جواب سوالات فارسی هفتم درس 9

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : نصیحت امام ، شوق خواندن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 9 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۹ :: نصیحت امام ، شوق خواندن

جواب خود ارزیابی صفحه ۸۴ فارسی هفتم

١- چرا دانش آموزان از نصیحت کردن امام خودداری کردند؟
پاسخ: زیرا معتقد بودند که امام خیلی بزرگوارند و از همه‌ی گناهان به دورند.

۲- چگونه می‌توان برای اسلام و جمهوری اسلامی و کشور مفید بود؟
پاسخ: با خواندن درس، عمل به وظایف انسانی و اسلامی، نیکو کردن اخلاق، اطاعت از پدر و مادر و احترام به معلم‌ها

۳- دربارهٔ عبارت «حرم، دل او را آرام می‌کرد و مدرسه، اندیشه‌اش را» توضیح دهید.
پاسخ: با رفتن به حرم روح او آرام می‌شد و به آسایش حقیقی می‌رسید و ذهن و فکرش را آرام می‌کرد و توانایی ذهنی‌اش را تقویت می‌کرد. خواسته‌های مذهبی‌اش را پاسخ می‌داد و راضی‌اش می‌کرد و مدرسه سوالات علمی‌اش را پاسخ‌گو بود.

جواب کار گروهی صفحه ۸۴ فارسی هفتم

١- دربارهٔ یکی از بزرگان محلّهٔ زندگی خودتان گفت‌وگو کنید.
٢- قسمت‌هایی از کتابی را که دربارهٔ زندگی یکی از دانشمندان یا شهیدان است، در کلاس بخوانید و دربارهٔ آن گفت‌وگو کنید.

جواب نوشتن صفحه ۸۵ فارسی هفتم

١- در جمله‌های زیر مسند را مشخّص کرده، مُسند مناسب دیگری جایگزین آن کنید.
– علّامه جعفری کنجکاو بود.جواب: مسند (کنجکاو) = علامه جعفری فعال بود. یا علامه جعفری دقیق بود.
– او شیفتهٔ طبیعت است.جواب: مسند (شیفته) = او علاقه مند طبیعت است. او عاشق طبیعت است.

۲- برای هریک از واژه‌های زیر دو کلمهٔ هم خانواده بنویسید.
پاسخ: درس: تدریس، مدرس، دروس، مدرسه سعادت: سعید، مسعود راضی: راضیه، مرضیه طبیعت: طبیعی، طبع

۳- با حروف درهم ریختهٔ روبرو واژه‌هایی بنویسید که ارزش املایی داشته باشند و در متن درس به کار رفته باشند.
(ج – ح – م – ر – ه – ض – ی – ت) حجره، حضرت، ضریح، حرم، محضر

۴- با توجّه به معنی، املای صحیح واژه را انتخاب کنید.
الف) (نصیب – نسیب) : قسمت
ب) (گشت و گزار – گشت و گذار) : گردش