گام به گام درس 2 عربی هشتم

جواب تمرینات درس دوم عربی هشتمدر قسمت زیر میتوانید گام به گام عربی هشتم درس دوم را مشاهده نمایید.گام به گام عربی هشتم درس دوم / ترجمه و جواب صفحه های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ پاسخ تمرینات درس ۲ عربی هشتم

ترجمه کلمات صفحه 24 عربی هشتم

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

اهمیت زبان عربی

﴿اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ﴾ لِأَنَّنا نَجَحْنا فِی السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَهِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْبَسیطَهِ.
ترجمه: ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است. برای اینکه ما در سال گذشته قبول (موفق) شدیم. و می‌توانیم عبارت‌ها و متن‌های سادهٔ عربی (عربی ساده) را بخوانیم.

نَحنُ بِحاجَهٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ، لِأَنَّها لُغَهُ دینِنا، و اللُّغَهُ الْفارِسیَّهُ مَمزوجَهٌ بِها کَثیراً.
ترجمه: عربی زبان دین ماست و ما به یادگیری آن نیاز داریم. برای اینکه (زیرا) زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.

إِنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّهِ.
ترجمه: همانا زبان عربی از زبان‌های بین‌المللی (جهانی) است.

اَلْقُرآنُ وَ الْأَحادیثُ ﴿بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ﴾
ترجمه: قرآن و احادیث (به زبان عربی آشکار است.)

اَلْعَرَبیَّهُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّهِ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ.
عربی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد است.

اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ کَثیراً. «اَلْفیروزآبادیُّ» کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْقاموسُ الْمُحیطُ» و «سیبَوَیْهِ» کَتَبَ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْکِتابُ».
ترجمه: ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند. «فیروز آبادی» لغت نامه‌ای در زبان عربی نوشته است که نام آن «القاموس المحیط» و «سیبویه» اولین کتاب کامل در قواعد (دستور) زبان عربی نوشته است که اسم آن «الکتاب» است.

ترجمه صفحه 25 عربی هشتم

ترجمه صفحه 26 عربی هشتم

أَکثَرُ أَسماءِ الْأَولادِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْإسلامیِّ عَرَبیٌّ.
ترجمه: بیشتر اسم‌های پسران و دختران در جهان اسلامی، عربی است.

اَلْکَلِماتُ الْعَرَبیَّهُ، کَثیرَهٌ فِی الْفارِسیَّهِ وَ هٰذا بِسَبَبِ احْتِرامِ الْإیرانیّینَ لِلُغَهِ الْقُرآنِ.
ترجمه: کلمات عربی، در فارسی زیاد است و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.

أنَا أَعرِفُ مَعنَی کَلِماتٍ کَثیرَهٍ وَ أَذکُرُ کُلَّ کَلِماتِ السَّنَهِ الْماضیَهِ وَ أَقدِرُ عَلَی قِراءَهِ النُّصوصِ الْبَسیطهِ. جاءَ فِی الَْمثالِ:
ترجمه: من معنی کلمات زیادی را می‌دانم و همه کلمات سال گذشته را به یاد می‌آورم و می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم. در مثال‌ها آمده است:

«اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الْحَجَرِ.»
ترجمه: «علم در کودکی مانند نقاشی در سنگ است.»

یا أَخی، أَ أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأَوَّلِ أَیضاً؟
ترجمه: ای برادرم، آیا تو معنی کلمات اول را می‌دانی؟

یا أُختی، أَ تَفهَمینَ مَعنَی الْآیاتِ وَ الْأَحادیثِ السَّهْلَهِ؟
ترجمه: ای خواهرم، آیا معنی آیات و احادیث ساده را می‌فهمی؟

ترجمه صفحه 26 و 27 عربی هشتم

جواب صفحه 18 عربی هشتم

در قسمت با ترجمه صفحه ۲۶ و ۲۷ عربی هشتم را قرار داده ایم

جواب صفحه 28 عربی هشتم

📘مانند مثال ترجمه کنید. (جواب جدول صفحه ۲۸ عربی هشتم)

ذَهَبْتُ رفتم أذهَبُ می‌روم
صَنَعْتُ ساختم أصنَعُ می‌سازم
عَلِمْتَ دانستی تَعلَمُ می‌دانی
زَرَعْتَ کاشتی تَزرَعُ می‌کاری
عَرَفْتِ شناختی تَعرِفینَ می‌شناسی
قَبِلْتِ قبول کردی تَقبَلینَ قبول می‌کنی

جواب تمرینات درس دوم عربی هشتم

🔶 تمرین اول

📘 با توجّه به متن درس جمله‌های درست و نادرست را معلوم کنید.

جواب صفحه 28 عربی هشتم

1- نادرست / 2- نادرست / 3- درست / 4- نادرست

جواب صفحه 29 عربی هشتم

🔶 تمرین دوم _ ثانی

📘 ترجمه کنید.

جواب صفحه 21 عربی هشتمچه کار می‌کنی ای پسر؟
به عکس نگاه می‌کنم.

جواب صفحه 29 عربی هشتمای خانم چه کار می‌کنی؟
آیاتی از قران را میخوانم.

جواب صفحه 21 عربی هشتم

آیا صندلی می‌سازی؟
نه میز می‌سازم.

جواب صفحه 21 عربی هشتم

آیا با خواهرت می‌روی؟
نه با دوستم می‌روم.

جواب صفحه 30 عربی هشتم

🔶 تمرین سوم _ الثالث

📘 هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضاف است.»

جواب صفحه 30 عربی هشتم

جهت بزرگ نمایی روی تصویر کلیک کنید

🔶 تمرین چهارم _ الرابع

📘 ترجمه کنید. سپس فعل ماضی و مضارع را مشخّص کنید.

1- ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ﴾ ماضی: جَعَلْنَا
ترجمه: قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده

2- أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِکَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ. ماضی: قَبِلْتَ _ مضارع: تَعمَلُ
ترجمه: تو سخن پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.

3- أَنتِ حَفِظْتِ سورَهَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظینَ سورَهَ الْقَدرِ. ماضی: حَفِظْتِ _ مضارع: تَحفَظینَ
ترجمه: تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.

4- أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ. ماضی: دَخَلْتُ _ مضارع: تَدخُلُ
ترجمه: من به کلاس هشتم داخل شدم و تو به کلاس پنجم داخل می شوی.

جواب صفحه 31 عربی هشتم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس

📘 گزینه مناسب را انتخاب کنید.(جواب صحیح با نارنجی علامت زده شده!)

1) أَ أَنتَ ……….. الْبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟ (طَرَقْتَ – تَطْرُقُ)
ترجمه: آیا تو در دو دقیقه پیش در را کوبیدی؟ (کوبیدی – می کوبی)

2) أنَا …………… عَنْ طَریقِ الْجَنَّهِ فی حَیاتی. (بَحَثْنا – أَبْحَثُ)
ترجمه: من در زندگی ام دنبال راه بهشت می گردم (گشتی – می گردی)

3) یا حَدّادُ، أ أنَتَ ………… فِی الْمَصنعَ أَمْسِ؟ (عَمِلْتَ – تَعْمَلینَ)
ترجمه: ای آهنگر، آیا تو دیروز در کارخانه کار کردی؟ (کار کردی – کار می کنی)

4- یا أُختی، هَلْ ……………. الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَهٍ؟ (أَکَلْتِ – شَربِتَْ)
ترجمه: ای خواهرم ، آیا دو دقیقه پیش غذا خوردی؟ (خوردی – نوشیدی)

5- أ أَنتِ ……………. بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟ (بَدَأْتُ – تَبْدَئینَ)
ترجمه: آیا تو بعد از دو روز به جمع آوری میوه ها شروع میکنی؟ (شروع کردم – شروع میکنی)

6- أَیُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل …………… بَعدَ دَقائِق؟ (تَعْمَلُ – تَعْمَلینَ)
ترجمه: ای نانوای محترم ، آیا بعد دقایقی کار میکنی؟ (کار میکنی – کار میکنی)

🔶 تمرین ششم _ السادس

📘 مانند مثال ترجمه کنید.

نَظَرَ: نگاه کرد أَنْظُرُ نگاه می‌کنم تَنْظُرُ نگاه می‌کنی تَنْظُرینَ نگاه می‌کنی
سَأَلَ: پرسید أَسْأَلُ می‌پرسم تَسْأَلُ می‌پرسی تَسْأَلینَ می‌پرسی
سَمَحَ: اجازه داد أَسْمَحُ اجازه می دهم تَسْمَحُ اجازه می‌دهی تَسْمَحینَ اجازه می‌دهی
ذَکَرَ: یاد کرد أَذْکُرُ یاد می کنم تَذْکُرُ یاد می‌کنی تَذْکُرینَ یاد می‌کنی

اگر جدول بالا را کامل نمی بینند اینجا کلیک کنید

جواب صفحه 32 عربی هشتم

🔶 تمرین هفتم _ السابع

📘 در گروه های دو نفره مکالـمه کنید. »پاسخ کوتاه کافی است«.

در گروه های دو نفره مکالـمه کنید. »پاسخ کوتاه کافی است«.

ترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتم

ترجمه صفحه 32 و 33 عربی هشتم

📘 بخواند و ترجمه کنید.

لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّهِ الْعِلْمُ. «رسولُ اللّهِ (ص)»
هر چیزی راهی دارد و راه بهشت علم است.

اَلْعِلْمُ أَفضَلُ مِنَ الْعِبادَهِ. «رسولُ اللّهِ (ص)»
علم برتر از عبادت است.

زَکاهُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. «امام علی (ع)»
زکات علم، گسترش آن است.

مَنْ سَأَلَ، عَلِمَ. «امام علی (ع)»
هر کس پرسید، دانست. (هر کس بپرسد، می‌داند.)

مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. «امام علی (ع)»
هر کس علم را پنهان کند (کرد)، گویی که جاهل است.

چه وبلاگ یا وبسایتی را در زمینه آموزش عربی میشناسید؟ 
وبسایت hamgamdars.com – همگام درس

ترجمه صفحه 34 درس دوم عربی هشتم

بخواند و ترجمه کنید.

📘 ترجمه صفحه ۳۴  عربی هشتم

إیجارُ الْغُرفَهِ فی کَربَلاء
اجاره اتاق در کربلا

– ساعَدَکَ اللّٰهُ!
معنی: خدا قوت
– حَیّاکَ اللّٰهُ!
معنی: زنده باشی
– هَل عِندَکُم غُرفَهٌ فارِغَهٌ ذاتُ ثلَاثَهِ أَسِرَّه؟
معنی: آیا اتاق خالی سه تخته داری؟
– نَعَم؛ عِندَنا فِی الطّابِقِ الرّابِعِ.
معنی: بله، در طبقه چهارم داریم
– أ ما عِندَکُم فِی الطّابِقِ الْأَوَّلِ؟
معنی: آیا در طبقه اول نداری؟
– لا؛ ما عِندَنا، لکِنْ، اَلْمِصعَدُ مَوجودٌ.
معنی: نه نداریم ولی آسانسور هست.
– حَسَناً، نُریدُ رُؤیَهَ الْغُرفَهِ.
معنی: باشه، میخواهیم اتاق را ببینیم.
– لا بَأسَ؛ هٰذا مِفتاحُ الْغُرفَهِ.
معنی: عیبی نداره، این کلید اتاق است .
– کَمْ إیجارُها؟
معنی: اجاره اش چند است؟
– أمَامَکَ لَوحَهُ الْإیجاراتِ.
معنی: تابلو اجاره ها جلوته
– هَل یُمکِنُ التَّخفیضُ؟
معنی: آیا امکان تخفیف هست؟
– لا؛ لِأَنَّ الْأَسعارَ مُحَدَّدَهٌ مِن قِبَلِ الْحِکومَهِ.
معنی: نه، زیرا قیمت ها از سوی دولت مشخص شده است .
کَم لَیلَهً أَنتُم فی کَربَلاء؟
معنی: چند شب در کربلا هستید؟
– ثلَاثَهَ لَیالٍ.
معنی: سه شب
– أیَنَ بِطاقاتُ هُویّاتِکُم؟
معنی: کارت های شناسایی شما کجاست؟
– هٰذِهِ بِطاقاتُنا.
معنی: این کارت هایمان است