جواب فعالیت های درس ۴ علوم نهم (فصل حرکت چیست)

گام به گام فصل چهارم علوم نهم

جواب فعالیت های درس ۴ علوم نهم (فصل حرکت چیست)

 

فصل 4 :: حرکت چیست؟

فعالیت صفحه 39 علوم نهم

جواب فعالیت صفحه 41 علوم نهم

فعالیت صفحه 39 علوم نهم

مسافت و جابه‌جایی هر دو از جنس طول‌اند و برحسب متر (m) اندازه‌گیری می‌شوند، ولی می‌توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر طول نیز بیان کنیم.
الف) مسافت طی شده در شکل ۳ چقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب متر و کیلومتر(km) بیان کنید.
پاسخ متر 1418 = 200+ 323 + 300+ 73 + 320+ 202
یک کیلومتر و 418 متر
ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، اندازه بردارجابه‌جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.
پاسخ 870 متر

 

جواب فکر کنید صفحه 41 علوم نهم

یک جسم باید چگونه حرکت کند تا مسافت طی شده توسط آن با اندازه بردارجابه‌جایی‌اش یکسان باشد؟
پاسخاگر جسم روی خط راست حرکت کند، مسافت و جابجایی برابر می‌شوند.

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 41 علوم نهم

شکل روبه رو مسیر پیموده شده توسط یک دونده را نشان می‌دهد. مسافت و بردار جابه‌جایی دونده را روی شکل مشخص کنید.

خود را بیازمایید صفحه 39 علوم نهم

پاسخخط قرمز: مسافت

خط آبی : جابجایی

 

جواب فعالیت صفحه 42 علوم نهم

فعالیت صفحه 40 علوم نهم

پاسخ ها متفاوت – کار عملی . پاسخ ها بستگی به مسیر و شخص و یا وسیله نقلیه متفاوت است .

طول هر قدم 60 سانتی متر در نظر گرفته شود

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 42 علوم نهم

۱- رکورد جهانی دوی ۱۰۰ متر مردان، 9/85 ثانیه و در اختیار اوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال ۲۰۰۹ به نام خود ثبت کرده است. تندی متوسط این قهرمان جهانی را حساب کنید. مفهوم فیزیکی عدد بدست آمده را توضیح دهید.

خود را بیازمایید صفحه 40 علوم نهم

پاسخمفهوم فیزیکی: یعنی این دونده در هر ثانیه مسافتی کمی بیش از ده متر دویده است . یا
این دونده در هر ثانیه مسافتی معادل 10.4 متر پیموده است .

۲- کیلومتر بر ساعت (km/h) یکی دیگر از یکاهای تندی است که معمولاً برای وسایل نقلیه موتوری به کار می‌رود. با توجه به اینکه هر کیلومتر برابر۱۰۰۰m و هر ساعت برابر ۳۶۰۰s است، نشان دهید یکاهای km/h و m/s به صورت روبه رو به یکدیگر تبدیل می‌شوند.

خود را بیازمایید صفحه 40 علوم نهم

 

خود را بیازمایید صفحه 40 علوم نهم

۳- شکل زیر نقشه جزیره ابوموسی را واقع در خلیج فارس نشان می‌دهد. فاصله بین مسجد جامع و مسجد خلیج فارس در این جزیره حدود ۳/۴ کیلومتر است. اگر ۶ دقیقه طول بکشد تا شخصی با خودرو از مسجد جامع به مسجد خلیج فارس برود، تندی متوسط خودروی وی را برحسب متر بر ثانیه به دست آورید.

 

 

متحرک مصافت طی شده زمان مصرف شده تندی متوسط
دونده 1000 m 150 s 66.6
خودروی مسابقه 1000 m 10 s 100
هواپیمای مسافربری 1000 m 4 s 250
صوت 1000 m 3 s 333.33
شاتل فضایی 1000 m 0/1 s 10000

 

پاسخبرای تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر در ساعت آن را در 3.6 ضرب کنید

۱ متر بر ثانیه برابر است = ۳٫۶ کیلومتر در ساعت

جواب آزمایش کنید صفحه 44 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 42 علوم نهم

پاسخ

5- 3 ثانیه

6 – 4m/3s=1.33m/s

 

جواب فکر کنید صفحه 45 علوم نهم

تندی متوسط قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید چرا مقدار آن با مقدار به دست آمده برای سرعت متوسط یکسان است.

فکر کنید صفحه 43 علوم نهم

 

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

طول جاده شهر کوهستانی بروجن از شهر تاریخی اصفهان حدود ۱۱۹ کیلومتر و فاصله مستقیم آنها ۸۴ کیلومتر است. اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در مدت ۷۰ دقیقه طی کند، تندی متوسط و سرعت متوسط اتومبیل برحسب متر بر ثانیه و همچنین کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ (لازم است توجه شود که به دلایل مختلفی از قبیل موانع طبیعی و هزینه احداث جاده، معمولا جاده بین دو شهر به صورت مسیر مستقیم نیست).

خود را بیازمایید صفحه 44 علوم نهم

جواب خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 46 علوم نهم

 

جواب خود را بیازمایید صفحه 50 علوم نهم

١- موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می‌کند و پس از ۶ ثانیه سرعت آن به ۵۴ کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می‌رسد. شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید.

خود را بیازمایید صفحه 48 علوم نهم