گام به گام درس 4 مطالعات هفتم

جواب فعالیت های درس چهارم مطالعات اجتماعی


نام درس : قانون گذاری | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت های درس چهارم مطالعات اجتماعی

گام به گام مطالعات هفتم / درس 4 :: قانون گذاری / گام به گام درس چهارم ۴ مطالعات اجتماعی هفتم ⭕️ جواب فعالیت صفحه ۱۷ و ۱۸ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه 17 درس چهارم مطالعات اجتماعی هفتم

۱- تعیین کنید : به همفکری دیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه تان بنویسید. شما می توانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید.

جواب:

۱- حضور به موقع در مدرسه
۲- حفظ نظم صف و کلاس
۳- حفظ نظافت کل مدرسه
۴- انجام کامل تکالیف
۵- خوب گوش دادن به درس
۶- احترام به مسئولین مدرسه

۲- نقد کنید : هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آنها را توضیح دهید. سایر دانش آموزان بگویند آیا با این مقررات موافق اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی، واقع بینانه و قابل اجرا هستند؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می شود؟ آیا این مقررات حقی را از کسی ضایع نکرده است؟

بر عهده دانش آموز!

فعالیت صفحه 18 مطالعات هفتم

٣- منظور از اینکه همه افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.
جواب: یعنی همه افراد کشورمان از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و همه از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون به طور یکسان در مورد همه افراد جامعه حکم صادر می‌کند و مقام و پست و… تفاوتی در مقابل قانون نمی‌کند.

4- با راهنمایی معلم قانون اساسی را به کلاس بیاورید و آن را ورق بزنید و مطالعه کنید.