گام به گام درس 1 مطالعات هفتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات اجتماعی


نام درس : من حق دارم | موضوع : جواب فعالیت ها | پایه هفتم

جواب فعالیت های درس اول مطالعات اجتماعی

گام به گام مطالعات هفتم / درس 1 :: من حق دارم  / گام به گام درس اول 1 مطالعات اجتماعی هفتم ؛ جواب فعالیت صفحه 2 مطالعات اجتماعی هفتم

فعالیت صفحه 2 مطالعات هفتم

١- چند مورد از نعمت‌های الهی و حق برخورداری از آنها را نام ببرید.
پاسخ: نعمت برخورداری عشق و محبت، نعمت خانواده، نعمت خوراک و پوشاک، نعمت داشتن استعداد و توانایی و حق شکوفا شدن آن و حق راز و نیاز کردن.

2- آیا همه انسان‌ها صرف نظر از قوم، نژاد، زبان، اعتقادات، ثروت، فقر و … دارای حقوق طبیعی هستند؟ چرا؟
پاسخ: بله انسان‌ها صرف نظر از تفاوت‌هایی که از نظر نژادی ، اعتقادی و … دارند . دارای حقوق طبیعی هستند، زیرا خداوند همه را یکسان آفریده است و همه در انسان بودن مشترک هستند.