جواب سوالات فارسی هفتم درس 2

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : چشمه معرفت | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 2 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۲ :: چشمه معرفت

جواب خود ارزیابی صفحه ۲۱ فارسی هفتم

۱- در کلاس طبیعت چه زیبایی‌هایی را می‌توان درک کرد؟
پاسخ: عظمت، جلال و جاذبه‌ی خالق را می‌توان درک کرد

۲- این ابیات از بوستان سعدی با کدام بخش از درس ارتباط دارد؟
خود ارزیابی صفحه ۲۱ فارسی هفتم
پاسخ: بر روی سبزه‌ ها و کشته‌ های سیراب، درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدم که شاخه‌ ی دست‌ های خویش را به آسمان بر افراشته بودند و دعا می‌ کردند.

۳- نمونه‌های دیگری از زیبایی‌های آفرینش را بیان کنید.
پاسخ: سبزه‌ ها و کشته‌ های سیراب، درختان سرسبز، باغ شاد و خرم، صحرا

جواب کار گروهی صفحه ۲۲ فارسی هفتم

۱- گفت‌وگوی جویبار و درخت تشنه را به صورت نمایشی اجرا کنید.
به عهده دانش آموز با همکاری معلم

۲- درباره لحن و شیوه بیان انواع جمله، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: برای خواندن جمله‌ ها بایستی به نوع جمله توجه کرد و لحنی متناسب با همان انتخاب کرد، مثلاً وقتی می‌ خواهیم یک جمله‌ ی پرسشی را بیان کنیم باید لحن بیان ما پرسشی باشد و با زمانی که قصد داریم یک جمله‌ ی خبری بگوییم متفاوت باشد و…

جواب نوشتن صفحه ۲۲ فارسی هفتم

۱- کلمه‌ها و ترکیب‌های مهم املایی درس را بنویسید.
پاسخ: غرق = فرو رفتن،
چشمه‌ی معرفت = مبدأ آگاهی،
نوجوانان امیدوار ذرت‌ها = بلال‌های ریز کوچک،
کلاس شگفت آفرینش = آفریده‌های خدا،
روح مذاب = هستی بخش جاری، رگ‌های خشکیده،
جوی مزرعه =ریشه خشکیده درختان،
کودکان پر نشاط گل بوته = غنچه‌های پر طراوت گل‌ها

۲- برای هر کلمه، یک هم خانواده بنویسید.
پاسخ: اعجاز ← عجز، معجزه
غرق ← غریق، اغراق
نقطه ← نقاط
معصوم ← عصمت

۳- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؛ آنها را پیدا کنید و شکل صحیح آنها را بنویسید.
کودکان پر نشاط گل بوته‌ها و نوجوانان امیدوار زرت‌ها در گوش نسیم عامین می‌گفتند و من با قرور و مهربانی و خشنودی، باغ و سحرا را تماشا می‌کردم.
پاسخ: زرت‌ها = ذرت‌ها
عامین= آمین
قرور= غرور
سحرا= صحرا

جواب درک و دریافت صفحه ۲۹ فارسی هفتم

١- به نظر شما کدام یک از شخصیت‌های داستان، اهمیت بیشتری دارد، چرا؟
پاسخ: به نظر من آزاد مهمترین شخصیت داستان بود چون به کژال کمک کرد و دختر نوزادش روناک را از دست گرگ نجات داد و خودش زخمی شد.
٢- اگر شما به جای نویسنده بودید، داستان را چگونه تمام می‌کردید؟
پاسخ: من اگر جای نویسنده این داستان بودم داستان را به خوبی و خوشی تمام می کردم