جواب سوالات فارسی هفتم درس 7

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : علم زندگانی | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 7 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۷ :: علم زندگانی

» معنی شعر علم زندگانی

جواب خود ارزیابی صفحه ۶۱ فارسی هفتم

۱- چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟
پاسخ: زیرا خسته شده بود و دیگر توان پرواز نداشت.

۲- به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟
پاسخ: اینکه بالاخره شما هم از روز اول بی‌تجربه بوده‌اید و کم کم تجربه کسب کرده‌اید. یا قبول کردن پند مادر و عمل به آن

۳- پیام اصلی درس چیست؟
پاسخ: برای موفقیت در زندگی می‌بایستی علم زندگی کردن را با تلاش و استفاده از تجربیات آموخت.

جواب کارگروهی صفحه ۶۳ فارسی هفتم

١- درس را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید. به عهده دانش‌آموز
۲- داستان دیگری که بیانگر انتقال تجربه است، بیابید و در کلاس بخوانید.

جواب نوشتن صفحه ۶۳ فارسی هفتم

۱- در بیت‌های زیر متمّم‌ها را مشخّص کنید و بنویسید.
پرید از شـاخـــکی بر شـــاخــساری / گذشت از بامــــــکی بر جـو کناری
پاسخ: شاخکی، شاخساری، بامکی، جو کناری
ز وحشت، سست شد بر جـــای، ناگاه / ز رنــج خستـــگی درمـــاند در راه
پاسخ: وحشت، جای، ز، رنج، راه

۲- دو واژه کوتاه شده از متن درس پیدا کنید و شکل کامل آن را در جدول زیر، مانند نمونه بنویسید.

کوتاه شده کامل
فتاد افتاد
گهی گاهی
شاخی شاخه‌ای
توش توشه
گه گاه

 

۳- با توجّه به معنی، املای صحیح کلمه را انتخاب کنید.
الف) (هجوم – حجوم) = حمله
ب) (اجز – عجز) = ناتوانی

۴- یک مفعول و یک متمّم از صفحه نخست درس پنجم، پیدا کنید و جمله‌های آن را بنویسید.
مفعول: مدتی است دارم فکر می کنم این قلب کوچولو را به چه کسی باید بدهم.
متمم: این طور شد که به خودم گفتم: دیگر انتخاب کردن بس است.