جواب فصل ۱ علوم هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول


نام درس : مخلوط و جداسازی مواد | موضوع : گام به گام درسی | پایه هشتم

گام به گام علوم هشتم فصل اول


گام به گام علوم هشتم / فصل ۱ :: مخلوط و جداسازی مواد ، گام به گام و جواب فعالیت ها : خود را بیازمایید و گفت و گو کنید فکر کنید ها و آزمایش کنید های صفحه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ فصل اول علوم هشتم.

تعاریف این فصل:

ماده خالص: ماده ای که از ذرات یکسان ساخته شده باشد می تواند عنصر باشد یا ترکیب عنصر: ماده ای که از یک اتم ساخته شده باشد. ترکیب: ماده ای که مولکول های آن از اتصال اتم های مختلف ساخته شده باشد.

مخلوط: ماده ای که مولکول ها و ذرات آن یکسان نباشد.

جواب سوال صفحه ۲ علوم هشتم

جواب سوال صفحه ۲ علوم هشتم

الف) موادی که از یک نوع ماده تشکیل شده باشند، مواد خالص نامیده میشوند. مواد خالص را در شکل بالا مشخص کنید
نمک: ترکیب(خالص)
آب مقطر: ترکیب(خالص)

ب) موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط مینامند. در شکل بالا مخلوطها را مشخص کنید.
شربت آب لیمو: مخلوط ناهمگن آب و شکر و آب لیمو
آجیل: مخلوط ناهمگن


جواب خود را بیازمایید صفحه ۲ علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه ۲ علوم هشتم

خالص  ناخالص (مخلوط )
مس دوغ
شکر سکه

مس: عنصر
سکه : آلیاژ محلول جامد در جامد
شکر: ترکیب عناصر کربن و هیدروژن و اکسیژن
دوغ : مخلوط نا همگن  سوسپانسیون


جواب فعالیت صفحه ۳ علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۳ علوم هشتم

دو بشر انتخاب، و آنها را شماره گذاری کنید و در هر دو به مقدار یکسان آب بریزید.
 در بشر شماره ۱ ، یک قاشق خاک و در بشر شماره ۲ یک قاشق نمک بریزید. محتویات بشر ها را کاملا هم بزنید. مشاهدات خود را بنویسید.
پاسخ:در بشر شماره ۱ پس از هم زدن مخلوط خاک و آب، مخلوطی تیره و کدر به دست می آید. (غیر یکنواخت پراکنده شده‌اند.)
در بشر شماره ۲ پس از هم زدن مخلوط نمک و آب، مخلوطی شفاف به دست می آید. (یکنواخت در هم پراکنده شده‌اند.)

مشاهدات
الف) محتویات کدام بشر پس از هم زدن شفاف است؟ کدام کدر است؟
پاسخ: نمک و آب :شفاف – آب و خاک: کدر

ب) در برخی از مخلوط ها ذره های مواد تشکیل دهنده مخلوط به طور یکنواخت در هم پراکنده اند. این نوع مخلوط ها را مخلوط همگن یا محلول می نامند.
 کدام یک از مخلوط هایی که تهیه کرده اید، محلول و کدام مخلوط ناهمگن است؟ چرا؟
پاسخ:  شکر در آب به راحتی حل می شود ولی ذرات خاک در آب – سوسپانسیون ایجاد می کند.


جواب فکر کنید صفحه ۴ علوم هشتم

جواب فکر کنید صفحه ۴ علوم هشتم

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه را نشان می دهد؟
پاسخ:  تعلیقه یا سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند. دوغ، آب لیمو و شربت خاکشیر، ظرف سمت راست تعلیقه را نشان می دهد


جواب فعالیت صفحه ۴ علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۴ علوم هشتم

پنج بشر را شماره گذاری کنید و در هر یک از آنها ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید.
در هر بشر به ترتیب ۱ ،۲ ،۳ ،۴ و ۵ گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ محلولها با یکدیگر متفاوت است؟
پاسخ:  هرگاه مقدار حل شونده بیشتر شود، رنگ محلول هم بیشتر می شود.


جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ علوم هشتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۵ علوم هشتم

حالت فیزیکی هر یک از محلولهای زیر را مشخص کنید.

محلول ها حالت فیزیکی
نوشابه گازدار مایع
سکه طلا جامد
چای شیرین مایع
هوای درون استوانک (کپسول) گاز

حلال و حل شونده های هر یک را مشخص کنید و حالت آنها را بنویسید.

محلول ها حلال حل شونده  حالت
نوشابه گازدار آب گاز گاز در مایع
سکه طلا طلا مس و نقره جامد در جامد
چای شیرین آب شکر جامد در مایع
هوای درون استوانک (کپسول) نیتروژن اکسیزن، کربن دی‌اکسید وگازهای دیگر گاز در گاز

جواب آزمایش کنید صفحه ۵ علوم هشتم

جواب آزمایش کنید صفحه ۵ علوم هشتم

الف) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای C° ۳۰ چه مقدار نمک خوراکی )سدیم کلرید( حل می‌شود؟ با انجام دادن آزمایش، درستی یا نادرستی پیشینی خود را بررسی کنید.
پاسخ:  میزان حل شدن نمک خوراکی در آب در دمای ۳۰ درجه حدود ۳۹ گرم می باشددر صورتی که برای شکر وترکیبات دیگر تغییرات زیادتری داریم.
*تذکر: حل شدن نیترات پتاسیم در آب گرما گیر است وافزایش دما، حلالیت را زیاد می کند.

ب) در ۱۰۰ میلی لیتر آب در دمای C° ۳۰ به جای نمک سدیم کلرید، نمک پتاسیم نیترات بریزید. مقدار نمک حل شده را پیش بینی و آزمایش کنید. از آزمایشهای بالا چه نتیجه ای می گیرید؟
پاسخ:  افزایش دما در واکنش های گرما گیر حلالیت را زیاد می کند  ودر واکنش های گرما ده  حلالیت  در اثر دما کم می شود در مورد حل شدن گاز ها در آب


جواب فعالیت صفحه ۵ علوم هشتم 

الف) چند بشر کوچک بردارید و در هر یک ۱۰۰ میلی لیتر آب بریزید و دمای آنها را به دمای داده شده در جدول برسانید.
ب) در هر بشر آنقدر نمک پتاسیم نیترات حل کنید تا دیگر حل نشود. مقدار نمک حل شده را در هر مورد در جدول زیر بنویسید.

دما ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰
بیشترین حل شده g ۳۶ ۳۶/۵ ۳۷ ۳۷/۵


پ) دما را روی محور افقی و مقدار ماده حل شده را روی محور عمودی در نظر بگیرید و نمودار را رسم کنید.
جواب فعالیت صفحه ۵ علوم هشتم
ت) از این نمودار چه نتیجه ای میگیرید؟
پاسخ:نتیجه می گیریم که هر چقدر که دما افزایش پیدا کرده است، مجبور می شویم که مقدار بیشتری نمک برای حل شدن در داخل آب بریزیم.

ث) در دمای C° ۴۵ چند گرم نمک در آب حل میشود؟ روی نمودار نشان دهید.
پاسخ: حدود ۵/۳۷ گرم


جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه ۷ علوم هشتم

با مراجعه به منابع معتبر و اینترنت درباره مواد سازنده هریک از مخلوط های نشان داده شده در شکل ۵، اطلاعاتی جمع آوری، و نتایج را به صورت پرده نگار (پاورپوینت) به کلاس گزارش کنید.
پاسخ: صابون و شامپو برای پاک کنندگی، قهوه به عنوان نوشیدنی و روغن زیتون در سالاد و غذاها

روغنهای مایع مانند روغن زیتون چه مزیّتی نسبت به روغنهای جامد دارند؟
پاسخ:   به دلیل اینکه این روغن ها به علت مایع بودن سریع تر جذب می شود و در رگ ها رسوب نمی کنند و به دلیل کلسترول کمتر چربی خون را افزایش نمی دهند


جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هشتم 

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هشتم 

الف) تکهای از کاغذ پی اچ (pH) را به هر یک از مواد زیر آغشته کنید.
ب ) رنگ به دست آمده روی کاغذ پی اچ (pH )را با الگوی زیر مقایسه و آن را به عدد تبدیل کنید.
پاسخ:  -آبلیمو حدود ۳
-مایع ظرف شویی ۹
-شیر ۶/۵
-آب پرتقال۳/۵

پ) موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند. آنها را مشخص کنید.
پاسخ:  لیمو، شیر و آب پرتقال

ت) موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند. مواد بازی بر خلاف اسیدها ٔ تلخ دارند. مواد بازی را بین نمونه های بالا مشخص کنید.
پاسخ: مایع ظرفشویی


جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۸ علوم هشتم

در هر یک از تصویرهای زیر مشخص کنید هر وسیله چه اجزایی را از هم جدا می کند.
پاسخ:
 دستگاه تقطیر: بر اساس تبخیر و میعان دو مایع مخلوط شدنی مثل آب و الکل-  اجزاء نفت خام – اجزاء گاز هوا
 دستگاه تصفیه آب : بر اساس داشتن صافی های مختلف و رزین های مخصوص مواد و ذرات داخل آب را می گیرد
 دستگاه دیالیز: دارای صافی هایی از جنس غشاء سلول های صفاغ هستند که مواد لازم را از خون گرفته و از بدن خارج می کند.

جواب گفت و گو کنید پایین صفحه ۸ علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید پایین صفحه ۸ علوم هشتم

در شکل های زیر برخی از دستگاه هایی که از آنها برای جداسازی استفاده می شود، نشان داده شده است. درباره کاربردهای آنها در کلاس گفت و گو کنید.

دستگاه دیالیز : هنگامی کلیه نمی تواند مواد دفعی شامل اوره و نمک و… مواد اضافی را دفع کند دستگاه دیالیز به کمک می آید. به جای کلیه ها خون را تصفیه، مواد زائد را دفع می کند و خون تصفیه شده را به واسطه سیاهرگ به قلب برده می شود.

دستگاه تصفیه آب : این دستگاه دارای ۱) فیلتر تصفیه ذرات شن و ماسه، گل‌ولای و لجن و زنگ لوله، ۲) قسمت جذب گاز کلر و حذف رنگ و بوی نامطبوع، ۳) اضافه کردن یون‌های مفید به آب و تنظیم PH آب ۴) ضد عفونی کردن آب با لامپ U.V (فرابنفش)

دستگاه تقطیر : ۱) تولید آب مقطر ۲) تقطیر جز به جز نفت خام ۳) تهیه اسانس و عرق های گیاهی ۴) جداسازی مایعات با نقطه جوش متفاوت ۵) تهیه گلاب ۶) تهیه آب شیرین از دریا

جواب فکر کنید صفحه ۸ علوم هشتم

مخلوطی از ماسه و نمک در اختیار دارید. آزمایشی برای جداسازی آنها از یکدیگر پیشنهاد کنید و آن را انجام دهید.
پاسخ:  در مخلوط ماسه نمک مقداری آب ریخته،بع آن را از کاغذ صافی عبور می دهیم؛ماسه روی کاغذ صافی باقی می ماند.اگر آب نمک را حرارت دهیم اب بخار شده و نمک در ته ان باقی می ماند.