گام به گام درس 1 پیام آسمانی نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


نام درس : تو را چگونه بشناسم؟ | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه نهم

جواب فعالیت کلاسی، خودت را امتحان کن


 گام به گام پیام نهم / درس 1 :: تو را چگونه بشناسم؟

فعالیت کلاسی صفحه ۱۱ پیام نهم

١- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید.
پاسخ: ملک، پاک، راهنما، فاضل، توحید، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، سزاوار ستایش، بری از رنج، بری از درد، بری از گداز، بری از نیاز، بری از بیم، بری از امید، بری از عیب، بری از خطا، وصف ناپذیر، بی‌مانند، ازلی، ابادی، بی‌حرکت، ظاهری، کم ناشادنی، زیاد ناشدنی، عزیز، جلیل، علیم، یقین، نور، سرور، جود، آشکار، نهان، آمرزنده، دوستدار بندگان، عقوب کننده سخت، عادت، تواب، رزاق و…

۲- چه صفات دیگری از خدا می‌شناسید، که در این شعر به آن اشاره نشده است؟
پاسخ: جمیل، جبار و…


جواب فعالیت کلاسی دینی نهم درس اول

فعالیت کلاسی صفحه ۱۴ پیام نهم

با همفکری هم گروهی ‌های خود بگویید چه صفتی از صفات خداوند در قرآن کریم بیشتر تکرار شده است؟ به نظر شما چرا؟
پاسخ:  رحمان و رحیم بیشتر تکرار شده است، چون صفت بخشندگی او بر همگان مایه امید می باشد و نسبت به همه مهربان است.

 

فعالیت کلاسی صفحه ۱۷ پیام نهم

با همفکری اعضای گروه خود، برخی از صفاتی را که ویژه ما مخلوقات است و نمی‌توان آنها را به خدا نسبت داد، بیان کنید.
پاسخ: مخلوقات : فانی هستند ، محدود ،جهل ،خستگی

خداوند : باقی است ، نامحدود ، دانا و توانا

 

معنی:

اَلحَمدُ للِّٰه رَبِّ العالَمینَ
معنی: ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است.
ٰسُبحانَ رَِبِّی العَظیمِ وَ بحَمدِه
معنی: پاک و منزه است پروردگار بزرگ من و او را سپاس می‌گویم.
سُبحانَ اللِّٰه وَ الحَمدُ للِّٰه
معنی: پاک و منزه است خداوند و حمد و ستایش مخصوص اوست.

جواب خودت را امتحان کن دینی نهم درس 1

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۸ پیام نهم

۱- راه‌های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.
پاسخ: 1) تفکر در قرآن، زیرا توصیف خداوند از خود، دقیق و بی‌نقص است.
2) تفکر در جهان آفرینش از طریق آثار و نشانه‌هایی که در سرتا سر جهان آفرینش متجلی است.

۲- حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟
پاسخ:  حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک و منزه دانستن است. در حمد و ستایش، همواره صافات ثبوتی خدا را بیان می‌کنیم و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می‌داریم.


جواب پیشنهاد صفحه ۱۸ پیام نهم

۱. با مراجعه به آیات ۵۸ تا ۶۵ سوره حج و آیات ۲۵ تا ۳۰ سوره شوری، آیاتی که در آن به شناخت خدا اشاره شده، یادداشت و آن ها را با خطی زیبا بنویسید و در کلاس نصب کنید.
پاسخ: 

  1.  خدا دانا و بردبار است
  2.  خدا شب را به روز و روز را در شب فرو مى برد و خداوند شنوا و بینا است
  3. خدا بخشنده و آمرزگار است
  4.  خداى یکتا است که حق است و هر چه سواى او مى خوانند باطل است و او والا و بزرگ است
  5. خدا دقیق و کاردان است
  6.  خدا بى نیاز و ستوده است
  7.  خدا کائنات زمین را به خدمت شما گرفته. و کشتى ها را که به فرمان وى به دریاها روان است و آسمان را نگاه مى دارد تا جز به اذن وى به زمین نیفتد که خدا با مردم مهربان و رحیم است.

۲. از دعاهای بسیار زیبا که به حمد و تسبیح خداوند پرداخته است، دعای جوشن کبیر و دعای روز عرفه است. با مراجعه به آنها برخی از صفات خدا را که در این دعاها ذکر شده است، استخراج کنید و در کلاس ارائه دهید.
 الف) جوشن کبیر:

۱. رحمان ۲. رحیم ۳. کریم ۴. مقیم ۵. عظیم ۶. قدیم ۷. علیم ۸. حلیم ۹. حکیم ۱۰
ب) دعای روز عرفه:
۱. عالم ۲.قوى ۳.غفور ۴. رازق ۵.شافى ۶. ستار ۷.ناصر ۸.توّاب ۹.مجیر ۱۰.محمود