
2) کف هر دو دست را با هم بر خاک پاک می‌زنیم.
3) دست‌ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آنها را تا ابروها و بالای بینی می‌کشیم.
4) کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.
5) کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.