جواب سوالات فارسی هفتم درس 4

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 4 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۴ :: با بهاری که می‌رسد از راه، زیبایی شکفتن

» معنی شعر با بهاری که می‌رسد از راه

جواب خود ارزیابی صفحه ۴۰ فارسی هفتم

۱- منظور شاعر از «آسمان مثل یک تبسّم شد» چیست؟
پاسخ: با آمدن بهار، آسمان گرم و زندگی بخش شد و همه‌ی سردی‌ها و غصه‌ها از بین رفت.

۲- به نظر شما، چرا بزرگ‌ترها از دوره نوجوانی و جوانی خود معمولا با حسرت و آه، یاد می‌کنند؟
پاسخ: زیرا آنان آن دوره را با غفلت سپری کرده‌اند و زمان را با کارهای نسنجیده و بیهوده از دست داده‌اند و اکنون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده‌ی درست از آن ندارند.

۳- «نوجوانی زیباست»؛ چه کنیم تا زیباتر شود؟
پاسخ: باید قدر آن را بدانیم و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری‌های بیهوده زشت و تاریک نکنیم، با زیبای زیبا آفرین دوست‌تر و صمیمی‌تر باشیم.

جواب جواب کارگروهی صفحه ۴۱ فارسی هفتم

۱- درباره نیازهای اساسی یک نوجوان گفت‌وگو کنید.
پاسخ: نوجوان بودن در میان هم سن و سالان را دوست دارد تا با آنها از علایق خود صحبت کند و از نصیحت بزرگ‌تر به دور باشد و از دوستان خود در کارهایش مشورت گرفته و نظر آنان را بداند.

۲- کتاب مناسبی درباره نوجوانی به کلاس بیاورید و بخش‌هایی از آن را بخوانید.
پاسخ: کتاب های پیشنهادی : بادبادک‌باز – یاران حلقه -انجمن شاعران مرده -النور و پارک

جواب نوشتن صفحه ۴۱ فارسی هفتم

۱- پنج جمله از متن درس «زیبایی شکفتن» بنویسید و نهادها را مشخص کنید.
پاسخ:
۱- آفریدگار هم شکوفه‌ها و زیبایی‌ها، اوست.
۲- این همه کتاب خوب و آموختی ما را به سوی خود می‌خوانند.
۳- دوست خوب کیمیا است.
۴- نوجوانی دوره‌ای شبیه به رویا و زیباست.
۵- رابطه و رفتار ما با خود، خانواده و دوستان بسیار مهم است.

۲- برای هر یک از واژه‌های زیر، دو هم خانواده بنویسید.
مثلامثال، مثال، تمثیل نظرناظر، مناظره، منظر جاریجریان، مجری، مجرا

۳- واژه‌های زیر را مانند نمونه، کامل کنید.
خسته + ی ← خستگی
آهسته + ی← آهستگی
زنده + ی ← زندگی
شکفته + ی ← شکفتگی