گام به گام درس 10 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ فعالیت های درس دهم مطالعات نهم


نام درس : اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی عصر صفوی | موضوع : گام به گام | پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس دهم مطالعات نهم

گام به گام مطالعات نهم / درس دهم :: اوضاع اجتماعی ، اقتصادی ، علمی و فرهنگی عصر صفوی

فعالیت صفحه 65 مطالعات نهم

1 -متن را مطالعه کنید:
پاسخ: الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید .
– یکپارچه بودن سرزمین ایران
– وجود نظم و امنیت در سراسر کشور
– وجود شبکه وسیعی از راه ها و کاروان سرا ها

ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید.
مالیات صادرات ابریشم عوارض کاروان های تجاری

جواب فعالیت های درس ۱۰ مطالعات نهم


فعالیت صفحه 67 مطالعات نهم

۲- متن را بخوانید. مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه‌های مختلف (شیوه برگزاری، محل جشن و …) مقایسه کنید.
پاسخ: در دوره صفوی جشن ها عمومی بود و به صورت ساده برگزار می‌شد اما در حال حاضر جشن ها خصوصی است و به صورت تجملاتی برگزار میشود.

3-محتشم کاشانی از شاعران و مرثیه سرایان برجسته دوره صفویه است. آیا می دانید مشهورترین شعر او چیست؟
پاسخ: باز این چه شورش است که درخلق عالم است باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.