گام به گام درس 4 هدیه ششم

جواب فعالیت های هدیه ششم


نام درس : باغ سری | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

گام به گام درس چهارم هدیه ششم


گام به گام هدیه ششم  / درس 4 : باغ سری / در این بخش از گام به گام درس چهارم هدیه های آسمانی ششم ؛تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد؛در اصطلاح دینی تشویق به کارهای خوب را چه مینامند؛ برایم بگو صفحه ۲۸ ، تدبر کنیم و بررسی کنید صفحه ۲۹ درس ۴ هدیه ششم ، گفت و گو کنید و ایستگاه فکر صفحه ۳۰ درس چهارم هدیه های آسمانی ششم

جواب برایم بگو صفحه 28 هدیه ششم

هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟
پاسخ: از بزرگ‌تر کمک می‌خواستند و عاقبت بد این کار را بیان می‌کردند.
پاسخ:  پیشنهاد بازی در مکان دیگری را می‌دادند.

جواب تدبر کنیم صفحه 29 هدیه ششم

جواب تدبر کنیم صفحه 29 هدیه ششم

پاسخ:  باید از میان شما، جمعی باشند که دیگران را به نیکی دعوت کنند و آنها را به کارهای خوب فرا بخوانند و از زشتی‌ها بازدارند. آنها همان رستگاران هستند.

با استفاده از این کلمه‌ها ، ترجمه‌ی آیه را کامل کنید: خوب ؛ نیکی ؛ دیگران ؛ زشتی‌ها

با توجه به معنای آیه به کار هادی و مهدی در دین چه می‌گویند؟ امر به معروف و نهی از منکر تشویق به کارهای خوب چه اثری دارد؟ (به تشویق و دعوت دیگران برای انجام کارهای نیک چه می گویند )
پاسخ: امر به معروف و نهی از منکر

تذکر دادن به دیگران درباره کارهای بد چه ضرورتی دارد ؟
پاسخ:  ضرورت آن این است که اثر گناه و کارهای بد را در جامعه کم می‌کند و کسانی که کارهای بد انجام می‌دهند نسبت به کارهای زشتشان آگاه می‌شوند تا کارهای زشت و بدشان را تکرار نکنند.

جواب بررسی کنید صفحه 29 هدیه ششم

کدام ‌یک از جملات به «امر به معروف» و کدام یک «نهی از منکر» مربوط است؟
جواب بررسی کنید صفحه 29 هدیه ششم
به نماز نگو کار دارم؛ به کار بگو وقت نماز است. امر به معروف
خوش قول و خوش رفتار باشید تا همه شما را دوست داشته باشند. امر به معروف
مدرسه، خانه‌ی دوم ماست؛ در حفظ تمیزی و زیبایی آن بکوشیم. امر به معروف
در کار دیگران تجسس نکنید. نهی از منکر
غیبت ممنوع. نهی از منکر
سیگار ممنوع. نهی از منکر

جواب گفت و گو کنید صفحه 30 هدیه ششم

– اگر کسی خطایی کند، شما چه می‌کنید؟
پاسخ: سعی میکنم با ادب کامل و به صورت خصوصی که شخصیتش نزد دیگران تخریب نشود، اشتباه او را به وی یادآوری کنم و به صورت دوستانه از او تقاضا می‌کنم که بهتر است اشتباهش را تکرار نکند.

– اگر شما خطا کنید، دوست دارید چگونه شما را متوجه خطایتان بکنند؟
پاسخ:  به دو از هر گونه خشم و خشونت، خطای من را تذکر دهند زیرا شاید به عاقبت کاری که انجام می‌دادم آگاه نبوده‌ام و این تذکر باعث آگاهی من شود.

جواب ایستگاه فکر صفحه 30 هدیه ششم

تشویق کردن دیگران به کارهای خوب چه اثری دارد ؟
پاسخ:  باعث می‌شود که همه تشویق بشوند و کارهای خوب و پسندیده‌ی بیشتری انجام دهند و جامعه‌ی بهتری داشته باشیم.

 تذکر دادن به دیگران درباره ی کارهای بد چه ضرورتی دارد؟
پاسخ:  باعث می‌شود که انسان‌ها متوجه اشتباهات خودشان بشوند و فرصتی برای اصلاح رفتار خودشان به دست آورند