جواب سوالات فارسی هفتم درس 8

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : زندگی همین لحظه‌هاست | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 8 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۸ :: زندگی همین لحظه‌هاست

جواب خود ارزیابی صفحه ۶۷ فارسی هفتم

١- چرا می‌گویند «وقت از طلا گران‌بهاتر است»؟
پاسخ: زیرا با صرف وقت می‌توان طلا به دست آورد ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی‌توان خرید.

۲- منظور از «عمر حقیقی را شناسنامهٔ ما تعیین نمی‌کند» چیست؟
پاسخ: منظور آن است که به طور مفید و حقیقی چه قدر انسان در جست‌وجوی دانش یا کار مفید و سازنده بوده، زیرا قسمت اعظم عمر به غفلت سپری می‌شود.

۳- پیام اصلی درس چیست؟
پاسخ: استفاده درست از زمان و لحظه‌ها به بهترین صورت

جواب کار گروهی صفحه ۶۹ فارسی هفتم

١- چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم؟
پاسخ: گفت‌وگو کنید. با برنامه ریزی بهینه برای کلیه ساعات در جهت هدف مشخص می‌توان از ساعات عمر به بهترین نحو سود برد.

۲- برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید.
کار گروهی صفحه ۶۹ فارسی هفتم
جواب: باید دانست در زندگی ارزشمندترین چیز، وقت یا همان زمان می‌باشد. گذشت عمر از کودکی تا سالخوردگی حکایت از این موضوع دارد که هیچ گاه زمان توقف نمی‌کند و هیچ گاه نمی‌توانیم به عقب برگردیم.

جواب نوشتن صفحه ۶۹ فارسی هفتم

۱- سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل «اسنادی» به کار رفته باشد.
پاسخ: قلب، مهمان خانه نیست. – دیگر انتخاب کردن بس است. – وقت از طلا گران‌بها تر است. – امروز را به فردا افکندن و به امید آینده نشستن، کار درستی نیست.

۲- ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشند.
پاسخ: در اثنای سفر – صاحبان قبور – غفلت – اضطراب – دائماً – تأمل – فکر و عبرت – اندوه – دل آزرده – دقایق تلف شده

۳- در هر جمله یک غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید.
– اسکندر سنگ مزارها را خواند و به هیرت فرورفت. حیرت
– مدّت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی‌کرد. حیات
– مجتبا در درس‌هایش بسیار پیشرفت کرده است. مجتبی

جواب درک و دریافت صفحه ۷۷ فارسی هفتم

١- انگیزهٔ مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟
پاسخ: قصد داشت سفر نامه‌اش را به کتاب تبدیل کند.

٢- چه درس‌ها و عبرت‌هایی از سفر می‌توان گرفت؟
پاسخ: با آداب و رسوم گوناگون آشنا شده و از زندگی آنان تجربه کسب کرد و پخته شد.