گام به گام درس 3 فارسی ششم

جواب درس سوم فارسی ششم


نام درس : هوشیاری | موضوع : گام به گام | ششم ابتدایی

جواب درس سوم فارسی ششم

گام به گام فارسی ششم / درس 3 :هوشیاری

درک مطلب

درک مطلب صفحه ۲۹ فارسی ششم

۱- با توجّه به متن درس، پادشاه چه ویژگی هایی داشت؟
پاسخ:  در کار ها عجله می کرد و به عاقبت کار نمی ‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی ‌توانست خشم خود را کنترل کند.

۲- به نظر شما چه شرایطی برای تصمیم گیری لازم است؟
پاسخ:  ۱- آرامش روحی و روانی، هنگام تصمیم گیری در فشار های جسمی، روحی و روانی نباشیم (هنگام خوشحالی یا ناراحتی تصمیم نگیریم).
۲- فرصت مناسب. در کار های مهم برای فکر کردن و تصمیم گیری فرصت مناسب داشته باشیم و زود و سریع تصمیم گیری نکنیم.
۳- مشورت با افراد مطمئن

۳- باز از کجا می دانست که آب، زهر آلود است؟
پاسخ:  وقتی که پرواز می ‌کرد از بالا اژدهای مرده را در چشمه ‌ی آب دیده بود.

خوانش و فهم صفحه

خوانش و فهم صفحه 31 فارسی ششم

۱- منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟
پاسخ:  مروارید به دلیل کم یابی، ارزشمند و گران بها شده است و همه به دنبال جمع کردن و نگهداری آن هستند، تو هم کمتر حرف بزن تا مردم صحبت های تو را مانند مروارید، ارزشمند بدانند و آن را جمع آوری و حفظ کنند.

۲- با توجّه به نشانه گذاری ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟
پاسخ:  «چو در» که بعد از «سخن» آمده است، صفت است و «سخن» موصوف؛ میان موصوف و صفت «،» قرار نمی ‌گیرد.
با دلیل بیان کنید:
«لاف از سخن، چو در توان زد آن خشت بود که، پر توان زد»
«لاف از سخن چو در، توان زد آن خشت بود که پر، توان زد»