گام به گام نگارش ششم درس ۴

جواب درس چهارم ششم ابتدایی


نام درس : داستان من و شما | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

 جواب درس چهارم ششم ابتدایی


گام به گام نگارش ششم /  درس چهارم :: داستان من و شما / پاسخ درس چهارم نگارش ششم – جواب املا و دانش زبانی و واژه آموزی، کارگاه نویسندگی و درک متن و هنر و سرگرمی صفحه ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ درس ۴ نگارش کلاس ششم.

املا و واژه آموزی صفحه ۲۹ درس ۴ نگارش ششم

📘 ۱ – در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.
پاسخ: تلاش و کوشش شما تنها فرزند مهربان (باعث) سربلندی و (عزّت) من می‌شود. بزرگی و (عظمت) من و شما به این است که با هم، کنار هم و نگهبان هم باشیم. تغییر و (تحوّل،) ویژگی هر پدیده‌ی زنده‌ای است. چهره‌ی نوشتاری و خطی من برای ایجاد دوستی و (صمیمیت) میان من و شما کمی بیشتر (اهمّیت) دارد.

📘 ۲ برای هر یک از واژههای زیر، دو هم خانواده بنویسید.
املا و واژه آموزی صفحه 29 درس 4 نگارش ششمهم خانواده علم : عالم ، معلوم
هم خانواده عزت : عزیز ، اعزاز

📘 ۳ الف) جاهای خالی را با واژههای مناسب کامل کنید.

خزنده +ان 29 درس 4 نگارش ششم خزندگان
پرنده +ان 29 درس 4 نگارش ششم پرندگان
نویسنده +ان 29 درس 4 نگارش ششم نویسندگان
وابسته +ان 29 درس 4 نگارش ششم وابستگان

📘 ب) چند واژه را که به این شیوه نوشته میشوند، بنویسید.
پاسخ: همبستگان، رانندگان، پناهندگان، جویندگان و …

جواب صفحه ۳۰ درس ۴ نگارش ششم

📘 به عنوان یک ایرانی برای حفظ و پاسداری از زبان ملی چه باید کرد در یک بند بنویسیدجواب درس ۴ نگارش ششممدیر: {برای شما عزیزان چند پاسخ متفاوت قرار داده ایم} (دلخواه یکی را بنویسید) :
پاسخ شماره ۱ : ما نباید در شهر و دیار خود به زبان انگلیسی یا فرانسوی یا صدها زبان دیگر صحبت کنیم. ما باید نگهبان زبان مادری خود باشیم و در کشور خود به زبان خارجی سخن نگوییم. تا همه جهان بدانند که مردم ایران محافظ زبان خود هستند و دهان یاوه گویان را ببندند تا کسی به زبان ما توهین نکند.
پاسخ شماره ۲: ما نباید وقتی با دوستانمان صحبت میکنیم انگلیسی سخن‌ بگیم و شاید بعضی ها که چشمشان به دوستان و رفقا شون میافتد انگلیسی صحبت میکنند فکر میکنند آدم بزرگی هستند ولی این جوری نیستند.
پاسخ شماره ۳: در گفتار و نوشتار خود تا حد امکان از واژه های فارسی استفاده کنیم. از به کار بردن لغات بیگانه پرهیز کنیم. زبان فارسی را خوب بشناسیم.

📘 ۲ با استفاده از واژه های زیر، یک بند دربارهی زبان مادری خود بنویسید.جواب صفحه 30 درس 4 نگارش ششم

بزرگی و عظمت، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار

پاسخ: زبان مادری من دارای شکوه و شوکت و بزرگی و عظمت کشور ایران عزیزمان است. زبانی که سر شار از شکوه و عظمت و سر بلندی و اعتبار میهن عزیزمان است.

جواب صفحه ۳۱ نگارش ششم

📘 ۱ عبارت زیر را با جمله ای کوتاهتر، بیان کنید.جواب صفحه 31 نگارش ششمپاسخ: الف) من موجودی زنده هستم و زندگی ام داستانی طولانی دارد.
پاسخ: ب) سحرگاهان خورشید از پشت افق پدیدار میشود و چهره ی خود را نشان میدهد.

📘 ۲ داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید. (کلمات متضاد مانند فراز و فرود ــ شکست و پیروزی را در داستان به کار ببرید.)
پاسخ: من چهره ی نوشتاری خط فارسی هستم من هم مانند دیگر چهره های زبان در فراز و فرود زندگی دچار تغییر و تحول شده ام و شکست ها و پیروزی ها در من تاثیر گذاشته است در ایران باستان شکل متفاوتی داشتم و بعد از ورود خط عربی به ایران شکل من هم عوض شد و اینگونه شدم که می بینید.

جواب صفحه ۳۲ نگارش ششم

📘 ۳ جدول زیر را کامل کنید.

قبلاً درباره ی زبان فارسی می‌دانستم …  که زبان رسمی کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان است.
اکنون یاد گرفتم … که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم
تصمیم گرفتم …  که از زبان مادری استفاده کنم نه از زبان خارجی.