جواب سوالات فارسی هفتم درس 1

جواب خودارزیابی و نوشتن فارسی هفتم


نام درس : زنگ آفرینش | موضوع : گام به گام درسی | پایه هفتم

جواب خودارزیابی و نوشتن درس 1 فارسی هفتم


گام به گام فارسیی هفتم /  درس ۱ :: زنگ آفرینش

»معنی شعر ستایش (به زودی)
»معنی زنگ آفرینش (به زودی)

جواب خود ارزیابی صفحه ۱۴ فارسی هفتم

۱- چه کسانی در کلاس جنگل سبز، آرزوهای خود را مطرح کردند؟
پاسخ: شبنم، دانه، غنچه، جوجه گنجشک، جوجه کوچک پرستو، جوجه‌های کبوتران و معلم

۲- منظور شبنم از جمله «می‌خواهم آفتاب شوم» چیست؟
پاسخ: منظورش این است که می‌خواهم با گرمای خورشید بخار شوم و به آسمان بروم و با خورشید یکی شوم.

۳- اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی داشتید؟
پاسخ: کاش می‌شد هیچ درختی قطع نشود، کاش هر روز درختی می‌کاشتیم.

جواب کار گروهی صفحه ۱۶ فارسی هفتم

۱- درباره تعداد جمله‌های بند دوم شعر (بیت ۳ و ۴)، گفت‌وگو کنید.
پاسخ: جمله با فعل‌های: بودند، بود (مصراع ۲). بود (مصراع ۴) و فعل حذف شده در مصراع ۳، داشت. از مفهوم به این فعل پی می‌بریم. (حذف به قرینه‌ی معنوی) صورت گرفته است.

۲- شعر را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید.
به عهده دانش آموز

جواب نوشتن صفحه ۱۶ فارسی هفتم

۱- واژه صحیح را با توجّه به معنی جمله در جای خالی قرار دهید.

الف) مسلمانان دو ماه محرّم و صفر را گرامی می‌دارند.
(سفر، صفر)

ب) هیچ کس او را نمی‌شناسد؛ او در اینجا غریب است.
(قریب، غریب)

۲- با حروف روبرو، چهار کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.
(م، ح، ر، ز، ت، ی)
پاسخ: حرم، حرمت، تحریم، حریم، تمیز، رحمت