جواب فعالیت فصل 2 علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم درس دوم


نام درس : اندازه گیری در علوم | موضوع : گام به گام | پایه هفتم

گام به گام علوم هفتم درس دوم


گام به گام علوم هفتم /  فصل 2 :: اندازه گیری در علوم /جواب سوالات و فعالیت های درس اول علوم هفتم | پاسخ سوالات آزمایش کنید و اطلاعات جمع اوری کنید و فعالیت صفحه ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ درس ۲ علوم تجربی پایه هفتم متوسطه

فعالیت صفحه 7 علوم هفتم

شکل زیر،‌ جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می‌دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟
پاسخ: زیرا گرم نسبت به کیلوگرم واحد کوچک‌تری است.
بنابراین برای بالا بردن دقت اندازه گیری، اجسام سبک‌تر را با واحد گرم و اجسام سنگین تر را با واحد کیلوگرم بیان می‌کنند.
فعالیت صفحه 7 علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم

فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف نام ماده جرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری شده
(نیوتون)
1 گردو 0/01 0/012 0/1
2 پرتقال 0/1 0/2 2
3 گوشی همراه 0/2 0/15 1/5
4 کتاب علوم 0/3 0/25 2/5

تکرار اندازه‌گیری و میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده، دقت اندازه‌گیری شما را افزایش می‌دهد.


فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

شکل زیر چند اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد.
فعالیت صفحه 8 علوم هفتم

چرا طول مداد با سانتی‌متر، قطر نوک آن با میلی‌متر، طول حیاط با متر و فاصله تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟
پاسخ: زیرا برای فواصل خیلی کوتاه تر از یک میلی متر و بزرگتر با سانتی متر و یکای اصلی طول متر و برای فواصل خیلی طولانی از کیلومتر استفاده میکنیم

فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

با استفاده از استوانه مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و درباره روش اندازه‌گیری خود توضیح دهید.
پاسخ: ابتدا مقداری آب را در استوانه مدرج می‌ریزیم و حجم آب را از روی خطوط مدرج روی استوانه می‌خوانیم. سپس سنگ را درون استوانه مدرج می‌اندازیم و حجم را دوباره می‌خوانیم. سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم می‌کنیم. عدد حاصل برابر با حجم سنگ است.

جواب فعالیت صفحه ۹ علوم هفتم فصل ۲

چگالی

اگر یک مکعب چوبی و یک مکعب فلزی توپر را که شبیه یکدیگرند، روی آب قرار دهید، چه اتفاقی میافتد؟ کدام یک روی آب شناور می ‌ماند و کدام یک در آب فرو میرود؟ 
پاسخ: مکعب چوبی روی آب شناور می ماند ولی مکعب فلزی ته نشین میشود.

فعالیت صفحه 9 علوم هفتم

چند مکعب هم اندازه چوبی، فلزی و… بردارید و با اندازه‌گیری جرم و حجم آنها جدول را کامل کنید.
فعالیت صفحه 9 علوم هفتمالف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟
پاسخ: مکعب فلزی
ب) چه رابطه‌ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟
پاسخ: هر چه نسبت جرم به حجم ماده ای بیشتر باشد، بیشتر در آب فرو می‌رود. و اگر این نسبت کم تر از 1 باشد روی آب شناور می شود.


خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را (12g)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید.
خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم
پاسخ در تصویر بالا قرار گرفته شده و بخش زیر توضیحات بیشتر است.!

گرم12= جرم کلید
سانتی متر مکعب 3=50-53 = حجم آب – مجموع حجم آب و حجم کلید =حجم کلید

= چگالی کلید =(حجم و جسم)/(جرم و جسم)= چگالی جسم

گرم بر سانتی متر مکعب 12/3=4

فعالیت صفحه 10 علوم هفتم

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می‌گیرد و مقدار 400 گرم را به دست می‌آورد، سپس آن را درون استوانه مدرج که 500 سانتی‌متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی 600 سانتی‌متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟

فعالیت صفحه 10 علوم هفتمفعالیت صفحه 10 علوم هفتم
جواب ارسالی نازنین :
چگالی= جرم جسم ÷ حجم جسم
جرم سنگ = ۴۰۰ گرم. حجم سنگ = ( ۵۰۰ – ۶۰۰) = ۱۰۰ سانتی متر مکعب
چگالی سنگ ۴ = ۱۰۰÷۴۰۰

جواب فعالیت صفحه ۱۰ علوم هفتم


فعالیت صفحه 11 علوم هفتم

با استفاده از ساعت یا زمان‌سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. برای این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.
پاسخ: علی در هر دقیقه 72 میانگین
بار اول 80 بار دوم 63
آرمان در هر دقیقه 74 میانگین
بار اول 79 بار دوم 67

جواب فعالیت صفحه ۱۱ علوم هفتم فصل ۲